Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


dinsdag 26 juni 2012

Verzamelde Citaten van Albert Einstein


Beste allemaal,

Mag ik dit blogje afsluiten met iets wat ik vanmorgen van een kennis kreeg toegestuurd.
Het zijn de worstelingen in de zoektocht naar de mensengekte waar Einstein nog steeds niet helemaal uit was en uiteindelijk in diepe eenzaamheid mee stierf.
Ik vrees dat ik kan zeggen dat ik zijn zoektocht naar het “schilderij des levens” heb opgelost met onvoorstelbare hulp van mijn doodgewaande voorouders, die in de spiegel van mijn ziel lagen opgeslagen.
De tijd is nog te kort om met kakelen verder te gaan en kan voor mijzelf zeggen dat het blogje met zijn discussies mij toch iets verder geholpen hebben in het zoeken naar “kleurschakeringen” in dat schilderij.
Dat is mijn dankbaarheid richting allen die durfden te reageren...ook al leek het vaak op een “Babylonische Spraakverwarring”.
Ik ben uitgepraat en na mijn laatste kleine BDE is het zeker niet toevallig dat de Derde Wereldoorlog direct na de Olympische Spelen in Londen begint.
http://xandernieuws.punt.nl/?id=660965&r=1&tbl_archief=&
De hele mythologie uit het Griekenland van weleer zijn niets anders dan de sprookjes uit het Oude India en allemaal gebazeerd op de Oude Wijsheid over de cyclische processen in het “al wat is”.
Misschien is wel het meest frappperend hoe wij de “eeuwig brandende toorts” bij dit soort evenementen de wereld doordragen om ...bij de “Olympus Spelen” hem te ontbranden om uiteindelijk bij het echte spel te beginnen.
Dit is nu niet voor niets in het Engelenland en dan...
Dan zullen wij daarna de Olympus opstijgen om met “discus werpen” te kijken wie de sterkste is allemaal en helaas zullen we allemaal  Zeus  en/of Deus gaan ontmoeten, omdat wij allemaal even mens-dom en geniaal zijn geworden om elkaar de loef af te steken.


Monnik Alfonsus de Verschrikkelijke heeft  monnikenarbeid verricht door een correcte vertaling van Einstein’s overpeinzingen in Nederlands om te zetten.
Thank you Sir.


                                      Collected Quotes from Albert Einstein
·  

         "Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius -- and a lot of courage -- to move in the                   opposite direction."
·        Elke intelligente idioot kan dingen groter,complexer en geweldadiger maken maar het heeft een vleug genialiteit en moed nodig om de tegenovergestelde richting op te gaan.
--------------------------------------------
·        "Imagination is more important than knowledge."
·        Verbeelding is belangrijker dan kennis
--------------------------------------------------------------------
·        "Gravitation is not responsible for people falling in love."
·        De zwaartekracht is niet verantwoordelijk voor verliefd ‘voor iemand vallen’
--------------------------------------------

·        "I want to know God's thoughts; the rest are details."
·        Graag zou ik God’s gedachten kennen de rest zijn details.
--------------------------------------------

·        "The hardest thing in the world to understand is the income tax."
·        Het moeilijkst te begrijpen in deze wereld is de inkomstenbelasting
--------------------------------------------

·        "Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one."
·        De werkelijkheid is slechts een illusie maar wel een heel hardnekkige
--------------------------------------------

·        "The only real valuable thing is intuition."
·        Het enige wat echt waardevol is   intuïtie
--------------------------------------------

·        "A person starts to live when he can live outside himself."
·        Een mens komt pas tot leven als hij dat buiten zichzelf kan

·        "I am convinced that He (God) does not play dice."
·        Ik ben ervan overtuigd dat God nooit dobbelt
--------------------------------------------

·        "God is subtle but he is not malicious."
·        God is subtiel maar nooit met slechte intenties
--------------------------------------------

·        "Weakness of attitude becomes weakness of character."
·        Zwakte in benadering wordt zwakheid van karakter
--------------------------------------------

·        "I never think of the future. It comes soon enough."
·        Nooit denk ik over de toekomst die komt vlug genoeg
--------------------------------------------
·        "The eternal mystery of the world is its comprehensibility."
·        Het enige mysterie van onze wereld is haar begrijpelijkheid.
--------------------------------------------

·        "Sometimes one pays most for the things one gets for nothing."
·        Soms betaalt men het meest voor dingen die men om niets krijgen kan
--------------------------------------------

·        "Science without religion is lame. Religion without science is blind."
·        Wetenschap zonder religie is kreupel religie zonder wetenschap is blind
--------------------------------------------
·        "Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
·        Iemand die nooit fouten maakt heeft nog nooit iets nieuws geprobeerd
--------------------------------------------

·        "Great spirits have often encountered violent opposition from weak minds."
·        Grote denkers hebben vaak enorme weerstand ontmoet van simpele breinen.

· --------------------------------------------
      "Everything should be made as simple as possible, but not simpler."
·        Alles moet zo simpel mogelijk gemaakt worden maar niet simpeler

·  --------------------------------------------
     "Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen."
·        Gezond verstand is de verzameling overtuigingen die men heeft verzameld voor zijn 18 e levensjaar
--------------------------------------------

·        "Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living at it."
·        Wetenschap is een prachtig iets als je er maar niet je boterham mee hoeft te verdienen.
--------------------------------------------

·        "The secret to creativity is knowing how to hide your sources."
·        Het geheim wat leidt tot creativiteit is weten hoe je bronnen geheim te houden.
--------------------------------------------
·        "The only thing that interferes with my learning is my education."
·        Het enige wat mijn leerproces in de weg staat is mijn opleiding
--------------------------------------------

·        "God does not care about our mathematical difficulties. He integrates empirically."
·        God geeft niks met onze wiskundige problemen hij integreerdt proefondervindelijk
--------------------------------------------

·        "The whole of science is nothing more than a refinement of everyday thinking."
·        De hele wetenschap is niets meer dan een aftreksel van ons dagelijks denken
--------------------------------------------

·        "Technological progress is like an axe in the hands of a pathological criminal."
·        Technologische vooruitgang werkt als een bijl in de handen van een notoire misdadiger
--------------------------------------------

·        "Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding."
·        Vrede kan niet in stand worden gehouden door geweld zij kan slechts worden bereikt door begrip
--------------------------------------------

·        "The most incomprehensible thing about the world is that it is comprehensible."
·        Het meest onbegrijpbare in deze wereld is haar begrijpbaarheid
--------------------------------------------

·        "We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them."
·        Wij kunnen geen problemen oplossen door dezelfde manier van denken te gebruiken als waarop wij hen hebben gecreëerd
--------------------------------------------

·        "Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school."
·        Opvoeding is dat stuk wat overblijft als je alles hebt vergeten wat je op school hebt geleerd
--------------------------------------------

·        "The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing."
·        Het is belangrijk nooit te stoppen met het stellen van vragen….nieuwsgierigheid heeft zijn eigen reden van bestaan.
--------------------------------------------

·        "Do not worry about your difficulties in Mathematics. I can assure you mine are still greater."
·        Maak je niet druk om je wiskundige problemen die van mij zijn nog steeds groter
--------------------------------------------

·        "Equations are more important to me, because politics is for the present, but an equation is something for eternity."
·        Vergelijkingen maken zijn belangrijk voor mij want politiek is voor NU maar vergelijkingen maken is voor de eeuwigheid
--------------------------------------------

·        "If A is a success in life, then A equals x plus y plus z. Work is x; y is play; and z is keeping your mouth shut."
·        Als A succes is in het leven is A gelijk aan x+y+z….werk is x,  y is spelen en z is je mond dicht houden
--------------------------------------------

·        "Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the the universe."
·        Twee dingen zijn oneindig, het universum en de menselijke domheid hoewel ik niet helemaal zeker ben over het universum
--------------------------------------------

·        "As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain, as far as they are certain, they do not refer to reality."
·        Voor zover de wiskundige wetten verwijzen naar de realiteit zijn ze niet zeker en voor zover ze zeker zijn verwijzen ze niet naar de realiteit.
--------------------------------------------

·        "Whoever undertakes to set himself up as a judge of Truth and Knowledge is shipwrecked by the laughter of the gods."
·        Wie zichzelf opwerpt als rechter van waarheid en kennis zal schipbreuk lijden onder het gelach van de goden.
--------------------------------------------

·        "I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones."
·        Ik weet niet met welke wapens wereldoorlog III wordt uitgevochten maar wereldoorlog IV zal worden uitgevochten met stokken en stenen.
--------------------------------------------

·        "In order to form an immaculate member of a flock of sheep one must, above all, be a sheep."
·        Om een volwaardig  lid te worden van een kudde schapen moet men bovenal een schaap zijn
--------------------------------------------

·        "The fear of death is the most unjustified of all fears, for there's no risk of accident for someone who's dead."
·        De angst voor de dood is de meest ongerechtvaardige van alle angsten want er is absoluut geen gevaar voor een ongeluk na de dood
--------------------------------------------

·        "Too many of us look upon Americans as dollar chasers. This is a cruel libel, even if it is reiterated thoughtlessly by the Americans themselves."
·        Te veel van ons kijken naar Amerikanen als dollarjagers en dat is een botte  laster alhoewel de Amerikanen dit oordeel zelf wel bevestigen
--------------------------------------------

·        "Heroism on command, senseless violence, and all the loathsome nonsense that goes by the name of patriotism -- how passionately I hate them!
·        Heldhaftigheid op commando, zinloos geweld en alle walgelijke onzin die plaatsvindt onder de naam patriottisme, hoe gepassioneerd kan ik ze haten.
--------------------------------------------
·        "No, this trick won't work...How on earth are you ever going to explain in terms of chemistry and physics so important a biological phenomenon as first love?"
·        Nee deze truuk gaat niet werken want hoe kan je in godsnaam in termen van scheikunde en natuurkunde een biologische fenomeen als éerste liefde’verklaren.?
--------------------------------------------

·        "My religion consists of a humble admiration of the illimitable superior spirit who reveals himself in the slight details we are able to perceive with our frail and feeble mind."
·        Mijn religie kan slechts standhouden door een bescheiden bewondering van de onbegrensde superieure kracht en energie die zich manifesteerd in de kleinste details als wij ze waarnemen met ons kwetsbare en middelmatige verstand
--------------------------------------------

·        "Yes, we have to divide up our time like that, between our politics and our equations. But to me our equations are far more important, for politics are only a matter of present concern. A mathematical equation stands forever."
·        Ja, we moeten onze tijdsruimte tussen politiek en vergelijkingen zo verdelen. Maar voor mij zijn vergelijkingen veel belangrijker dan voor politicy voor hen zijn zij slechts een bron voor hun huidige problemen maar een wiskundige vergelijking staat voor altijd
--------------------------------------------

·        "The release of atom power has changed everything except our way of thinking...the solution to this problem lies in the heart of mankind. If only I had known, I should have become a watchmaker."
·        Het ontdekken van atoomenergie heft alles veranderd behalve onze manier van denken.De oplossing hiervan ligt in het hart van de mensen.Als ik dat geweten had dan had ik horlogemaker geworden
--------------------------------------------

·        "Great spirits have always found violent opposition from mediocrities. The latter cannot understand it when a man does not thoughtlessly submit to hereditary prejudices but honestly and courageously uses his intelligence."
·        Grote geesten hebben altijd geweldige tegenwerking gehad van middelmatige.De laatstgenoemde kan niet begrijpen hoe het komt dat de eerstegenoemde gedachteloos niets aanneemt op basis van vooroordelen  maar in plaats daarvan moedig en eerlijk als eerste zijn intelligentie gebruikt
--------------------------------------------
·        "The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and all science. He to whom this emotion is a stranger, who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe, is as good as dead: his eyes are closed."
·        Het mooiste wat wij kunnen ervaren is het mysterieuze.Het is de bron van ware kunst en wetenschap.Voor wie deze emotie vreemd is zal er geen tijd meer zijn voor verbazing en is hij zo goed als dood, zijn ogen zijn al gesloten.
--------------------------------------------

·        "A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious basis is necessary. Man would indeeded be in a poor way if he had to be restrained by fear of punishment and hope of reward after death."
·        ‘Het ethische gedrag van een mens zou praktisch gebaseerd moeten zijn op sympatie,opvoeding en sociale bindingen.Een religieuze basis is niet noodzakelijk.Een mens zou zeker op een armzalig pad zijn als hij zou worden geleidt door angst voor straf of hoop op beloning na de dood.
--------------------------------------------

·        "The further the spiritual evolution of mankind advances, the more certain it seems to me that the path to genuine religiosity does not lie through the fear of life, and the fear of death, and blind faith, but through striving after rational knowledge."
·        Hoe verder de spirituele vooruitgang van de mens gaat des te zekerder lijkt het  mij dat het pad naar echte religiositeit niet ligt in de angst van leven en de angst voor de dood en het hebben van blind vertrouwen maar slechts doormiddel van het streven naar rationale kennis
--------------------------------------------

·        "Now he has departed from this strange world a little ahead of me. That means nothing. People like us, who believe in physics, know that the distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion."
·        Nu hij deze wereld een stukje eerder dan ik heeft verlaten betekend dat niets.Mensen zoals wij, die geloven in natuurkunde weten dat het verschil in verleden heden en toekomst slechts een koppige illusie is
--------------------------------------------

·        "You see, wire telegraph is a kind of a very, very long cat. You pull his tail in New York and his head is meowing in Los Angeles. Do you understand this? And radio operates exactly the same way: you send signals here, they receive them there. The only difference is that there is no cat."
       Zie je wel een telefoon is een soort van hele lange kat.Je trekt aan zijn staart in New York en hij begint te miauwen in Los Angeles.Begrijp je dit.? Een radio werkt precies hetzelfde.Je zend een signaal hier en zij ontvangen het daar ,het enige verschil is dat er geen kat is.
--------------------------------------------

·        "One had to cram all this stuff into one's mind for the examinations, whether one liked it or not. This coercion had such a deterring effect on me that, after I had passed the final examination, I found the consideration of any scientific problems distasteful to me for an entire year."
·        Ik moest al deze stof in het hoofd stampen voor dit examen of ik het leuk vond of niet.Deze conversie had zo een verwoestend effect op mij, dat nadat ik was geslaagd voor mijn laatste examen,ik in het jaar daarop een vieze smaak in mijn mond kreeg bij elk wetenschappelijk vraagstuk wat voorbij kwam.
--------------------------------------------

·        "...one of the strongest motives that lead men to art and science is escape from everyday life with its painful crudity and hopeless dreariness, from the fetters of one's own ever-shifting desires. A finely tempered nature longs to escape from the personal life into the world of objective perception and thought."
·        Een van de sterkste motieven die mensen verdreef van het dagelijks leven met pijnlijke wreedheden en hopeloze somberheid naar kunst en wetenschap was dat een fijnzinnige natuur ernaar verlangt te vluchten vanuit de ketens van wisselende verlangens naar een wereld van objectieve waarnemingen en gedachten.
--------------------------------------------
·        "He who joyfully marches to music rank and file, has already earned my contempt. He has been given a large brain by mistake, since for him the spinal cord would surely suffice. This disgrace to civilization should be done away with at once. Heroism at command, how violently I hate all this, how despicable and ignoble war is; I would rather be torn to shreds than be a part of so base an action. It is my conviction that killing under the cloak of war is nothing but an act of murder."
·        Hij die blijmoedig marcheert in volgorde en kolonne’s verdiend reeds mijn minachting .Hij heeft grote hersenen gekregen terwijl slechts een ruggemerg voldoende was geweest. Deze schande voor de beschaving zou in een keer moeten worden afgeschaft.Heldendom op commando haat ik geweldig het is net zo verachtelijk en onzuiver als een oorlog .Liever nog zou ik in stukken worden gescheurd in plaats van deelgenoot te zijn  in zo’n aktie.Het is mijn overtuiging dat doden onder de vlag van oorlog gelijk staat aan moord.
--------------------------------------------
·        "A human being is a part of a whole, called by us _universe_, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest... a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty."
·        Een mens is onderdeel/stukje van het geheel wat door ons Universum genoemd.wordt Hij ervaart zichzelf door zijn gedachten en gevoelens anders en afgescheiden van de rest wat op zichzelf een optische illusie is van het bewustzijn.Die desillusie is voor ons eigenlijk een afknapper en tevens gevangenis waarin onze persoonlijke verlangens en affectie naar slechts naar een paar mensen vlak in de buurt kunnen gaan en zo onze beperking opleggen.Ons doel is onszelf te bevrijden uit die gevangenis door onze cirkel zo te vergroten opdat wij alle leven dat hierbinnen ligt kunnen omarmen en bewonderen en in harmonie mee samenleven.
--------------------------------------------

·        "Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts." (Sign hanging in Einstein's office at Princeton)
·        Niet alles dat telt kan worden geteld en niet alles dat kan worden geteld telt.

·        (Deze uitspraak hangt op in het kantoor van Einstein in Princeton].

En...zucht ...zucht...
Voetnoot

Niemand snapte en snapt waarschijnlijk nog niet hoe waar deze "overpeinzingen" zijn en hoe zij een onvoostelbare wijsheid bevatten.
Einstein was dus de vriend van mijn grootvader en ik snap nu helemaal niet meer dat hij als groot geleerde het volhield om een functie als "rector magnificus aan de vermaarde Universiteit vol te houden.
Wat ik nu wel begrijp is dat het contact tussen beide geen toeval was.
Want zo U weet is toeval dat ons toevalt door onwetendheid.
Mijn hele leven - mijn stukgelopen relaties met mensen die toevallig op mijn pad kwamen was ook bepaald geen toeval.
Al die “hoge bomen”, die bij toeval op mijn pad kwamen, waren factoren die het lot bepaalde.
In de parapsychologie zou men dit “telepatische berichten” noemen.
Nu na mijn leven zo goed als geleefd te hebben met al mijn “uittredingen” via mijn erflijn rook Einstein als het ware dat mijn grootvader het sleuteltje had op zijn “black box”  en visa versa mijn grootvader. Maar beide konden ze daar niet bij komen.
En zo gingen ze beide op zoek, waarin mijn grootvader als cyberneticus ook opeens boeken over het kosmisch spel ging schrijven en waarin hij zelfs in één van die boeken met eigen handschrift inschreef “Voor mijn kleinzoon Siegfried”.
Het boek heb ik helaas al lang niet meer, maar ook dat was dus geen toeval.
Het was dus gewoon nog te vroeg voor “Openbaringen” .
Beseft U dat dit bij iedereen en niemand uitgezonderd ook zo gaat?
Beseft U dat iedere stap of beslissing of tegenslag al vanaf de conceptie is vastgelegd?
Als U dit echt zou beseffen  kan men toch slechts boos of dankbaar richting U voorouders kunnen zijn?
Als U dit ook nog eens diep van binnen zou voelen en/of echt zou beleven , is boosheid naar wie dan ook een lachwekkendheid?
Misschien is dat wel de reden dat ik deze citaten van Einstein uitzocht  voor het laatste verhaal.

Dat van Einstein bekend is dat hij op grote congressen altijd overal de draak mee steekt, ken ik persoonlijk maar al te goed.
Het is een pure vorm van zelfbescherming in een wereld, die "zere-neus" gek is.
Maar "na die lach van het zien van de pijn" komt een extreme eenzaamheid en zo is Einstein  dan ook gestorven.
In die fase ben ik nu beland - berusting dat het is wat het is - en daarom stop ik dit blogje.
Het spijt me.

Maar ik zal de deur wel op een kiertje open laten staan voor vragen - vragen die U nog beklemmen.
U kunt die vragen via een e-mail [siegfried.bok@gmail.com] naar mij toesturen.
Als ik niet weet zal ik dit persoonlijk laten weten en indien ik daar wel een antwoord op heb, zal ik dit in een verhaaltje - anoniem - op het blog zetten.
Waarom?
Veel - vooral intieme intermenselijke problemen - zijn te taboe om publiekelijk te bespreken, maar gek genoeg wel de meest interessante. Zo werkt het nu eenmaal.
Siegfried

maandag 25 juni 2012

Het ego en het alterego en/of de ziel en de spiegel van de ziel.


Waar ik het feitelijk over wil hebben is : Wat is het “mijzelf zijn.” en “hoe gaan we met onze zielelast om”
Oh my God!!!
Waar begin ik nu weer aan en waarom in Gods naam.
Ach...
Misschien, omdat hooguit 10 %  - maar ik vrees veel minder - van alle honderden verhalen echt iemands ziel raakt als zijnde een “bezinning” over “wie ben ik eigenlijk.
Of anders gezegd: “het zijn allemaal ver van mijn bed verhalen”.
Ach ....
Misschien ook wel omdat de vrouw die mij 15 jaar geleden vroeg “Wil je me mijzelf laten zien” kortgeleden met de noorderzon vertrokken is met als reden “Ik mag van jou mijzelf niet zijn”.
Misschien weet U wat Uw ware zelf is, maar ik zou het niet weten.
Het enige wat ik zou kunnen bedenken is, dat ik als IK een sterk verouderd, verwrongen en vervallen aftreksel ben van iets wat ooit een prachtige harmonische samensmelting was van wat ooit Adam en Eva in het Paradijs heette en waar ik maar een half aftreksel van was.
Ach...
Misschien wil ik eigenlijk wel over de man/vrouw relatie praten die met der tijd uitgroeide van een echtelijke relatie tot een vechtrelatie in een wereld die er hetzelfde uitziet.
Maar in mijn ogen is dat allemaal hetzelfde.

Dus laat mij bij het begin beginnen.
In de beginnen was de ziel nog leeg en was logischerwijs ook de spiegel van de ziel nog blanco.
In den beginne waren de ziel en de spiegel van de ziel  een twee-eenheid.
Overdag werd de ziel bevuild en beschadigd door het overlevingsgevecht en in de nacht werd hij weer schoongepoetst door de spiegel van de ziel of het alterego.
Het was een perfecte twee-eenheid.
Maar bij de komst van de mens met zijn verkalte brug werd het alterego buiten spel gezet en werd de spiegel steeds vuiler en vuiler.
Ach U kent het verhaal.
De spiegel werd uiteindelijk zo vuil dat kijken in de spiegel onmogelijk was.
Dit werd zo fraai Bijbels verhaald als “ziende blind aan het einde der dagen”.
Maar het ego en het alterego blijven wel een twee-eenheid.
Dat is het menselijk Ik ben!!
In het alterego zitten wel de ingredienten - namelijk het spiegelbeeld - die de spiegel kunnen reinigen, maar de weg is geblokkeerd.
Dat dat spanningen geeft lijkt me meer dan logisch.
Die spanningen zijn gekleurd door goed en slecht beleven in de dag [ overlevingsdriften dus ] en het reinigings-middel is dus zijn spiegelbeeld.
Is dit simpel of niet?
Voor mij althans wel. Doodsimpel!!!
En als dokter in de weetnietkunde lijkt mij psychotherapeut dan ook het meest simpele beroep wat er is. Gewoon de patiënt alle geladen goed of kwaad ervaringen laten spiegelen. En niets meer!!!
Maar de realiteit is anders.

Sorry...
Even een kleine anecdote tussendoor.[dat me nu te binnen schiet]
Werd ooit - toen ik nog in Winschoten all places edelslager was - door een haha besloten [een vuil aftreksel van een geheim] genootschap van Vrijmetselaars uitgenodigd voor een lezing.
Dit zijn de eliten van deze oude hanzestad.
Titel van de lezing was vrij, maar dokteren vond ik toen al erg vreemd en ik wilde mijn collegae niet met modder besmeuren.[Ik moest ook zien te overleven met mijn spiegelbeeld en kroost].
Het moest avondvullend zijn [ van 8 tot 11 met kleine pauze]
Ze vroegen of ik een diaprojector nodig had, maar ik houd niet zo van doodse plaatjes, dus vroeg ik om een schoolbord met een krijtje.
De lezing die ik koos heette: Weet U wat goed en kwaad is in deze wereld?
Tien items goed en tien items kwaad uit het elitaire publiek zou ik in 3 uur spiegelen.
Godverdoemmij ...wat een verheven en spraakzaam publiek. Ik dacht eerst nog dat die lui beter geheim hadden kunnen blijven. haha
Die items stonden dan ook binnen een kwartier op het bord.
Nou ja... de rest snapt U.
Maar de grap en/of essentie van spiegelen [ in het groot en in het klein ] kent U niet en dus onthoud ik U dit niet.
De essentie van spiegelen is vrede...vredigheid ... tevredenheid.
Na drie uur als onbezoldigde ouwehoer was het stil in de zaal.
Toon Hermans zou zeggen...Je kon een speld horen vallen.
Het was doodstil.
De volgende dag kwam ik een van hen tegen en hij draaide direct zijn hoofd.
Waarom????
Wij roepen dan wel dat we vrede willen, maar dit is de schijn die bedriegt.
Iedereen wil oorlog of wat ik noem discus werpen.
Iedereen wil oorlog en dan liefst ook winnen natuurlijk!

Moet ik nog verder gaan met het verhaal?
Eigenlijk is dit wel genoeg.
En voor zo’n psyche-knijper is in deze wereld dus totaal geen plaats.

En dan komt er een vrouw op mijn pad toen ik de eenzaamheid had opgezocht om mijzelf te spiegelen [ zal ik maar kort door de bocht ] zeggen, die ook no min of meer mijn spiegel was en naar eigen zeggen ook de weg kwijt was en ze vroeg mij slechts ...
Ja ik trapte er ook nog in, want een man is maar een half aftreksel van Adam en Eva [zal ik maar zeggen].
Ze had maar één vraag!!!
“Wil je me mijzelf laten zien?”
Godverdoemmij.
Ik moet toch echt nog stommer zijn dan het achterend van een varken!!
Veertien jaar discus werpen met enkel rustpauzes, want vechten kost veel energie.
En nu -ze is een weekje weg - wil ze met me praten omdat ze zo zielsveel van me houdt.

Sorry, ik leg hier geen vuile was buiten om mijzelf schoon te praten.
Of liever gezegd...Ik doe niet anders.
Dat is mijn lot en/of lotsbestemming en/of de spiegel van mijn ziel, die ik via bijna dood ervaringen al aardig had opgeschoond.
Ik schrijf dit om U te vragen om naar Uw eigen schijnheiligheid te kijken en hoe U dagelijks “liegt om eigen bestwil”.
U snapt misschien wel dat ik wederom geteisterd werd door nog meer BDE’s, die mijn spiegel nog schoner maakten en waardoor ik weer een beetje meer kan zien.
Ik ben haar daar ook nog dankbaar voor ook!!!

Godverdoemmij.
Iedereen wil vrede en iedereen maakt oorlog.
Velen kiezen er nu zelfs voor om dan maar alleen te zijn, zodat zij ongestoord kunnen discus werpen in de buitenwereld met “liefdevol kastreren” of “haten van liefde”.

Ik kan over dit onderwerp nog -tig leuke wetenswaardigheden vertellen, maar dan ziet U door de bomen het bos niet meer en wordt het weer “een ver van mijn bed show” en/of te ingewikkeld.

Misschien kan ik het beste eindigen met een droom-beleving van mijn tot op heden vechtgenoot in het leven voordat ze mij kende, maar slechts mijn “relatie-advertentie” had gelezen.
Ze zag me staan op een berg in Portugal en ik zei slechts “Dochter kijk”.
Mag ik U vragen dit ook te doen en in Uw spiegel te kijken, die Uw partner U biedt en hoe U tot het einde der dagen zal blijven discuswerpen om - als het effe kan - te winnen?

Over het onderwerp "dromen" kan ik nog veel vertellen, want er zijn -tig verschillende soorten dromen en eigenlijk allemaal te bijzonder voor woorden.
De meeste komen voort uit het schijnheilige ego en hebben helemaal niets met de spiegel van de ziel te maken.
Misschien komt dat nog voordat Uw discus werpen tot algehele oorlog leidt.

Zielig is het allemaal wel.
Alles is zo groot zo klein en aangezien iedereen oorlog maakt en vrede wil zal het ook weldra vrede op aarde zijn en wordt onze ziel definitief verschoond van onze zonden, die erflast heten.
Anders kan het helaas niet, want we zijn - volgens Gods woord - aan het einde der dagen totaal ziende blind en horende doof geworden.

En mijn nabije toekomst...????
Ik krijg nu van iedereen wel’gemeen”de hulp.
Het ego is immers God van zijn eigen gedachtewereld geworden: schizofreen dus!
Ach...We zullen wel zien, maar mijn oorlog is voorbij.
Misschien komt er nog een korte “Avé Maria” achteraan.
Ik heb als “winter-koninkje” in ieder geval al mijn pijlen verschoten en kan niet meer discus werpen.
Daarom is het blogje ook stilgevallen en nu ook gesloten voor discuswerpers.
I am so sorry.

donderdag 14 juni 2012

Als geldinfusen niet meer helpen.Ik vind het onvoorstelbaar hoe wij steeds meer metaforen gebruiken om iets duidelijk te maken zonder dat we beseffen dat alle cycli elkaars gelijke zijn.
Zo is bijvoorbeeld onze wereldsamenleving  een grote gemeenschap, die identiek is aan alle organen in ons lichaam.
En als we het over maatschappelijke instellingen hebben spreken we van organen.
En bij extremistische organisaties spreken we vaak van “cellen”.
Nog bijzonderder is het wel als wij mensen beoordelen als zeikers, hartelijk of harteloos, mild of iets op de lever hebben dit nadeloos overeenkomt met metingen van orgaanactiviteit met acupunctuur.
Toen ik jong was - in de 60-er jaren - was een volkswijsheid dat de wereld verziekt was en dit veranderde zo’n 20 jaar later in “verkankerd”.
Ach... “Het zijn maar gewoon woorden waar we niet bij stilstaan”, maar het is onderwijl wel de realiteit.
Het is net alsof wij - diep van binnen - iets hebben dat op helderziendheid lijkt.

Nu zitten wij in een wereldwijde economische crisis,die wij aanvankelijk dachten te kunnen behandelen met “geld-infusen” alsof wij in een ziekenhuis aan het infuus liggen.
Aanvankelijk leek het er ook op, maar nu lijken die infusen een tegenovergestelde werking te hebben.
Was dit te voorzien?

Of ik wil of niet denk ik vaak terug aan de 80-er jaren dat ik een wereldcongres uitschreef “From woundhealing to cancer”  in een pogen om met een aantal gerenommeerde collegae van gedachte te wisselen over het mogelijke ontstaan van deze “kwaad-aardige” ziekte, die steeds meer de kop opstak.
Op zich natuurlijk al vreemd dat die ziekte kwaad en aardig wordt genoemd, maar dit zou later blijken niet ten onrechte te zijn.
Maar zo ver was ik toendertijd nog niet met mijn research [letterlijk her-onderzoek] naar een enzym-complex dat de voedingstoevoer van alle cellen reguleert.[ overzicht:  http://wetenschapeindtijd.blogspot.nl/2012/05/een-nostalgische-terugblik-van-mijn.html ]
Met andere woorden: Ik was bezig met een zoektocht naar de  economie in het lichaam.
Het werd een bijzonder congres dat wel een heel bijzonder einde kende, nadat ik als organisator als laatste een woord van dank uitsprak naar sprekers en het gehoor.
Daarin vertelde ik mijn angst van zien hoe wij bij terminale kankerpatiënten voedingsinfusen aanlegden om het uitgemergelde lichaam nog iets van kracht te geven naast alle medische behandelingen.
Mijn angst van zien was dat de kankercel theoretisch door die meer-energie van voedingsinfusen nog energieker en dus agressiever zou worden, waarop uit het gehoor een Engelse Lord opstond en nog slechts uitriep ” Oh my God, I hope that this isn’t true”.
Gek dat zulke onnozele voorvallen je altijd bij blijven.
Ik ga hier zeker niet uitgebreid uiteen zetten hoe het kan dat “chemotherapie” als zijnde zwaar toxische stoffen kankercellen vernietigen, terwijl men toch in leven blijft.
Ten eerste was dat mijn zoektocht niet en ten tweede kan ik daar simpel over zeggen dat de kankercel alle “gezonde cellen” in het lichaam uitknijpen en/of hun voedingstoestand zodanig knijpt dat zij in verhouding zo weinig chemicaliën binnen krijgen, dat zij net niet dood gaan.
Dat is ook de vermoeidheid, die zich later - bij succesvolle behandeling - wel weer herstelt.

Een jaar later zou ik - mede naar aanleiding van dit congres - een uitnodiging krijgen voor een groot congres alternatieve geneeskunde om iets te verhalen over mijn research tot dan toe.
Het was een congres voor een breed publiek alwaar ik niet met allerhande  medische terminologieën kon smijten en het in metaforische vertellingen moest zien uit te leggen.
En dus koos ik voor de cryptische titel “Cancer, it’s like economy”, omdat ik alle aspecten van kanker in onze wereldsamenleving terug vond.
Dit werd dan wel de nagel aan mijn doodskist, omdat ik daarna niet alleen als charlatan in de reguliere geneeskunde wereld, maar tevens Staatsgevaarlijk werd bevonden.
Ik bemoeide me met zaken, die niets met geneeskunde te maken had.
Kennen wij in onze vermeende democratie geen vrijheid van meningsuiting?
Maar zoals alles zijn voor en zijn tegen heeft, werd ik door die hetze geprikkeld om verder te zoeken in de spelonken van ons zijn.
Of anders gezegd: “een kat in het nauw maakt vreemde sprongen” en zo kwam ik in aanraking met de acupunctuurleer, die onderdeel bleek van een grote doctrine over cyclische processen die van het allerkleinste [een atoom] tot het allergrootste [het Heelal] elkaars gelijke zijn.
En met die kennis en  gebruik makend van electroacupunctuur kon ik na zo’n 5 jaar zoeken niet alleen zien dat alle uitspraken over ons karakter nadeloos klopte, maar tevens hoe lichaam en geest elkaars gelijke zijn en dat kankeren al een eerste voorbode was van iets dat diep van binnen vroeg of laat tot kanker leidt.
Of anders gezegd: het werd meer dan duidelijk dat niet alleen de ziekte kanker zo explosief toenam, maar dat onze wereldeconomie wel degelijk verkankerd was.

Nu is die kanker terminaal en werken de geldinfusen niet meer en feitelijk averechts.
En kanker zou geen kanker heten als wij niet allemaal kankeren over de schuldvraag.
Het is als de volkswijsheid “We zien wel de spinter in andermans oog, maar niet de balk in ons eigen oog”.
Amerika geeft de schuld aan Europa, Europa wijst naar het Oosten, Nederland en Duitsland zien de boosdoener in de Zuid Europese landen en in Nederland zelf krijgt te kleine man de schuld, omdat hij niet hard genoeg werkt.
En dat terwijl ik nu weet dat het onderdeel is van een cyclus die van hogerhand [ de kosmos ] wordt bepaald en het einde van iedere cultuur tekent.
[zie www.wetenschap-eindtijd.com ]

En nu de eindfase van de terminale fase van de verkankering van de wereldeconomie.
Zou die eindfase - als alle cycli elkaars gelijke zijn en alles daarin tezelfdertijd gebeurt - niet ook identiek verlopen als bij de terminale kankerpatiënt?
Zijn we niet uitgegroeid tot “één grote wereldgemeenschap” waarin alles met elkaar samenhangt?
Kijk daarbij goed hoe wij Westelingen de rest van de wereldgemeenschap lange tijd hebben gebruikt als “win”gewest zonder weerga.
Gaan in het lichaam de kankercellen niet samen met het uitgemergelde lichaam dood?
Zijn we dan werkelijk tot aan de laatste bladzijde van de Bijbel beland?
Kijkend naar de geopolitieke spanningen ziet het er wel naar uit dat de oorlog - die in het klein de terminale kankerpatient als geheel doet sterven - in het groot niet veel anders zal gaan.
En hoe zal dit terminale proces eruit gaan zien?
Alles is zo groot zo klein.
En zo wij de vijand kanker bestrijden met chemotherapie en radiotherapie en het mutilerende mes, zo zullen wij in het groot dezelfde wapenen inzetten [ chemische wapenen, kernbommen en het geweer] om ....
Wij hopen daarmee natuurlijk zelf ongeschonden mee uit de strijd te komen, maar helaas!
Wij zullen als verkankerd Westen - zo er al overlevenden zijn - aan onze eigen “kankertherapie” te gronde worden gericht.
En...
Als we daarbij bedenken dat al het andere leven ook extreem gevoelig is voor met name de kernenergie, is het niet uitgesloten dat het hele ecosysteem ook in één klap wordt vernietigd.

En last but not least...
Na een studie van al met al ruim 30 jaar was hiermee de conclusie dat niet alleen de Bijbel gelijk had, maar dat wij niet voor niets de naam “mensdom” hadden meegekregen.
[ zie hiervoor de video op http://2012.jazeg.nl  over de mongool-mens]