Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


donderdag 15 november 2012

De mongool mens door de ogen van Matthijs van Boxsel.
Was het toeval dat mij toeviel na het laatste verhaaltje op dit blog dat Fons mij deelgenoot maakte van een wetenschapper, die afgestudeerd is op het onderwerp “menselijke domheid”?
En hoe lachwekkend is het niet dat zijn boeken hierover zo gretig werden verkocht.
Ik kan mij tenminste niet voorstellen dat zij die dit lazen bij zichzelf te raden gingen.
En ik kan me helemaal niet voorstellen dat die hoogleraren - die hem de hemel inprezen - bij zichzelf voelden hoe lachwekkend ze bezig zijn.
Ik werd en wordt er tenminste steeds triester van en dat was ook mijn reden van dit laatste verhaal.
Noemde ik de mens niet ooit in de video die Jenze maakte “De mongool mens”.
Ach...
Lees dit pareltje dat voor de zwijnen werd gegooid.[ verscheen op zaplog]
Zij lijken alles te vreten.
Siegfried.


Matthijs van Boxsel (1957) studeerde (cum laude) af op de domheid (morologie) aan de Universiteit van Amsterdam. In de jaren tachtig verschenen drie delen van De Encyclopedie van de Domheid, die stormachtig werden onthaald door de pers. De boekjes waren al snel uitverkocht. Daarna was het lange tijd stil. Van Boxsel werkte in die periode aan een definitieve theorie van de domheid. Om de ideeën voor zijn nieuwe boek uit te proberen, gaf hij meer dan honderd lezingen in het hele land voor literaire verenigingen, managers, scholieren, huisartsen enzovoort. Ook verzorgde hij een Cursus Domheid aan de Rietveld Academie in Amsterdam en aan de Rijksuniversiteit Groningen. De resultaten zijn overal merkbaar.


Domheid manifesteert zich op elk gebied.
Domheid is het fundament van onze beschaving.
Naast wijsheid, waarheid en schoonheid is ook domheid een onderwerp van studie.
Robert Musil publiceerde in 1937 een redevoering ‘Über die Dummheit’.
Drie aspecten van domheid zijn: sufheid, koppige geconditioneerdheid en schaamteloosheid.
Domheid is geen gebrek, maar een zelfstandige macht.
Op het punt waar de wetenschap van de domheid niet meer valt te onderscheiden van de domheid van de wetenschap begint ‘De encyclopedie van de domheid’.

Uitgangspunt: Geen mens is intelligent genoeg om zijn eigen domheid te begrijpen.
Intelligentie is niets meer dan het product van een reeks min of meer mislukte pogingen greep te krijgen op de domheid.
Centrale stelling: Cultuur is het product van een reeks min of meer mislukte pogingen met de domheid in het reine te komen, greep te krijgen op de zelfdestructieve idiotie. Onze cultuur is niets dan het product van de steeds hernieuwde pogingen achteraf de schade te beperken.

Afwisseling, ironie, agressie moeten leiden tot zo kleurrijk mogelijk falen. Cultuuruitingen zijn succesvolle blunders.
Er is studie verricht naar de zijwindgevoeligheid van de optelsom, het soortelijk gewicht van een zoen en de oppervlakte van God.
Er huist dwaasheid in al onze pogingen greep te krijgen op het bestaan.
Domheid is onkenbaar. We weten dat ze bestaat, maar we zijn altijd te laat. Domheid is een grens die altijd wordt gemist. Alleen achteraf valt vast te stellen dat we hem gepasseerd zijn. Een herkende domheid is een extra wijsheid.
Domheid is typisch voor de mens in het algemeen en noodzakelijk voor onze ontwikkeling.
Domheid is geen gebrek, maar een zelfstandige eigenschap met een geheel eigen logica.
Domheid staat niet tegenover intelligentie. Juist de combinatie van domheid en intelligentie is fataal. Epische kluchten illustreren al eeuwenlang de spanningsvolle relatie tussen intelligentie en domheid.

Domheid is het talent bewust tegen je eigenbelang te handelen, met de dood als uiterste gevolg.

De morologie onderzoekt de wetten van de domheid.
De geheime logica van ons intellect is dat wij door schade en schande wijs worden!
Wijsheid valt alleen te bereiken door schade en schande. Domheid is verantwoordelijk voor de schade en schande waar wij ‘wijs’ van worden. Domheid geeft de littekens die bij elkaar ons karakter vormen. Maar het werkt alleen onbewust. Wie bewust faalt om wijsheid te vergaren is een domkop. Wijsheid is een onbedoeld neveneffect van onze handelingen. Het is een stom geluk bij een ongeluk.

Het principe van de terugwerkende kracht regeert de wereld. Wij moeten falen om de kennis te vergaren, waarmee wij ons falen kunnen begrijpen. Ervaring komt altijd te laat. Alle wijsheid is wijsheid achteraf. Wat wij in theorie leren is het resultaat van de kennis, opgedaan door het falen van onze voorgangers.
Pas achteraf wordt een loze bewering werkelijk een profetie!

Kennis is slechts wijs en waar omdat zij door de meerderheid wordt gedeeld. Wij volgen de regel niet omdat hij doelmatig is. De regel is doelmatig omdat iedereen hem volgt. Een regel dankt zijn kracht niet aan argumenten, maar aan kuddegedrag. Doelmatigheid is geen natuurlijke eigenschap van de regel, maar het effect van gehoorzaamheid.
De automaat in de mens wordt geregeerd door de macht der gewoonte, die overtuigender is dan alle argumenten voor en tegen samen. Domheid is geen kwestie van verkeerd inzicht of gebrek aan kennis. Domheid is een kwestie van automatie.
Wij gehoorzamen de wet niet omdat zij rechtvaardig is, maar omdat de wet nu eenmaal de wet is. De wet wordt rechtvaardig als iedereen haar gehoorzaamt. De rechter doet alsof hij de misdadiger een lesje leert. Maar goed beschouwd, doet de rechter uitspraak om zijn eigen rechtsgevoel en dat van het door hem vertegenwoordigde volk in stand te houden. De rechter leert in feite slechts zichzelf mores. Dat besef is desastreus voor de rechtsorde en daarom doen wij alsof de rechter er zit om de misdadiger op te voeden. Al onze vormen van organisatie werken bij de gratie van domheid. Onze wereld draait om fantasietjes en domkoppen die erin geloven. Domheid is nuttig.

Het doel heiligt niet de middelen. Het doel is de middelen te heiligen. De middelen zijn de regels die als neveneffect orde hebben, op voorwaarde dat hun idiotie niet wordt beseft. De zaligheid van de armen van geest verdwijnt als zij beseffen dat de ondoorgrondelijke autoriteit van de wet niet bestaat buiten onze mislukte pogingen de wet naar voldoening te gehoorzamen.

Het volk bedenkt zelf de verzinsels die het later gaat geloven!

Ons bestaan speelt zich af in de kosmische ruimte tussen de per definitie onbesefte domheid en het desastreuze besef van onze domheid. Iedereen weet dat onze kennis in de lucht hangt. Dat de wetenschap een in zichzelf gedefinieerd systeem van wetten en regels behelst. Als iedereen in zijn achterhoofd weet dat ons kennen nergens op berust, wie weet dat dan niet? Onze intelligentie weet het niet. Ons denkpatroon sluit de mogelijkheid uit dat wij domheid direct zouden kunnen zien. Domheid valt niet te bereiken, maar evenmin te vermijden. Wij zitten vast in onze eigenwijsheid.

Het uitgangspunt luidt: ‘ik ben dom’.
De kloof tussen wijsheid en domheid houdt het denken gaande. Wie te zeker is van zijn zaak gaat de fout in. Domheid is een taboe. Niet voor niets lachen wij de domheid van de ander uit en proberen wij onze eigen domheid uit alle macht te verhullen. Hoe kunnen we met onze domheid leven? Hoe kunnen we verhinderen dat we er nog langer slachtoffer van zijn?

De domste oplossing is verstommen uit angst een domheid te begaan. De beste remedie tegen een begane domheid is haar te herhalen. Herhaling haalt de tragische angel uit de domheid. Zij maakt er een grap van. Onbewuste domheid wordt zo bewuste domheid. Zo wordt je humorist, in onze cultuur de belichaming van slimheid. Aan domheid valt niet te ontsnappen, maar we kunnen van onze domheid een persoonlijke, unieke domheid maken. Als we toch moeten falen, laten we dan op een zo hoog mogelijk niveau falen.

Het streven naar volledigheid, naar perfectie, wordt gefnuikt door een idiotie waar elke vorm van organisatie vroeg of laat op stuit, een ongrijpbare gekte die het systeem dreigt te vernederen tot een klucht.

Er is geen andere hel dan de angst, die overigens onlosmakelijk met het bestaan is verbonden. Angst vergalt ons plezier, maar houdt tevens de wereld draaiend. Ataraxie is de uitweg. Een toestand vrij van zorg en vrees. Onze cultuur is niets anders dan het product van vergeefse pogingen het paradijs te herwinnen. Het geluk schuilt in het verlangen, niet in de vervulling.

Niet de zondaars, maar de ‘levende doden’ vormen de schandvlek op de schepping. De holle mensen laten zich leven. Conformisten, zwevende kiezers, de zwijgende meerderheid, de kudde die gedachteloos de waan van de dag volgt, opportunisten die met alle winden meewaaien, mensen zonder standpunt, onverschilligen, lafhartigen, geconditioneerden die zich op de vlakte houden alvorens achter de rest aan te hollen. In hen wordt de dwaasheid van de schepping zichtbaar. Juist dit gedrag van de massa bepaalt uiteindelijk wat als goed en wat als kwaad wordt gekenmerkt. De dwazen tonen de verborgen waarheid van de orde. Zij verstoren die orde niet. Willen wij niet de grond onder onze voeten verliezen, dan moeten wij ons van de domme houden voor de domheid in het hart van alle systemen die wijsheid in het verschiet stellen.

Smoesjes leiden altijd al een eigen leven. Hun verschijning betekent meestal het begin en tevens het einde van het gesprek. Zij gaan de dialoog uit de weg, laten geen ruimte voor discussie of tegenspraak, zijn doof voor anderen en belazeren zichzelf. Niet de incidentele doodzonde staat centraal, maar de structurele nalatigheid. Het goede geweten dat zichzelf een rad voor ogen draait en zich van geen kwaad bewust is. Deze kleine ondeugden vallen te herleiden tot de universele hoofdzonden als luiheid, spilzucht en ijdelheid.

6 opmerkingen:

 1. Laat mij de spits afbijten t.a.v deze bizarre promotie.
  In het kader van dit blogje is er eigenlijk maar één op- of bemerking t.a.v. dit verhaal: de uit de Bijbel voortgekomen gezegde "Het zijn de kleine dingen die het doen".
  En dat is waar - vreemd genoeg of lachwekkend genoeg - nooit over gesproken wordt: DE VERKALKTE BRUG TUSSEN DENKKEN EN WETEN
  Het is de verkalkte brug tussen het bewustzijn en het hoger bewustzijn en/of tussen het IK-beleven en het collectief bewustzijn.
  Dit zijn verschillen als dag en nacht.
  En des te groter die erflast is des te groter wordt niet alleen het verschil tussen beide.
  Daar en daar alleen ligt ons probleem van lijden aan ziekten en oorlogen.
  Daar ligt het probleem van "Ikke ikke en de rest kan stikke".
  En alles wat ons wordt gebrainwashd via volkspropaganda, leefregels en wetten staan in het kader van - lachwekkend genoeg -"Sociaal voelendheid".
  Ja!!! Lachwekkend genoeg, want voor mij ziet het eruit als "schijnheiligheid" dit noemen we dan onder andere "respect voor elkaar".
  We noemen het ook wel "liefde".
  Is dit alles geen "Utopia"?

  De wijze waarop deze Matthijs van Boxsel zijn woorden op papier zette is mijns inziens zeer bijzonder, maar helaas mist de essentie van het verhaal volkomen.

  Jammer is het wel, maar zolang de medische wereld hier geen aandacht aan wil schenken zullen we het met halve waarhden moeten doen.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hoi siegfried,

  Wat mij is opgevallen is dat als ik ergens de verkalkte brug aanhaal als oorzaak en daaraan gekoppeld de termen denken en weten of individueel en collectief bewustzijn ik -denk ik nu te weten- door deze termen direct als gek wordt bestempeld.
  Deze termen blijken voor veel mensen -zonder enige verdieping- zonder beeld en daarvan zeg ik -en zeker in deze tijd van onvoorstelbaar veel informatie-logisch ook. Daar kan ik natuurlijk kijken hoe ik mezelf eerst moest verdiepen om er een overzicht van te kijgen... en van daaruit probeerde ik een andere weg zonder deze termen om te kijken of het dan wel duidelijker werdt. En die weg was proberen eerst iets over het verwerkings mechanisme van de hersenen uit te leggen en dan de ander er zelf over na te laten denken door vragen te stellen als...

  weet u wat u hier doet ? waarom zou de mens zich deze vraag stellen ? U stelt toch een vraag als u het niet weet ? waar komt deze onwetendheid vandaan ? denkt u dat een dier zichzelf dit soort vragen stelt ? enz...

  Dat er dan toch zelf verzekerde antwoorden opkomen vooral vanuit de hoek van Gods geleerden... daar kan ik ook geen weerstand tegen bieden.

  Het leek me slechts een aanvulling en mijn pogen in te zien hoe verstrikt de mens is geworden in zijn denkbeelden zoals ik bij mezelf ook nog dagelijks merk.

  Pascal.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Haha Pascal,
  Vindt je dat niet lachen?
  Is het niet de gezegde "Wat de boer niet kent dat lust ie niet"?
  Toen ik dit onderwerp aan medici vertelde keken ze mij ook aan alsof ik water zag branden.
  Zelfs nu recent genetisch onderzoek naar kanker met staatsgeld [ ons belastinggeld in feite ] zal worden gefinancierd gaat het volgens zeggen om straks [ in het hiernanogmaals ] om mensen genetisch te manipuleren omdat er zo veel doden vallen bij de huidige therapie.
  Dat wordt lachen!!!
  Want dan moeten ze dat bij iedereen doen ...vrees ik.
  Misschien worden we dan echt aliens.

  Neen ... het is nog gekker!
  Als ik zeg dat lichaam en geest elkaars gelijke zijn lijkt het wel of men dit al lang weet.
  Maar als ik zeg dat de geest van leven kankeren is en dat dat duidt op latente kanker wijzen mensen naar hun voorhoofd.
  Dan denken ze dat ik begrijp dat ze mij voor gek verklaren en beseffen ze niet dat ze zichzelf als gek zien.

  Zullen we de lijst nog langer maken?
  Nauw... nog één dan!
  Je kent de gezegde "Kinderen spreken de waarheid".
  Met die gezegde wordt m.i. slechts bedoeld "Volwassenen liegen altijd", maar dat komt zo cru over.

  En t.a.v. God zijn er nu eenmaal twee partijen; Sprookje of De Almacht.
  Als je vraagt naar wat de almacht voor macht heeft denken mensen dat ik gek ben.
  Waarom?
  Omdat zij het antwoord niet weten!

  Maar nu je toch laat zien dat je hoe je naar buiten stoeit met het verhaal en graag filosoofje speelt...
  Kan jij een verhaaltje schrijven over het fenomeen introvert en extrovert en waarom de introvert altijd een partner zoekt die extrovert is?
  Fons heeft zojuist laten weten dat hij iets probeert te schrijven over zijn man/vrouw zijn.
  En dan zal ik proberen om iets Bijbels te verhalen namelijk"De vrouw die geboren is uit de zwevende rib van de man".

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ach...
  Kon het niet laten om mij weer te mengen in de klimaat-hype op de NRC.
  Of het geplaatst wordt ...???
  Maar het moet wel gelezen worden om het te beoordelden.
  Be-oor-delen?
  We willen toch slechts horen wat wij erflastig kunnen horen?
  Hier mijn inzending.

  Hoewel het voor velen misschien appels met peren vergelijken is, vind ik die hele klimaathype identiek aan "doktertje spelen".
  Ik was ooit arts/specialist, maar al vroeg in mijn opleiding vroeg ik op college aan een hooggeleerde hoogleraar "Kunt U mij verklaren waarom er ondanks steeds meer dokters veel meer ziekten voorkomen?
  Betekent dit niet dat we iets fout doen?"
  Hij reageerde zichtbaar geirriteerd en dit werd mijn prikkel tot echt studeren naar de spelonken in ons "uniek" zijn.
  Het bleek een minuscuul hersendefect -genaamd corpus callosum - als zijnde een defect in iets wat ooit lang geleden beschreven was als een defect tussen het collectief en individueel bewustzijn.
  Het gevolg ervan is behalve erflast en een progressieve genetische malformatie.
  En die malformatie leidde tot een verzieking in lichaam en geest. Kanker en kankeren zijn daarvan een typisch tijdgeest-fenomeen.
  Toen ik dit naar buiten bracht werd ik netjes aan de zijlijn gezet, want het tastte de eer aan van ons "uniek bezig zijn" en het heet niet voor niets "technologische REvolutie".
  We hebben nu een mensenplaag die de aarde in razend tempo leegvreet en die daarnaast steeds meer energie gebruikt om ... in leven te blijven?????
  En onderwijl hebben we nog steeds fokpremies om de vergrijzing tegen te gaan... zegt de "weldenkende mens".
  De recente voorspellingen van klimatologen is dat de aarde de komende 100 jaar 4 graden zal stijgen, maar persoonlijk denk ik dat wij onszelf door de technologische "voorüitgang" al totaal hebben leeggevreten.
  We kregen niet voor niets de nickname "Lucifer" opgespeld en er is niet voor niets een nu Universitaire wetenschap die heet "morosofie" en/of menselijke waanzienigheid.
  Vond kortgeleden dit prachtige artikel van een cum laude afgesudeerd wetenschapper Matthijs van Boksel http://wetenschapeindtijd.blogspot.nl/2012/11/de-mongool-mens-door-de-ogen-van.html
  De hele klimaathype valt m.i. onder deze noemer.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Beste allemaal,
  Ik vind het haast onvoorstelbaar dat op dit artikel geen verbijsterende reacties komen, want als er dan ook maar één ding geniaal beschreven is is het dit artikeltje wel.
  Het is de ware "Lof der Zotheid" in deze tijd.
  Dat veel van mijn verhalen niet of nauwelijks binnenkomen kan ik me nog wel voorstellen, maar dit slaat werkelijk alles.
  Is iedereen zo langzamerhand "de wiegedood" nabij na die lange periode van onze verzorgingsstaat als zijnde de kindsheidfase van onze cultuur te hebben mogen "sappelen"?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen