Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


dinsdag 20 september 2016

.....voor mij zelf ....één van de meest inzicht gevende teksten uit zijn Archief ....en voor jullie ?

Hoogmoed en respect....


Misschien is het wel het aller moeilijkst te verwoorden wat men verstaat onder hoogmoed.
Iedereen probeert zich zo goed mogelijk voor te doen?
Het is onderdeel van onze opvoeding, net zoals ons geleerd wordt respect te hebben voor onze naaste en zeker voor onze meerdere.
Maar wat is respect en wie is onze meerdere?
Is respect een gevoel van hoogachting jegens iemand anders?
Dat zou betekenen dat men zichzelf de mindere voelt van de ander: een minderwaardigheidsgevoel dus.
Waar ligt de grens en wie bepaalt die grens van waardig zijn?
Tezelfdertijd wordt ons aangeleerd dat we leven in een wereld van gelijkwaardigheid voor iedereen.
Is dat geen vreemde situatie?
Weet U wat waardigheid is?
Weet U waar minder- of meerderwaardigheidsgevoel vandaan komt?
Men zegt dat dat met zelfvertrouwen te maken heeft, maar wat is het dat men zichzelf denkt te kunnen vertrouwen?
Wat is vertrouwen?
Anderen vertrouwen we op hun woord, maar zelfvertrouwen is iets anders.
Het heeft eerder iets te maken met jezelf zeker voelen.
Maar kan men zich niet alleen zeker voelen als er niets onverwachts gebeurt?
Het lijkt er haast op dat men zich zekerheden creëert door eer, status of aanzien. Dat zou betekenen dat macht en zelfvertrouwen zeer nauw met elkaar verbonden zijn.
Maar dit druist dan direct in tegen iedere vorm van respect of naastenliefde.
Mede gestuurd door medische ontrafelingen werd meer dan duidelijk dat bij iedere opvolgende generatie de chaos diep van binnen steeds groter wordt.
Wat is chaos meer dan onevenwichtigheid?
Wat is onevenwichtigheid meer dan onzekerheid?
Zou ons gevoel van zekerheid willen en/of zelfvertrouwen een pogen zijn om de chaos het hoofd te bieden?
Voor mij is dit een open deur intrappen en is onze zelfverzekerdheid en/of zelfrespect, maar zeker ook eer, status en macht een overdekken van het tegendeel 


Is hoogmoed hetzelfde als arrogantie?
Is zelfrespect of ingenomen zijn met zichzelf niet hetzelfde als arrogantie?
Hoe kan men zichzelf nu respecteren?
Maar wat is zelfingenomenheid meer dan dat men zich goed voelt, die men is?
Waar worden deze gevoelens van waardigheid of goed voelen aan gemeten?
Dat kan mijns inziens alleen aan anderen, want iedere waardebepaling is aan iets anders gerelateerd.
Dat zou betekenen dat zelfrespect of zelfingenomenheid discriminatie inhoudt.
Dat zou betekenen dat onze hele maatschappij geschoeid is op discriminatie.
Maar waarom maakten we dan een anti discriminatie-wet?
Waarom wordt een minderwaardigheidscomplex door psycheknijpers behandeld en meerderwaardigheid nooit?
Is minderwaardigheid niet een eerste stap naar minderwaardig voelen jegens anderen, wat automatisch leidt tot respect voor de ander?
Wie is onze meerdere en wie bepaalt dit minder of meer zijn?
Is dat iemand die een hogere educatie heeft genoten dan jij zelf?
Wat verstaat men onder educatie?
Is dat je eigen maken van allerhande studies?
Wat is studie meer dan het je eigen maken van kennis van anderen?
Hoe kan men nu respect verwerven met kennis van anderen?


Betekent zelfrespect of zelfingenomenheid niet dat men tevreden is met zichzelf?
Dat zou betekenen dat U alle onvrede die de wereld kleurt, buiten Uzelf plaatst en/of daar geen onderdeel van uitmaakt.
Is zelfingenomenheid hetzelfde als zelfrealisatie en/of spirituele bevrijding?
Wat is spirituele bevrijding of vrijheid?
Betekent dat, dat men het wereldse tranendal vaarwel heeft gezegd en zich nog slechts bezig houdt met het hogere?
Dan is men dus zeer hoog in gemoedstoestand gestegen en kan men nog slechts liefdevol glimlachen om de menselijke zoektocht naar vrede, met afdwingen van respect door middel van geestelijke en materiele wapens.
Dan kan men nog slechts meewarig glimlachen om zogenaamde vredes-legers met tot op de tanden bewapende vredes-soldaten.
Ja!
Dan kan men zelfs liefdevol zeggen dat het mens'dom' niet eerder de ware liefde zal vinden, voordat men het goed en kwaad als vooringenomenheid heeft losgelaten.
Dan kan men respect opbrengen voor ieders mening in het weten dat die zoekende mens nog een lange "Sidhartische" weg te gaan heeft en/of nog iets uit te vechten heeft.
En dan…
Het is gewoon waar dat men in zo'n bevrijdende staat van beleven zich gevrijwaard weet van kommer en kwel, ziekte en oorlog.
Dan is men die fase overstegen.
Dan is men daarvan genezen, want al onze problemen komen immers voort uit ons denken in termen van goed of kwaad.
Het is dan ook niet voor niets dat de volkswijsheid spreekt over 'denken is vijandsbeelden creëren'.
Dan heeft men het stadium bereikt van iets wat men noemt de ware liefde voor het 'Zijn'.
Heeft dit stadium van zijn iets te maken met innerlijke wijsheid?
Het wordt er normaal wel aan gekoppeld.
Weet U wat wijsheid is?
Weet U waarom men spreekt van volkswijsheid en na studeren van 'kennis'?
Is kennis niet iets dat men oppervlakkig kent?
Waardeert men daarmee oppervlakkigheid met eer en status en minacht men daarom volkswijsheden.
Is zelfrealisatie, hetwelk vaak gekoppeld wordt met spiritueel Zijn en met innerlijke wijsheid daarmee een hoger soortige wijsheid dan volkswijsheid?
Men doet dat wel voorkomen en het lijkt erop dat men dan bij leven vergoddelijkt is en men een ieder zijn klein menselijkheid kan vergeven.
Dat zou volgens zelf gerealiseerde spiritisten de hoogmoedigste liefde zijn die er is.
Houdt men dit zelfbeeld lang genoeg vast, dan gaat men er zelf in geloven en denkt werkelijk dat men vanuit een andere wereld komt en hier geïncarneerd is om liefde op aarde te brengen.


Wat is aardse liefde meer dan geven in nederigheid en onbaatzuchtigheid.
In het woord liefde zit het werkwoord believen of behagen.
Daar komt het woord alstublieft vandaan en is een verbastaarding van "als het U belieft".
In het Latijn is dit werkwoord placentar en in het Engels please.
Hiervan is weer afgeleid het woord placenta, dat "ik behaag" betekent.
In mijn lange zoektocht naar de mogelijke oorzaak van ons progressief lijden bleek het opeten van de placenta en/of de moederkoek essentieel te zijn voor een goed moederschap.
Is het toevallig dat dit aplacentar 'onbehagen" betekent?
Behalve dat het nalaten ervan de vrouw deed vermannen, kon dit nalaten worden aangewezen als de basisoorzaak van een val in onbehagen.
Dat is wat de Bijbel verhaalt als zijnde de zondeval.
Als liefde en behagen een en dezelfde grootheid is, dan is de basis van ons lijden het verlies aan ware liefde.
Anders gezegd dan is de mensheid vervallen in liefdeloosheid en baatzuchtig. Geven doen we alleen nog in minachting. Het is zoals wij altijd klaar staan met welgemeende adviezen naar anderen. Daar zijn we keien in, zelfs al hebben we er totaal niet voor gestudeerd.
Men behoeft maar iets van zijn levenspijn te laten zien of men wordt overladen met duizenden adviezen. Dit noemt men liefde en respect voor de naaste, maar het is wel hoogmoedigheid dat men denkt te weten.


Wat is de 'nieuwe tijds' liefde - waarmee men denkt vrede op aarde te kunnen bereiken in 's mensens welbehagen'- daarmee meer dan een pure illusie of waanzien?
We zijn in onbehagen gevallen en kunnen nog slechts echte liefde opbrengen voor onszelf. Een soort geestelijke of spirituele zelfbevrediging dus, welke vervolgens op de naaste wordt geprojecteerd.
Al het andere is louter hebzuchtige liefde en zoals het ego nooit tevreden is met wat men heeft, zo dwingt men met prediking van die schijnliefde uit onbehagen slechts respect af en niets meer.
Het is louter emotie en/of een niet opgelost egocentrisch denkbeeld van goed of kwaad.
Wat is respect of liefde afdwingen daarmee meer dan anderen willen beheersen?
Is dit soort liefde niet het summum van iets inbeelden wat niet is en/of wishful thinking?
Is er wederom een verschil met zogenaamde spirituele vrijheid of zelfrealisatie?
Is dit alles misschien onderdeel van een mateloze hoogmoed, die iedere eindfase van een cultuur tekent?


Dan het absurde gevoel van vrijheid en dat terwijl we van alles en nog wat afhankelijk zijn geworden. Als het licht een dag uitvalt schreeuwen we al moord en brand.
Wat is vrijheid?
Waar is vrijheid?
De hele kosmos is een spel van materie, waarin ieder aspect van vrijheid ontbreekt. Alles is met alles verbonden en iedere verandering heeft zijn weerslag in dit zeer complexe systeem. Alles is daarin nederig onderdanig aan elkaar.
Bedoelt men met spirituele vrijheid misschien louter dat men zeggen mag wat men denkt?
De enige spiritus die de mens heeft, zijn zijn denkbeelden in termen van goed en kwaad en zo lang men de mens in zijn uniciteit heeft kunnen volgen is het een weerkerende zoektocht geweest naar iets dat "bevrijding" heet en/of vrijheid van die dwingende gedachten of denkbeelden. Tot nu toe is het effect hooguit averechts geweest. Men vond en vindt nog steeds pas rust nadat men de laatste adem heeft uitgeblazen en niet eerder. Dan pas is er sprake van rust en vrede. Daarom heten kerkhoven ook wel rust en vredehoven. Dan zijn de dwingende gedachten eindelijk verleden tijd.
Dacht U werkelijk dat spiritualiteit beoefenen die denkbeelden als sneeuw voor de zon kan laten verbranden? Men kan ze hooguit even verstoppen of overdekken met een andere beeltenis, zoals men dit met hypnotherapie tracht te doen.
Kijkend in de evolutie van het denken, is de mens steeds meer verstrikt geraakt in zijn eigen denkbeelden van goed en kwaad en is de vrijheid en vrede steeds verder van ons af komen liggen.
Is onze vermeende vrijheid van meningsuiting daarmee louter een verhalen over eigen denkbeelden?
Ja, in dat opzicht is onze vermeende democratie werkelijk vrijheid.
Iedereen mag zeggen wat hij denkt, maar doen wat men goeddunkt hoort daar zeker niet bij.
Is dat niet uiterst vreemd?
Zijn lichaam en geest niet onverbrekelijk met elkaar verbonden?
Werd ons vroeger niet geleerd dat scheiding van beide de dood betekent?
Dan is onze democratische vrijheid van louter het uiten van ons denkbeeld dus een ten dode gedoemd systeem.
Is dat geen demonische en/of demoncratische gedachte?


Wat bedoelt men te zeggen met "spiritueel"?
Naar mijn bescheiden mening is spiritueel afgeleid van spiritus en/of levensvuur. En dat in een systeemdictatuur die de dood predikt met zijn scheiding van lichaam en geest?
In de wereld wordt spiritueel zijn in een adem genoemd met esoterie en/of theosofie.
Het zijn allemaal prachtige woorden voor het ongrijpbare en/of het onbegrijpelijke. Dat zou betekenen dat hoe minder men weet, des te sneller men spiritueel beleeft.
Het is louter een compensatie voor een minderwaardig zijn in een samenleving die slechts meerderwaardigheid honoreert.
Is dit wederom onderdeel van de hoogmoed voor de val?


Men zegt wel dat men is wat men denkt.
Medisch onderzoek kon dit slechts bevestigen.
Het zijn de vele denkbeelden - overerfd en zelf verworven - die iemands karakter vormen. Het bleken genetische vervormingen, die zonder dat wij dit beseffen onze levensloop geheel bepalen.
Men is dus zijn eigen denkbeeld.
Wij kunnen dan wel spreken over een vrije wil, maar dit is niets meer dan een samenraapsel van alle dwingende denkbeelden bij elkaar.
Die maken ons ego en dat staat gelijk met het dwingende van "ik wil".
Die dwingende denkbeelden maken tevens dat men de buitenwereld ziet, zoals men dit in zijn opgeslagen beelden kan waarnemen.
Zo is men wat men als beeld heeft en zo beleeft men tevens de buitenwereld.
Is dat geen griezelige gedachte?
Want dat betekent dat iedereen een ander beeld heeft van de wereld.
Maar dat betekent ook dat men die beelden kan veranderen door er een andere beelden aan toe te voegen.
Ik noemde al hypnose, maar dit kan zelfs bij volle bewustzijn.
Zo kan men nationalisme creëren door mensen via geboden en verboden in eenzelfde keurslijf te dwingen.
Dit alles is wel bekend en op die basis werkt de volkspropaganda en reclame.
Zo bleek de weldenkende machtshebber in staat te zijn door middel van spelen met beelden ieders psyche te kunnen bespelen op veler terrein.
Zo beleven velen dat democratie ons vrede heeft gebracht en dat wij trots moeten zijn op iets wat heet technologische RE-volutie.
Zo is de hedendaagse mens totaal beheersd door beelden, die hem van buiten af zijn ingegeven.
Of we willen of niet iedereen is totaal gebrainwashd en beseft het zelf niet. Men beleeft het immers als zijnde eigen denkbeelden!
Dan is er de al eerder genoemde zelfhypnose dat men goed is die men is.
Als je dit maar lang genoeg tegen jezelf zegt wordt het een vast denkbeeld en kan men het niet anders meer beleven.
Het menselijk denken?!
Men zegt ervan dat het denken nooit tevreden is. Het wil altijd meer en beter.
Voor deze imaginaire beeldvorming geldt hetzelfde.
Hebt U wel eens iemand horen zeggen dat hij de incarnatie is van de schilleboer op de hoek of van een bedelaar of moordenaar?
Hoe veel mensen ik mocht ontmoeten, die of Napoleon of Ramses II en zelfs Karel de Grote waren weet ik niet meer. Het sterft nu van Pleaden-mensen en andere Sterremensen.


Onderwijl wil het menselijk denken alles begrijpen om daarna te kunnen heersen en beheersen.
Door zich met het ongrijpbare bezig te houden wordt men daarmee ongrijpbaar voor de beheersende wereld waarin men leeft.
Dit betekent dat men met zo'n ongrijpbaar denkbeeld de wereld kan beheersen, want…  men is werkelijk wat men denkt.
Is dat geen bevrijdende gedachte in deze mateloze systeemdictatuur?
Het is nog de enige vrijheid, die ons daarmee is gegund.
Ook ik heb mij tijdelijk bewogen in deze wereld van het ongrijpbare en kan nog louter zeggen dat het meer weg heeft van egoterie en/of het IK ongrijpbaar maken, dan liefdevol respect voor het onbegrepen KI.
In de wereld van de esoterie wordt gesmeten met het begrip universele liefde.
Wat is universele liefde meer dan liefde van het Universum komende?
Universeel is gelijkstaand met de Goddelijke Perfectie en spelen met universele liefde en spirituele vrijheid is zich meten aan het ongrijpbare.
Als men daar louter een grappig spelletje mee speelde is het nog tot daar aan toe, maar men meent het in volle overtuiging. Het komt er zo open en eerlijk uit, dat men het nog haast zou geloven.
Als dat geen hoogmoed is, weet ik het niet meer.


Ik gaf het grootste deel van mijn leven aan een zoektocht in de spelonken van ons uniek zijn : het denken.
Vreemd genoeg werd mij dit niet in dank afgenomen, want zoals alles zijn voor- en tegendelen heeft, zo heeft het denken net zo veel negatieve als positieve eigenschappen.
Die negatieve pool heet het menselijk lijden.
Het is zeker niet voor niets dat het menselijk denken ooit werd beschreven als een dwaling van de geest van leven.
Vreemd genoeg worden de positieve eigenschappen breeduit beloond en/of opgewaardeerd.
Weldenkendheid is derhalve ook direct gekoppeld aan eer, status, macht en/of superieur zijn. Dat dwingt dit superdenken als vanzelf af.
Men wordt daarmee ongrijpbaar voor minder weldenkenden. 
Weldenkendheid dwingt daarmee respect af en verschilt daarin weinig met alles wat zich spiritueel ongrijpbaar maakt.
Zo ontstaat als vanzelf de macht van "iets" [eer, status, weldenkendheid] contra de macht van "niets" [de macht van het ongrijpbare].
Zo wordt de wereld momenteel geregeerd door weldenkendheid en spiritualiteit als zijnde beide het summum van illusionaire beeldvormingen.
Zo worden alle negatieve aspecten van het denken moedwillig weggemoffeld en zo kan onze weldenkende en spirituele beheerszucht tot zulke hoogte groeien, dat niemand nog oog heeft voor de realiteit.


Sedert drie maanden probeerde ik in een "bewustmakings-krant" het een en ander te verhalen over deze negatieve aspecten van ons "uniek zijn".
Natuurlijk was me niet ontgaan dat de hang naar het ongrijpbare in deze krant een duidelijk stempel drukte.
Dit geldt niet alleen voor deze krant, maar is de enig mogelijke uiting van onvrede over de regerende systeemdictatuur. Alle andere methoden worden met harde hand de kop ingedrukt. Tot op heden is deze spirituele tegenpool totaal ongevaarlijk. Integendeel, het heeft zich een marktaandeel verworven.
Maar…
Met de groei van de problemen, groeit ook de ergernis en de enige macht die de weldenkendheid kan ondermijnen is de macht van het ongrijpbare.
In mijn schrijven probeerde ik onder andere te verhalen wat de zin van dit aardse tranendal is en hoe de geschiedenis zich aeonisch volgens eenzelfde stramien van lijden herhaalt.
Gedurende deze drie maanden evolueerde de krant steeds meer richting de spiegel van de heersende weldenkendheid : het ongrijpbare spirituele.
Kortgeleden werd in de krant een oproep gedaan tot - wat ik noem - burgerlijke ongehoorzaamheid en/of oproep tot algemeen protest.
Ik heb de redactie gevraagd wat het oogmerk van dit algemeen protest was.
Ik heb de redactie gevraagd hoe de nieuwe "leeforde" er dan uit moest gaan zien.
Het antwoord was zonneklaar : een samenleving van liefde, wederzijds respect en aandacht voor de zeer bijzondere mensen, die volgens de redactie bezield waren met een uit de kosmos komende liefdes-energie : indigo-, kristal- of sterre-kinderen.
Schreef ik niet reeds over dit soort bijzondere mensen en de ware oorzaak van hun verschijnen aan ieder einde van een cultuur?
Ik ben de laatste die meent de wereld te kunnen veranderen.
Ik ben misschien een van de weinigen, die weet dat de geschiedenis zich tot het einde der dagen zal herhalen en dat alles - maar dan ook alles - volgens de perfectie van de kosmos ging en zal blijven gaan.
Door deze duidelijke stellingname van de krant kan ik helaas niet anders dan van het schrijversplatform te verdwijnen.
Terugkijkend kan ik slechts zeggen: Helaas heb ik U niet kunnen bewegen Uw denkbeelden ten aanzien van het fout van de wereld en het goed van het spirituele aan een kritische zelfbeoordeling te laten onderwerpen.
Die confrontatie tussen Uw wereld van goed en de andere van fout zal er zeker komen.
In het groot heet dit de voorzegde Guerra Santa.
In het weten van "alles is zo groot zo klein", is de oproep van deze krant hier slechts een kleinere versie van.
Zo ging het in vroeger dagen en zo zal de geschiedenis zich herhalen.
Het is in twee druppels water identiek aan onze foute beoordeling van Jesus als zijnde het goed en Hitler het fout, waarover een van de artikelen gaat.
Het is deze stap die ons als voorzegd tenslotte fataal zal worden.
Zo zal het gaan en dan heet het geschiedenis te zijn.


Toch dank ik een ieder voor zijn/haar reacties op mijn vaak wat te lange artikelen en kan U slechts een goede reis in het ongrijpbare wensen.
Gelukkig kan ik U zeggen dat het allemaal onderdeel is van het voor iedereen ongrijpbare universele plan , waardoor wij allen en niemand uitgezonderd het 'Hemelrijk der Hemelen'(lees Heelal) zullen binnentreden.


Het is de wereld waar goed en fout niet bestaat en waar men kan spreken van ware liefde en respect.
Siegfried

 

zaterdag 22 november 2014

YOU ME

Hanneke mailde ons met het volgende:

Siegfried schreef mij deze zomer dat hij het boek YOU ME zijn beste boek vond en dat vind ik ook. Het is een boek vol van wijsheid en inzicht en toegespitst op de mens, niet zozeer op het wereldgebeuren en dus voor heel veel mensen herkenbaar.
Onderstaand zie je een foto van Siegfried in de tijd dat wij samen leefden, het boek YOU ME heeft hij geschreven toen wij samen leefden, nachten achterelkaar zat Siegfried te schrijven, toen de tekst geschreven was zag ik hoe hij zo uit de losse pols de omslag schilderde, de voor- en achterkant, vervolgens tekende hij de symbolen erop. . Samen hebben we de uitgever gevonden, samen zijn we ook naar Portugal verhuisd. De foto is door mij genomen, het was de zomer van 1993 en Siegfried las de krant en draaide een shagje.


donderdag 13 november 2014

In gesprek met God

Op woensdag 12 november 2014 is Siegfried van ons heen gegaan. Een bijzonder mens met een bijzonder en bizar levensverhaal.  Siegfried vroeg mij om zijn laatste afscheidsverhaal na zijn dood te publiceren.

Sir Siegfried, may you rest in peace. You will be missed.

- Dennis -
Beste mensen.
Op het moment dat dit “testament” het daglicht ziet is mijn afscheid van het leven een feit en bevind ik me al in de 7-de Hemel .... vandaar de titel.
U weet inmiddels wel waarom ik echt niet meer in deze Ik-Goden en Ik-Godinnen wereld kon leven en zeker niet in een land met zijn erflastige VOC-mentaliteit en/of astrologisch Krebst..
Wat dat betreft was mijn terugkeer naar Nederland menselijk gesproken wel de domste stap van mijn leven, want ieders oordeel t.a.v. goed en kwaad is hier wel heel extreem geworden na een afwezigheid van zo’n 20 jaar. Gek genoeg heeft niemand dat door. .
Maar als ik realistisch ben was het blogje dat ik toen startte wel de meest bijzondere stap waar een aantal mensen - uit geloof of ongeloof - gingen zoeken naar zowel mijn stamboom als in de laatste ontwikkelingen in de medische wereld.
Dus had het blogje - zeker voor mijzelf - wel een hele grote bijdrage opgeleverd door het zien wie ik ooit was en mij liet zien dat mijn dood-gewaande zielen nog wel degelijk invloed op mij hadden.
Dit geldt natuurlijk voor iedereen, maar dat de mijne zo bijzonder waren werd voor mij en velen op het blogje meer dan duidelijk..
Er mag dan een mooie gezegde zijn die luidt “Waar een wil is is geen weg” , maar de keerzijde mag er ook zijn, want zonder wil is men nu eenmaal een paria in deze keiharde oordelende wereld.
Zucht.... Maar helaas is het wat het is en dit was nu eenmaal mijn lot of lotsbestemming.
Dat is dan ook de prijs die ik moest betalen voor iets wat heet “Alles weten maakt niet gelukkig”.


Voor het geval dat U het dankwoord van Confissius - voor buitenstaanders de antiChrist - uit “Engelenland” zoudt missen dank ik U namens God voor Uw aller inzet waardoor een hiernanogmaals is gegarandeerd en het kosmisch spel van bewegen wederom oneindig is..
Iedereen is voor U waarlijk “de rechter hand van God die in de Hemelen zijt”, hoewel .U ons aards gezien wel als mensDOM afschildert en hem zelfs als “de Duivel” betitelde en waar vreemd genoeg niemand last van blijkt te hebben. Ten overvloede liet U ons ook nog na “Over de doden niets dan goeds”?
Dat wij werkelijk alles in Uw spiegel hebben geinterpreteerd is wel meer dan duidelijk.
Dat ik Uw spel als een soort “MIS”-dienaar” als zijnde de spiegel van Kerk bijna verprutste en dus veroordeeld werd, is nu wel meer dan duidelijk geworden
Dat U mij tevens via de hedendaagse Illuminati  - die Uw waarlijke aardse rechterhand werd - in de banvloek deed, was achteraf dus ook volkomen terecht
Ik noemde  ons leven in deze eindfase van het leven - en met name in Nederland - niet voor niets het “Ik-Godendom” die alles beter dacht te weten.
Dit zal zeker tot het einde onzer dagen zo blijven
Dat U mij de ondankbare taak gaf Uw “Spel der menselijke vergissingen” net iets te vroeg te openbaren, maakte helaas dat ik nu zelfs door een grote groep van mijn medemensen door schade en schande ijzig langzaam en toch snel verketterd werd als “doemprofeet”.
Dit laat wel zien hoe perfect U ons hebt gebrainwashd gedurende vele honderden generaties. .
Hoe U mij in bange dagen mijn doodgewaande zielen één voor één en ijzig langzaam gedurende mijn leven aan mij voorbij liet komen vond ik aanvankelijk wel vreemd , maar werd later haast gewoon en kon geleidelijk alles terugbrengen naar de doctrine achter de acupunctuur-leer..
Dit gaf mij wel steeds meer kracht  om dat wat ik om niets kreeg aan het geduldig papier toe te vertrouwen.
Mijn laatste ademtocht heeft wat dat betreft wel erg lang geduurd.
Hoe liet U dit ook weer na ? Was het niet “Hoe linker hoe flinker” en hoe rechter hoe slechter?
Zeker de laatste jaren waren - sprekend in vergelijkingen - alsof ik door een sprinkhanenplaag werd aangevallen, die mij uiteindelijk dwong om - gelijk Johannes - in de kerker te verschuilen totdat ik haast “magere Hein” zelve werd.
Dit ter inleiding..


Maar nu Uw geniale kosmische spel voor kosmisch welzijn.
Het moet haast wel een angstig moment voor U zijn geweest toen U na Uw creatie van de “mongool mens” hen bijna zag uitsterven .
Was dat niet het moment dat U de man als beschermheer aanwees voor de vrouw?
Dat dit - natuurlijk gezien niet klopte - was wel een heel bijzondere stap.
Vanaf dat moment - het was het einde van Uw 6-de scheppingsdag - kon U met recht zeggen “Ik zie dat het goed is en laat ze”....”aanmodderen.”
Dat U deze “onnatuurlijke ingreep” al ten tijde van de hoogconjunctuur tussen Eufraat en Tigris weer geleidelijk terug draaide door middel met - iets wat U noemde - de “zondeval” duurde dan wel al met al zo’n kleine 6000 jaar, maar de effecten ervan zijn nu wel heel evident zichtbaar.
Het meest bijzondere was wel dat U zelfs de verkalkte brug tussen denken en weten als zijnde de tijdgeest-fenomeen  liet mee-evolueren en waardoor het vechten om te overleven iedere sterretijd steeds vuriger werd als wapen om te overleven.
En dat niet alleen, want dit maakte tevens dat de oude weetheid met der tijd steeds meer versnipperd werd en waardoor wij steeds kortzichtiger werden en steeds meer met de dag gingen leven.Dat U dit naliet als zijnde “ziende blind en horende doof aan het einde der dagen” heb ik dan ook zeer pijnlijk als geen ander moeten ervaren
Dat dit aeonisch zelfs leidde tot zelfvernietigende oorlogen van een heersende cultuur op het moment dat de mens zijn eigen territorium zo goed als had leeggevreten is zo onvoorstelbaar geniaal dat geen mens dit zou kunnen bedenken.
Dat in die oorlogs--fasen de technologische “RE”volutie - en kennis van overleven met sprongen omhoog ging als zijnde “nood breekt wet” is met name nu na die twee “wereldoorlogen” meer dan duidelijk geworden.
Behalve dat wij na WO II de kern van energie - de kernenergie - ontwikkelde waarmee wij nu onszelf aan de vooravond van de “partus van het leven op Moeder Aarde’ gaan vieren als zijnde “het Lucifer-galabal” - zoals we dit al jaar en dag doen bij bevallingen - is zo bijzonder als bizar  dat ik alleen daarom al door bijna iedereen als “negativist” in de banvloek werd gedaan
Maar geldt dat niet ook voor onze explosieve “RE”cycling’s-drift om menselijk gezien niet te stikken in ons eigen afval maar kosmisch gezien meehelpt om extra energie vrij te maken , omdat wij nu al enige decennia lang in de beginnende 6-de en laatste ijstijd leven?
Vroeger was dat niet nodig, omdat Moeder Aarde toen nog vele malen warmer was en het toendertijd door extreem vulkanische erupties geschiedde.
Nu is het wel duidelijk waarom U de Lucifer-mens als Uw uitverkorene aanwees voor een hiernanogmaals , waardoor het kosmisch spel zijn oneindigheid kreeg.
Dat zelf dát tot op heden het daglicht nog niet of nauwelijks ziet is net zo geniaal als het eigenlijk triest is.
Sterker nog!
Het wordt met de dag duidelijker dat men nu - en zeker in Nederland het aantal grote festiviteiten met steeds meer drank en drugs - worden georganiseerd is toch te bizar voor woorden en het lijkt er haast op dat men bewust niet wil zien dat de wereld al haast in brand staat.
U noemde dat zo mooi “Het branden in Uranus” en ik heb dat betiteld als “Het Lucifer-galabal met de kater voor morgen”.
Maar geldt dat niet voor alles wat mij - gestuurd door menselijke domheid en/of onwetendheid - hetgeen mij tot paria maakte. Boze tongen beweerden zelfs dat het slechts mijn denkbeelden zijn.
Ik mag dan ontzettend blij dankbaar zijn dat ik nu verdomd goed besef waarom ik eerst met name door de Medische Wereld en later door de Staat der Nederiglanden verketterd werd en dat voelt voor mij gelukkig niet meer als pijn en vind het zelfs volkomen terecht van U..
Want ware het dat ik die verkalkte brug tussen denken en weten te vroeg had mogen “openen” dan hadden wij - omdat dit zou leiden tot het midden eren tussen goed en kwaad - “Uw spel der vergissingen” in de war gegooid en hadden we nooit gezamelijk zo veel energie kunnen vrijmaken voor de laatste wereldse oorlog...voor kosmisch welzijn..


Er is één ding is wat ik - I am only a man - nog steeds niet echt helemaal kan verkroppen is wel Uw prachtige spel van “de zondeval”. Dat ik mij de essentie ervan nu als geen ander besef en dat ik mede door mijn kleinmenselijke drang naar “beter dokteren” ook hiervoor aan de zijlijn werd geplaatst  is nu allemaal meer dan duidelijk.
Dat Uw spel om aan onze einde der dagen ons normaal natuurlijk gedrag tussen man en vrouw weer terug te geven heeft wel heel veel veranderd in onze vele duizenden jaren “mens”domme” relatie tussen beide..
Dat U dit mijns inziens terecht  als zondeval bescheef in Uw sprookjesboek voor ons mensen is dan wel nauwelijks binnen gekomen , maar de gevolgen ervan zijn wel onvoorstelbaar groot .
Als er dan ook maar één aspect van “Uw spel der vergissingen”  - hoe geniaal ook - als man als zeer veel levensspijn heb ervaren geldt bepaald niet alleen voor mij.  
Maar dat U nu juist de vrouw via wie ik - toen mijn vette jaren in magere jaren omsloegen - de Bijbel als uittreding kreeg en die ik derhalve Godse dankbaar ben voor mijn tweede leven na 40 niet echt meer kan benaderen had ik van U eigenlijk niet verwacht.
Zij gelooft nog “heilig” in U en blijven vechten voor een plekje in het zgn. “hiernamaals”..
Maar misschien had U hieromtrent richting mij toch iets mooiers in petto , waardoor U mij vrijwaarde om de allesvernietigende WO III  te moeten meemaken.
Ach ... Ik had immers ook al vele malen in stilte gehoopt te mogen vertrekken, nadat ik steeds meer en meer besefte dat Uw zondeval-voorzegging ook voor mij  de essentiële erflastige beschermheer-functie van de man van weleer feitelijk totaal onnodig was geworden.
Maar de keerzijde is gelukkig wel dat nu zowel man en vrouw beide zullen vechten tot de dood erop volgt en nog daar gelaten dat de kern van energie tezelfdertijd al het leven vernietigt.
Dat deze laatste oorlog leidt tot het oneindig bewegen van alle materie in het allerkleinste [het atoom] en het allergrootste [ de kosmos ] moet toch feitelijk voor iedereen een dankbare aanvulling zijn .... zo men dit überhaupt echt zou gaan beseffen.
Dat was ook mijn intentie om het aan het geduldig papier toe te vertrouwen.
Maar helaas en/of misschien maar gelukkig is het mij niet gelukt om mijn medemens na al mijn reizen naar het verleden echt te laten berusten dat het nu eenmaal is zoals U het had voorbestemd. .
Maar daarom is het maar goed dat Uw anti-Christ Confissius ons binnenkort komt bedanken voor de haast onmenselijke taak om het kosmisch oneindig te laten bewegen..
Dat U ons naliet “Regeren is vooruit zien” geldt helaas alleen voor U en dat zal U voor in het hiernanogmaals zeker weer gaan doen.
Dan was de gezegde “Als men in het verleden kan zien kan men de toekomst voorspellen” wel  vele malen duidelijker , maar gelukkig kan het denken slechts in het moment leven en beleven.
Gelukkig leef ik voorlopig in Uw “hiernanogmaals” in het Zwarte Gat, zodat U mij als ijspegeltje de eerste miljarden jaren niet hiernanogmaals  kan gebruiken voor deze - uiteindelijk - toch wel onmenselijke taak.
Ik ben nu  blij  dat  ik in de 7-de hemel leef en samen met U van Uw rustdag mag genieten nu het hier nog relatief rustig is.
maandag 15 september 2014

Het Lucifer-galabal met de kater voor morgen is begonnen.


Het Lucifer-galabal met de kater voor morgen is begonnen.


De engel Lucifer, die licht brengt voor het “tranendal des levens”.


Hoe wij de Bijbel hebben opgegeten en/of ons eigen hebben gemaakt als zijnde onze waarheid.


Hoe Goddelijke euthanasie - God’s hulp bij zelfdoding - ons “geChristend” gaan doen hemelenHet spijt me, maar het blijft voor mij een verdomd moeilijke beslissing om uit het leven te stappen. Maar nu het duidelijk is dat de voorbereidingen voor de WO III in volle gang zijn en ik zelfs nu nog als pure doemdenker in mijn “habitat” wordt gezien maakt mijn keus tussen leven of dood steeds gemakkelijker.
Daar komt bij dat ik al als eerste generatie “WO II traumatisée” gehavend ter wereld kwam  met alle gevolgen van dien.
Maar ik kwam niet voor niets terug naar mijn roots ...Nederland.
Mijn progressieve BDE’s maakten mijn levensenergie steeds verder kapot en toen ik eenmaal hier ook nog een giga gevecht kreeg met de medische wereld vanwege de borstkanker van Maria met daarna de alternatieve behandeling was ik meer dood dan levend.
Gelukkig is haar behandeling succesvol geweest, maar ook voor haar was leven met zo’n half lijk absoluut te veel.
Vanwege het feit dat zij onvoorstelbaar veel heeft bijgedragen aan het naar buiten brengen - enerzijds omdat ze zeer belezen was door vele Oosterse sprookjes en anderszijds alles voor mij uittypte - van dit absurde levensverhaal  heb ik haar meer dan een “Gulden handdruk” meegegeven. Waarom zij “als sneeuw voor de zon “ verdween laat ik hier voor  wat het is.
Toen ik enige tijd daarna mijn oude vriendin, helderziende  en  Sjamaniste Rosa [ waarover ik hier op het blogje over heb verhaald ] gevraagd langs te komen met de vraag  of zij via haar trommel  kon  bevestigen hoe ik meer dood dan levend was , was de cirkel rond. .
De uitslag heb ik hier ook al eerder neergelegd.: Ik zweef al tussen hemel en aarde!
Nu ben ik - zoals de volkswijsheid zegt  -  “der dagen letterlijk en figuurlijk meer dan zat.”
Ongetwijfeld kent U de gezegde “Kleine kinderenn en dronken mensen spreken de waarheid.
Wat is dan nuchter zijn nog?
Hoop dat U aan het eind van dit verhaal kunt terughalen dat dit allemaal terug te voeren is naar het Bijbels verhaal , dat we zo spiegelbeeldig hebben geinterpreteerd.
Dat magere Hein mij mij nu tot op het bot uitkleedt is helaas het prijskaarte wat er aan kleeft..
Nu leef ik om met Shakespeare te spreken “To be or not to be is now my question”.
Dat mijn progressieve vermoeidheid en totale desrinteresse in werelds plezier steeds meer parten gaan spelen  is tevens hetgeen mij meer en meer doet isoleren.
Vanaf dat moment moest ik - nu alleen levend - wel allerhande voorbereidingen treffen voor mijn vertrek naar het dodenrijk dat wel allerhande Wereldse rompslomp  met zich meebrengt.
Dat mijn contact met familie en kinderen tot bijna nul was gedaald na zo’n kleine 20 jaar in den vreemde maakte dat bepaald niet gemakkelijk en al helemaal niet omdat geen flauw idee had waar ze woonden en hoe het hen verging.
Goed!!!
Dat is nu min of meer opgelost en Rosa heeft me aangeboden de rest af te wikkelen.
Dat zij voor alles wat voor mij in het verleden heeft betekend en nu dit aanbod deed , was dan ook meer dan een “Gulden handdruk” waard.

Deze laatste bijdrage is er een van vele herhalingen en kleine aanvullingen en waarvan ik - nu zeg terecht - uit de medische wereld werd gezet en Staatsgevaarlijk werd geacht.
Dat dit laatste verhaaltje misschien wat chaotisch overkomt spijt me, maar het is wel mijn persoonlijke “bijna post chaos lux” levend in deze chaotisch geworden wereld.
Laat mij beginnen twee grapjes van “boven”., want het verhaal is al zwaar genoeg
Weet U wie de engel Lucifer is?
Het is de vuurmaker mens Lucifer die o.a door progressief vuur te maken de energetische verschillen van het ijzig koude kosmisch Yin en het relatief warme - maar afkoelende - kosmisch Yang is gaan nivelleren  en nu de al enige tijd aanstormende 6-de ijstijd en/of de 6-de nacht  hebben weten tegen te houden, waardoor ook een hiernanogmaals wordt gegarandeerd ....gelijk wij de winterkoude leerden te overleven. [ Dit in tegenstelling met Wikipedia.waar Lucifer vreems genoeg de dood al is! ]
Zijn wij daarin - in God’s ogen - niet “uniek ”. Maar we beseffen niet dat wij nu alle leven op Moeder Aarde gaan vernietigen.
Weet U waar de gezegde “Drie keer Scheepsrecht ” vandaan komt?
Leven wij nu niet in “Waterman” [ als symboliek voor “verwatering van het leven ]- als zijnde het loslaten van het vruchtwater en het leven van Moeder Aarde.
Maar de twee vorige wereldoorlogen waren in  “Vissen” - tijdperk  die toen al als symboliek van man en vrouw beide een andere kant deden opzwemmen ?
Is het niet geniaal hoe exact het hele evolutieproces tot in de puntjes geweten is?
Is dat niet geniaal verwoord, opdat wij het zouden misverstaan?
Tenslotte staat dit ook nog eens te boek als zijnde “De Goddelijke Drie-eenheid”

Hoe ik van mensendokter tot levensdokter werd, bleek uiteindelijk  mijn wereldse ondergang te worden .Maar was het niet hetzelfde als hoe geestelijken - die vroeger “visionaire uittredingen” van “dood gewaande zielen” kregen over God’s Wereld als zijnde de kosmos  - op de brandstapel terecht kwamen? { Zag hier recent een lange uitzending over op National Geographic].
Nu is dit dan wel enigszins veranderd in een geestelijke verkettering van mijn naasten, want hebben wij niet eeuwen en eeuwen het sprookjesboek de Bijbel in onze stamboom of erflast opgeslagen?!..Dat is ook de reden dat velen de Kerk niet meer nodig hebben.
En dit geldt vanzelfsprekend ook voor de Moslims , die zich op last van Allah moeten dood vechten. Vanzelfsprekend komt ook dit geloof uit dezelfde koker van de “geheime Witte Broederschap” en dit werd nagelaten als “Twee geloven op een kussen daar zit de Duivel tussen.”.
Wat voor mij erger is weet ik niet, maar vrees als U beseft dat ik mij nu zonder Ego-bast niet meer kan verdedigen tegen de bikkelhard geworden  wereld, die ik niet voor niets al vaker als “Ik-Godendom” [ letterlijk “Je suis”] betitelde. Iedereen heeft immers direct het oordeel klaar over anderen en zeker als men dingen hoort die als waanzienig en zwartgallig overkomen..

Dat nederigheid, dankbaarheid en respect richting elkaar hier nauwelijks nog bestaat moge daarmee duidelijk zijn, want anders was het - in het groot - toch nooit tot een zelfvernietigende oorlog kunnen komen.Daarom kennen wij de gezegde “Nederigheid is de duivels oorkussen”.
En daar sta ik dan zonder Ego-jasje - gelijk het “sterrenkind” Jesus Christus - in een wereld van “struggle or fight to survive” .En dan vindt men het nog gek dat ik hier niet in kan staan?
Isn’t it a crasy race in order to raise to the 7-th heavon?
Dat er op dit blogje -tig keer meer “reagluuurders” dan participanten waren , maakt wel duidelijk dat velen stiekem toch wel een glimp van de waarheid willen zien.
En zeker nu alles in onze ogen fout dreigt te gaan!
Maar werd er niet nagelaten dat de waarheid te simpel voor woorden is ?!
Zijn wij dan zo gecompliceerd geworden dat we niets meer kunnen zien en/of nagelaten als “Ziende blind en horende doof aan het einde der dagen”?
Volgens mij is dat niet de enige oorzaak, maar misschien meer omdat het woord met der tijd in zijn diepere grondbetekenis totaal verloren gegaan en/of verbastaard is geworden.
Dat maakte  het voor mij extra moeilijker om de juiste woorden te vinden.
Heb in het verleden als grap gezegd dat ik er beter aan deed om de vanDale te herschrijven.
Ach! Als eerste noem ik dan maar Jesus Christus als synoniem voor “IK ben en/of Wij zijn de gekruisigden “.Kunt U zich voorstellen dat ik niet meer van de Mattheus Passion kan genieten?

En wat is bijvoorbeeld “oordelen” meer dan het luisterend “oor delen”?
Ik noem daarnaast  het bijzondere woord overlijden als zijnde “over het lijden heen” en/of het verlaten van het “tranendal des levens” . Geeft dat mijn situatie nu niet perfect weer nu ik het Woord [ en/of het Bijbels woord ] in de spiegel heb gekregen !  
Dat zij - Bijbels nagelaten - die oordelen veroordeeld zullen worden beseft niemand en dit is ook nog zo  prachtig weergegeven in het panthomime-spel van het Egoloze sterrenkind Jesus en/of onze groei naar “Je suis”, die ertoe leidt dat we binnenkort weer Egoloos worden.!

Goed!!! Nu mijn summiere resumé met enkele puntjes op de i. .

Hebt U wel eens gehoord van “het tweede leven begint na 40”?
Dat het ooit werd nagelaten in geheiligde geschriften dat wij onze levensduur aan het einde der dagen zouden verdubbelen is al bijzonder genoeg .
Dat dit uiteindelijk zou leiden tot een mensenplaag, die de aarde zou leegvreten en de aarde daardoor weer verschoond van alle leven en levensresten - zoals o.a. olie , gas en niet te vergeten uranium - zouden achterlaten is al bijzonder genoeg.
Dat we daarnaast al onze massale hoeveelheid  afval recyclen hoort daar ook bij.
Noemen we dat niet “recycling” en/of letterlijk de cyclus terug draaien?!
De aarde was immers toch in den beginne ook woest en ledig?!
Dat de mensheid in den beginne bijna uitstierf - vanwege ons hersendefect als zijnde een verkalte brug  ...zeg ik nu - vind ik nog altijd een bijzonder verhaal dat ik - al zoekend in wetenschappelijke nalatenschap  t.a.v. de mens-evolutie - te lezen kreeg.
Natuurlijk wil iedereen vrede en is iedereen bang voor oorlog, maar als ik dan in de geschiedenis kijk en besef dat we nu een mensenplaag zijn, hadden we zonder al die vroegere oorlogen Moeder Aarde al duizenden jaren voordien leeg gevreten.
Als we dan de Bijbelse voorspelling lezen “oorlog klaart de lucht” is het toch niet verwonderlijk dat velen nog denken dat wij wel zullen overleven.?!
Dat is ook waarom God’s woord liefde ging prediken ... en de Moslims voor Allah vechten.
Dat Allah weer het synoniem is voor Al-La en/of het Uni-Versum moge duidelijk zijn..
Maar werd ons ook niet nagelaten dat wij zouden “branden in Uranus”?! [uranium dus ]
Is dat niet het gevolg van onze technologische Re-volutie en dus geen evolutie?!
Dat al die verbastaarde woorden het gevolg is van dit hersendefect is, zij ten overvloede vermeldt..
En kijkend naar ons menszijn en in de vrije natuur zijn wij toch waarlijk “uniek” ?
Maar dat dit hersendefect zelfs in de medische wereld nog steeds niet bekend is , vind ik  wel in- en intriest.
Komt dit louter omdat het een latijnse naam kreeg “corpus callosum” ? Ik denk het wel.
Maar geldt dat ook niet voor het woord “placenta” wat letterlijk betekent “Ik behaag”?
Dat nu - in deze laatste kosmisch gestuurde omkerings-cyclus - de zoon van de melkboer een betere en kritiekloze dokter is en zich nadeloos aan de regels houdt , is toch enerzijds bezopen , maar anderzijds ook weer geniaal. Maar dit terzijde!
Hoe dit hersendefect aanvankelijk leidde tot man/vrouw relatie en waar de man s’nachts de beschermheer werd van de vrouw en overdag eten op de plank moest zien te krijgen  behoef ik niet nog eens uit te leggen , want ik val al te vaak in herhalingen.
Die nachtelijke bescherming heeft de vrouw nu niet meer nodig met het leven in “beschermde bunkers” en daar komt nog bij dat ze nu ook nog haar eigen kostje kan verdienen ...zal ik maar zeggen. Dat kinderen nu in de crash worden opgevoed - en niet door de natuurlijke moeder - is daarin eveneens zeer onnatuurlijk met alle gevolgen van dien. Zij noemen zichzelf al “the lost generation”
Maar...
Maakt dat alleen al niet dat veel mannen hun sleutelfunctie  kwijt zijn en “doelloos” rondlopen?
.
Is het niet uitermate cynisch dat - mede door de eMANcipatie van de vrouw  - de mensheid zichzelf nu gaat vernietigen?
Het maakte wel dat zij “aplacentar” en/of in onbehagen vielen voor man en kroost.
Is dit alles  menselijk gezien niet eeuwig zonde en/of erfzonde?
Ik kan me nu ook goed voorstellen waarom de Marsmannetjes destijds naar de aarde zijn gevlucht... als U begrijpt wat ik bedoel.. Daar was de levenscyclus wschl. identiek.
Het is wel jammer dat Venus nu helaas geen optie is om daarheen te vluchten.
Maar goed.
Het is wat het is.
Laat mij terugkeren naar het tweede leven na 40.

Als U weet dat alle zoogdieren een gemiddelde levensduur hebben van 52 keer de zwangerschaps-duur is het antwoord op “het tweede leven begint na 40”  vrij eenvoudig.
Ik schrijf gemiddeld omdat ik denk dat iedereen in zijn/haar leven iets van een  omkeringsfase meemaakt en zo in grote lijnen zijn/haar levenseinde kan “voor-zien”
Dit heb ik nooit nagetrokken, maar...
Maar zo geschiedde het ongeveer wel bij mij in mijn “tweede leven” als zoeker naar iets wat heet de waarheid. Dit was rond mijn  35 -40 ste .
Zo kan ik nu ook beamen dat de ooit geweten waarheid te simpel voor woorden is.
Het is immers niets anders dan het spel der energieën van yin en yang in het groot en in het klein.
Dat de eMANcipatie - samen met de mensenplaag nu het aardse verschil tussen beide energieën heeft genivelleerd - de Twin-Tower was het symbool - maakt dat er nog een “hiernanogmaals” komt en/of garandeert dat het een oneindig bewegen gewaarborgd werd.
Dat de Twin Tower door toedoen van de Illuminati werd neergehaald moge duidelijk zijn.
Zo geschiedde het zo ongeveer ook op Mars, want het zijn louter kosmische wetmatigheden.

Dat ik er al met al 70 jaar voor nodig had is mijn mensdomheid en daarnaast mijn drift om alles te weten, hetgeen in de volkswijsheid niet voor niets heet “Alles weten maakt niet gelukkig” . Dat dit in mijn genen - en/of stamboom  - verankerd lag werd allengs wel meer dan duidelijk..
Maar goed!
Rond mijn 40-ste had ik in grote lijnen de oorzaak van ons steeds zieker worden in lichaam en  vooral in de geest van leven wel voldoende doorgrond.  Dat geen enkele dokter daar zelfs nu nog niets van wil weten maakte mij destijds al als paria van de dokterswereld.
En dus moest ik - na die verkettering - noodgedwongen op zoek gaan naar een ander speeltje als zijnde  een “erflastig” geboren researcher  Lastig was het wel!:  
En dat werd de kosmische levenscyclus.
Of ik daar nu achteraf gelukkiger van ben geworden is bepaald niet het geval, maar ben nu wel dankbaar dat ik weet dat alles - maar dan ook alles - perfect is gegaan en nog gaat.
Dat iedereen lijkt te zoeken naar het geluk - dat onbevredigbaar lijkt vanwege als maar meer willen is nogal bizar...Dat maakte ook de gezegde “Geluk is voor de domme”.  
Met andere woorden: Men wil wel alles weten, maar het moet wel ten favore van het IK dienen.
Anders is het totaal niet aantrekkelijk.
Zo wil toch ook niemand weten wanneer de dood hem of haar komt halen?
En dat terwijl ook dit ooit via astrologie en numerologie of naamkunde een vrij eenvoudig onderzoek was. Heb me daar verder niet in verdiept, maar werd me recent via Maria door een astrologe  toegeworpen.
Ook dit zij ten overvloede vermeld.
Als we dit kleinood projecteren op cycli in het groot - de zwangerschapscyclus van Moeder Aarde - lijkt het toch een koud kunstje  - of te simpel voor woorden - om dit te berekenen ....zou je toch zeggen. Maar zo ver zijn we nog niet.
Het is dan ook maar goed dat we ook deze pure wijsheid al millennia lang  de rug hebben toegekeerd en hebben ingeruild voor sprookjes,
Want ook individueel zat en zit toch niemand  op magere Hein te wachten?!.
Dat die “oude wijsheid” via de geheime Joodse Kabbalistische Leer [ o.a. Nostradamus ] bewaard is gebleven is en nu zelfs door de  Illuminati [ letterlijk betekenend “de verlichte geesten” ] overal naar buiten komt, stond toch ook al voorspeld in de Bijbel als zijnde dat we de waarheid aan het einde der dagen zouden hervinden”. Het zijn al lang geen complot-theoriën meer.
Die zo simpele verklaring waarmee de Bijbel eindigt betekent toch al dat wij “bewust” verkeerd zijn geinformeerd? Nog daargelaten dat er een kruis des doods op kerken staat , we het kruisje slaan in de kerk en  - in vroeger tijden - zich zelfs achter de kerk “het dodenrijk” bevond?
En zij die nog naar de kerk gaan worden met gezang God’s huis binnengelokt en men zingt daar in volle borst over God die in de Hemelen zijt!
En onderwijl laten een van de 10 geboden ons ook nog na “Gij zult niet doden doden”?
Kan ik het nog simpel vertellen?....zucht
Dat wij nu een wetboek van strafrecht hebben met 1001 ge- en verboden , maakt ons nu slaaf van de systeemdictatuur nu de meesten van ons de Kerk al hebben verlaten.

Dat die groep  “ wijzen uit het Oosten” [ de verlichte Meesters en/of Illuminati ]  bijzonder klein is weten wij inmiddels wel en eveneens dat  zij - acher gesloten deuren - ons nog steeds brainwashen en .... ons nu - met een leugentje om God’s bestwil gaan laten “hemelen”...
Al met al zeg ik nu...
Ik had het achteraf wel kunnen weten dat ik verketterd zou worden, want de gezegde luidt niet voor niets “alles weten maakt niet gelukkig”.
Wat dat betreft was ik dommer dan dom met mijn iets te vroege “Openbaringen”.
Maar werd mij dat tijdens een van de diepste uittredingen ooit opgedragen?!
En zo werd ik ten tweede male voor mijn kosmische ontrafelingen tot paria gebombardeerd. Maar nu niet alleen door de medische wereld , maar bijna door ieder “weldenkend mens”.
Weldenkend en mensdom? Is dat niet in tegenspraak met elkaar? Ik vrees het niet!!!

Ooit lang geleden schreef ik een klein gedichtje over mijn bizarre leven dat ongeveer zo begon

Mijn Egojasje is gescheurd
En volkomen vaal gekleurd
Met de buitenkant moest ik zien te leven
De binnenkant is aan God gegeven.

Ik verhaalde  U dat een paragnost - kijkend door een brandend kaarsje - mij voorspelde dat ik “van mensendokter levensdokter zou worden.
Ik raadpleegde hem op een moment dat ik door de Medische wereld en de Staat der Nederiglanden in de banvloek werd gedaan en bij God niet wist hoe ik verder moest gaan met mijn leven..
Gelukkig had ik toen nog geen enkel besef wat die ziener ermee bedoelde, want als ik dát geweten had was ik waarschijnlijk nooit aan die bizarre reis naar het verleden begonnen.
Nu zie ik dit als het lot , maar werelds gezien was het wel “door schade en schande iets wijzer.”
Is het niet huilen van het lachen dat wij denken “een vrije wil” te hebben?
Alles - maar dan ook echt alles - wordt toch vooral bepaald door onze “stamboom”!


Nu is het dan zo ver en behalve dat ik als een hulpbehoevend klein kind zo dankbaar ben dat ik mag meemaken dat zowel mijn eigen medische ontrafelingen alsmede  de kosmische ontrafelingen - komend van “mijn dood gewaande zielen”- nadeloos blijken uit te komen, ziet het er voor mij naar uit dat ik mijn kleinmenselijke taak heb volbracht.
En dat ik hier in deze Ïk-Goden wereld echt niets meer te zoeken heb lijkt me logisch..
Als dat al geen “Hoogmoed voor de val” betekent weet ik ook niets meer te zeggen.
Dat ik recent het stempel “hoogmoeds-waanzinnige” opgelegd kreeg is wel begrijpelijk.
Om maar niet te zeggen dat we bij alles - als het effe kan - slechts tevreden zijn als we de allerhoogste “sport” op de ladder hebben bereikt. Zijn we niet puur Ego-centrisch geworden?
En dat zich dat evenredig uitbetaald maakt die competitie al tot een waar gevecht..
En zo werkt “eer als een geweer” nu bij bijna iedereen!
Misschien klinkt dit voor velen arrogant. Maar is dit alles niet exact de spiegel van de waarheid, die ons nu - in het klein en in het groot  - doet vechten tot de dood erop volgt ?
Als ik nu terugkijk naar mijn doktersjas-periode kan ik slechts zeggen dat ik in de ware zin absoluut geen mensendokter was, want op het moment dat ik weer een stukje van ons steeds zieker worden had ontrafeld en het kon staven met  lichaams-identieke stoffen was mijn interesse bevredigd en ging ik verder zoeken in de spelonken van ons ziek zijn.
Ik was feitelijk meer een “kamer-geleerde” die zijn ontrafelingen in mijn buitenwereld testte.
Mijn grootste werelds cadeautje - dat mijn tweede leven kleurde - was wel de oeroude doctrine waar o.a. de acupunctuur-leer uit voort kwam ...te weten “Alle cycli van het allerkleinste en allergrootste zijn elkaars gelijke”.
En nu deze research - letterlijk heronderzoek -  nadeloos uitkomt na o.a. zo’n 20 jaar in eenzaamheid - en door mijn vele uittredingen maakte me als pure “zombi” in deze wereld.

Misschien moet ik nu wel zeggen dat ik boetedoening heb moeten doen, omdat ik ooit als pure Jood en ook nog als Schriftgeleerde had meegedaan om de mensheid bewust een andere kant op te laten kijken. Heet dit niet ”.het leugentje om bestwil”?
Dat wij zelfs deze gezegde nu ook massaal hebben overgenomen  behoeft geen betoog.
En dat geldt met name voor als wij ons in het nauw gedwongen voelen  
Kom daar nog op terug.

Deze boetedoening was enerzijds mijn website en anderszijds het blogje dat me nog net korte tijd in leven hield en zelfs - mede door een aantal trouwe zoekers naar iets wat waarheid heet - nog meer boven tafel haalde over het spel der Illuminati [ de verlichte geesten ] als zijnde een vervolg op “de geheime Witte Broederschap”.
Met andere woorden: Ik werd ten tweede male “schriftgeleerde”, maar nu met verhalen in de spiegel van het leugentje om ons bestwil.

Het mysterie en mijn persoonlijke mysterie van mijn dromen is opgelost  en...
Dat ik nu zelfs ook nog alles wat boosheid heet heb kunnen loslaten en als “naakte aap” zonder Egobast in deze bikkelharde wereld van Ik-Goden leef , waarin de geëMANcipeerde vrouw nu de lakens uitdeelt en feitelijk de hoofdrol-speelsters blijken te zijn  als onderdeel van het spel van Yin en Yang in het groot en in het klein, is het voor mij echt niet meer de moeite waard om te blijven doorsudderen.
Dat ik recentelijk van de huisarts heb gehoord dat hij via collega’s mijn verzoek om euthanasie probeerde  in te willigen - zonder Ego is zelfmoord verdomd moeilijk - was voor mij een “zucht van verlichting”.
Helaas bleek ook hier - en nog wel intercollegiaal - de leugen nog steeds te regeren toen ik via een euthanasie-deskundige te horen kreeg dat mijn diagnose luidde  “zwaar psychotisch” te zijn.
Dus zal ik andere wegen moeten bewandelen.
Ach laat mij verder gaan met nog voor U vele malen belastender onderwerp over onze zelfvernietiging waar tot op heden nog bijna niemand inhoudelijk op heeft gereageerd.

Dat in het groot - tenslotte - Nederigland en Amen Rika als astrologisch kankerlanden hier de hoofdrol gaan spelen in onze zelfdestructie als zijnde  misschien wel de grootste Ego-machten  ter wereld, kan natuurlijk bijna niemand als serieus nemen.
Het kankergezwel is toch in het lichaam de macht om om alle andere delen van het lichaam tot op het bot uit te kleden ...totdat beide sterven.
Is niet alles zo groot zo klein?!
Maar....
We kunnen de schuldvraag dan wel bij Bilderberg/ Rothschild / Rockefeller leggen , maar onze landen-astrologie heeft op iedereen wel degelijk impact op ons t.a.v. het laten ontstaan van deze zelfvernietigende oorlog..
En zo ik dit ook nog eens persoonlijk bedoel, is het voor iedere rechtgeaarde Nederlander toch totaal een onaanvaardbare opmerking!?.
Zo ik dat al zeg word ik ter plekke geestelijk gestenigd .Maar helaas is het wel “nil nisi veritas”..
Mag ik daar een kleine voetnoot bij plaatsen ?
Wat ik hier - na zo’n  20 jaar in de binnenlanden van Portugal [letterlijk De poort tussen Oost en West]  te zijn geweest waar armoede overheerst - is wel dat in ons “verkankerde” Nederland mensen niet anders doen dan zichzelf - zeker hoe men zich aan de buitenkant
pontificaal oppoetsen -om zich te manifesteren.
Mijn terugkeer naar “Nederigland” was voor mij de grootste cultuurshock die ik mocht meemaken.
Maar is die oppoets-drift  niet “ons gevoel van onzekerheid”?
Dat ik -  voor Nederlandse begrippen in lompen loop - maakte me zowiezo al tot paria.
Dat alleen al  maakte ik mij hier al tot outcast, want our cancerous mind live here -  like cancer - in abondency.
Of anders gezegd:  Iedereen doet hier - al is het totaal onbewust - mee aan “het branden in Uranus”:.We kregen zelfs van onze trouwe bondgenoot Amerika in het Spel der Vergissingen “kernbommen”.... “om onszelf te verdedigen”???  Ach, vult U het zelf maar in.
En zij die dit alles de grootste waanzin ooit vinden - het hele verhaal is al ongeloofwaardig genoeg - doen dan ook niets liever dan mij geestelijk de genadeslag te geven als zijnde een absolute hoogmoeds-waanzinnige., want iedereen hier beleeft “our cancerous mind” in the opposite.
Ik zal dit niet meer met een waslijst van feiten aantonen, want binnen komen doet het toch niet.
We lezen of horen toch slechts dat wat ons wel-gevalt!?

Helaas is dit mijn Nederland-beeld en kan ik hier - als ik in deze “gemeen”schap wil leven nog slechts door hummen of zeggen “misschien heb je gelijk”- bij allerhande keiharde meningen over mijn waanzienigheid om o.a. uit het  leven te stappen.
Dat onze vrijheid van meningsuiting via de politiek - niet alleen ons land, maar zeker in alle Westerse landen  - totaal onbestuurbaar maakt is helaas ook een geniaal grapje van de Illuminati , hetgeen ik hier al te vaak heb verteld.Ik noemde dit niet voor niets meermalen Demoncratie.

Dat er iets was wat ik mij na  zo’n 20 jaar in mijn ballingsoord Portugal te zijn geweest misschien wel het meest opviel was het wel dat de tijdgeest - het oordelen van goed en kwaad - hier in die tussentijd  onvoorstelbaar extreem was geworden.
Daar dit in Neerland’s beleven niet zo voelt, is omdat het zo geleidelijk gaat.
Het bikkelhard oordelen t.a.v. goed en kwaad laat mij wel zien hoe zelfs “Bijbelidioten” niet kunnen lezen en/of Bijbels nagelaten als “Zij die oordelen zullen veroordeeld worden” .
Niemand schijnt dit te beseffen of misschien is het wel bewust weggestopt.
Toen ik weg ging uit “Nederigland” was het in medische terminologie gesproken nog slechts kankeren wat de klok sloeg, maar nu is er naast kankeren ook nog aidsen [woordzuiver “helpen”] bijgekomen .
Was dat geen onderdeel van de ziekte-cycli die ik tijdens mijn doktersjas-periode kijkend in de culturen al had beschreven?!
Dat heel Nederland elkaar en wereldwijd “aidst” is wel duidelijk en als je er dan ook maar iets tegenin brengt is oorlog ook verzekerd. Maakt zelfs niet uit of ik met vele bewijzen kom.
Maar één aspect is wel dat wij vele moslims hebben binnengehaald die gevlucht waren voor én armoede én voor het keiharde geloof als zijnde doodvechten voor Allah .
Dat dit nu zelfs al duidelijk is geworden , lijkt bijna niemand nog echt te kunnen beseffen.
Maar zelfs dat ons aidsen ons “Nederiglanders bepaald geen windeieren heeft opgeleverd schijnt niemand te zien.
God mag dan in plaats van vechten voor Allah liefde prediken, maar wat dát betreft had Wilders wel gelijk met zijn advies om de moslims hier niet toe te laten.
Is niet alles wat ons mensen “bezielt” niet “erflastig” - maar ook nog “astrologisch”bepaald ?!
Dat heet ook zo mooi “Zoveel hoofden zo veel zinnen” , want iedere stamboom is immers anders!
Terwijl ik dit alles opschrijf realiseer ik me weer dat ik in 1999 al voor een bliksembezoek naar Nederland mijn eerste lezing hield over het einde der tijden en tot slot een spontaan en totaal onbewust pantomime-spel speelde met als titel  “Aids me...aids me De dokter verzuipt”.
Toen lachte de zaal er nog om en ik ook.
Nu lach ik niet echt meer en word haast kotsziek van al de wel”gemeen”de adviezen van velen, die me langzaam zien wegkwijnen in een wereld die de mijne al lang niet meer is..
Dat uitgerekend de vrouw die ik nu ziels dankbaar ben - afgezien van het feit dat het lot voor iedereen vast ligt -  voor die grootste omwenteling in mijn leven, mij zo ver heeft gekregen dat ik het gevoel kreeg dat ik nog even met haar van het leven kon genieten bleek wishful thinking.
Ook voor haar had ik - net als richting Rosa - “een gulden handdruk” liggen voor mijn tweede levensweg., nadat ik via haar “door huisvredebreuk” mijn Bijbelse visioenen kreeg.
Dat toen bleek dat zij mij nog steeds niet had kunnen vergeten na al die jaren gaven mij het gevoel dat ik er nog even mocht zijn. Maar dit bleek toch complexer in elkaar te zitten dan ik dacht.
Naast het feit dat zij - naar recent bleek - erflastig en opvoedkundig de Bijbel nog leest als het waarheidsboek en dus niets van mijn verhaal wilde accepteren  en het zelfs waanzienig vond , maakte “hereniging” al haast onmogelijk.
Ook dit duveltje kwam uiteindelijk uit het doosje .
Mag ik U vragen?  .
Wat is de wereld van vandaag voor iedereen niet meer dan geldingsdrang en geldindrang?!
Wat betreft het eerste moge voor iedereen duidelijk zijn dat de vrouw -als hebbend 8% meer levensenergie - de macht over de man heeft , is overal overduidelijk te zien.
En aangezien de man sterker is dan de vrouw is haar enige optie nog “Wie niet sterk is moet slim zijn” me allerhande leugentjes om eigen bestwil.
En zo geschiedde!
Was dat ook het lot nadat ik door mijn gekverklaring - ook een opdracht van een stem van binnen - genoeg centjes had om verder te zoeken in de spelonken van ons zijn zonder financiële problemen?
Doordat dat mij bepaald geen windeieren opleverde kon ik  - als Schriftgeleerde Jnana - alles wat ik om niets in de spiegel te zien kreeg en aan het geduldig papier moest toe vertrouwen ook om niets behoorde weg te geven. Dat voelde gewoon als mijn plicht.
Dat die geldstroom meer dan voldoende was in een wereld die ik nu als “Terminal cancer, it’s like economy” zie , waardoor zowel de Staat als vele burgers de broekriem moeten aanhalen voelt wel erg cynisch.
Toen ik opperde om mijn achteraf  onterecht gestolen “gemeen”schaps-geld” aan de Staat terug wilde geven waren mijn trouwe adepten het hier verbazingwekkend volledig mee eens.
Natuurlijk was dit al een cynisch grapje in het weten dat zodra de eerste bom valt het geld voor ons burgers pleepapier wordt , want oorlog kost nu eenmaal heel veel geld.
Dat heeft de WO II ons toch geleerd! Of zijn we die tijd bewust vergeten als zijnde een zwarte bladzijde in onze geschiedenis? Dat doen we toch met alles ?!
We laten ons toch altijd van de beste kant zien?!
Maar toen ik dit geldprobleem aan mijn vermeende “second love affaire” vertelde, omdat dit mijn leven zo extreem had veranderd , brak de hel in huize “Holy Shit “pas echt los.
Is boosheid niet meer dan zelfverdediging als men zch in het nauw gedreven voelt?

Dat ik nu in plaats van even in de 7-de Hemel  te zijn geweest [ een orgasme voor man en vrouw ] ga ik nu toch liever definitief naar de echte 7-de Hemel [ de rustdag van God ] .
Nu ben ik “der dagen echt meer dan zat”
Met andere woorden: “Wijntje en treintje” mislukte schromelijk voor ons beide .
En zo werd het op de valreep toch weer een loose- loose situatie.in plaats van win-win.
Ach...Is het niet wederom zo’n Bijbelse wijsheid die wij ons eigen gemaakt met “Al is de leugen nog zo snel , de waarheid achterhaalt hem wel” . Maar helaas is het wel de spiegel van hoe wij het nu gebruiken. Maar dat is eigenlijk met alles ... van dit “sprookjesboek”.
Snapt U die spiegelbeeldige waarheid niet?
Oh my God ... Waarom schrijf ik dit alles nog.
Ach... Misschien dringt het door als U aan het eind van mijn verhaal komt..

Dat dit beleven van een orgasme voor vrouwen een novum is kunt U simpel vinden in legio natuurfilms op TV, want de zoogdier-vrouwtjes kennen geen orgasme en dat dit aspect het gevolg is van eMANcipatie is hier ook al de revue gepasseerd.
Helaas - zeg ik nogmaals - loopt niet alleen de man nu doelloos rond.
Want geldt dit niet hetzelfde voor opvoeden van de jongen, hetgeen m.i. een zeer nadelige invloed heeft op de ontwikkeling van een kind?!
Is onze taal niet doorweven van prachtige beeldspraken komend uit het “waarheidsboek”?
Vindt U “het even in de 7-de hemel te vertoeven”: een smerig grapje?
Het lijkt wel of er openlijk praten over sex een taboe hangt en dat terwijl dát toch juist onze levensader is en/of bijna was?!
Dat veel mannen nu - als gevolg van die eMANcipatie - geen taak meer hebben als “beschermheer”  en vaak doelloos rondlopen is mijn “frappeze toujour” opdat gij het beseft..
Dat hier de voor velen vreemde gezegde “I am only a man” vandaan komt moge voor velen hier een open deur intrappen.
Dat de sex-industrie nu gouden tijden doormaakt is erg begrijpelijk want echte “slaapkamer-geheimen” zijn nog steeds in.
Maar ach is dat niet anders dan met “brood en spelen” voor het volk?
Dat de reclame-industrie ons eveneens - wat ik ooit noemde “geestdodende reclame” - brainwasht is voor velen hier eveneens een open deur intrappen, maar iedereen doet hier wel -soms bewust, maar veelal onbewust - enthousiast aan mee.
Maar...
Het meest cynische  van alles is wel dat iedereen enthousiast meedoet aan iets wat ik noem “hoe wij op last van boven - de Goddelijke kosmos -  voor kosmisch welzijn euthanasie gaan plegen voor een hiernanogmaals”.
Dat onderwerp behoeft - hopelijk voor velen hier -  geen nadere uitleg meer.

Dat één van de oorzaken van mijn grote conflicten met de medische wereld mijn therapie bij postnatale depressie - het injecteren van placenta  - was [en helaas met groot succes]  zie ik nu als een grove fout in het weten dat dit nalaten ervan een essentieel onderdeel is van “het eindspel der vergissingen”... “de zondeval”.
Dat vrouwen nu ook nog blij zijn met hun vrijheid en dus niets van eMANciptie willen horen kan me wel voorstellen .Dat dit o.a. leidde tot de roze getinte Gay-parade is wat het is.
Maar....terug naar de essentie van deze eeuwige zonde....
Was deze “zondeval”  - leidend tot eMANcipatie van de vrouw - ook geen essentieel onderdeel  van progressieve huisvredebreuk ?.
Dat deze grote ommekeer uiteindelijk leidde tot scheiding der sexen en Bijbels beschreven als “broeders vechten tegen broeders”  gelooft toch ook nog nauwelijks iemand..
En waar leidt dit toe?
In de volkswijsheid staat dit zo bijzonder te boek als  “Geboren worden en dood gaan zijn individuele gebeurtenissen en daartussen is het saamhorigheid”.
Daar leidt het nu toe!!!
Want dat van echte saamhorigheid tussen man en vrouw  weinig of niets meer over is kan iedereen met eigen ogen zien en beleven en dat is toch op zich al de dood in de pot?.
Dat dit mede komt vanwege een  totaal spiegelbeeldige erflast van het yin en yang in het klein heb ik al vele malen verteld , maar ook dit blijft voor bijna iedereen oninvoelbaar.
Sterker nog!!!
Lachwekkend genoeg is ook dit aspect zo groot zo klein - zoals de oude doctrine het naliet ten aanzien van alle cycli die elkaars gelijke zijn.
Beide erflasten van de yinne vrouw en de yange man zijn dus ook echt elkaars absolute spiegelbeeld. Was dat niet de wederzijdse aantrekkingskracht ?
Dat de gelukkigste mannen nog zijn die - of natuurlijk [de erflastige shift van vader op dochter en van moeder tot zoon als zijnde onderdeel van de omkeringscyclus]  - nog erflastig vrouwelijk zijn zij ten overvloede vermeldt.
Daarvan werd Bijbels helaas slechts nagelaten “Van vader op zoon en van moeder op dochter”.

Maar - nogmaals zeg ik - iets van wat heet boosheid richting anderen ben ik ook absoluut kwijt, want....
Alles gaat immers volgens Goddelijke Perfectie!!!
Als alles nu in mijn ogen perfect gaat kan er toch geen boosheid zijn.
Zo heb ik dus ook boosheid leren zien als een leugentje om eigen bestwil . en niets meer
Maar ditzelfde geldt feitelijk ook  voor mijn conflicten met de Staat na mijn lezing “Cancer, it’s like economy .
Ook daaromtrent was ik - zonder het toen te beseffen - gewoon net iets te vroeg en dus “Godse” gevaarlijk. Destijds was die laatste lezing  nog mijn angst van zien ...levend met 2 opgroeiende kinderen.
Maar één ding is zeker.
Zonder deze “zondeval” en “onze cancerous economy” had onze eindtijd er “energetisch gezien” beslist heel anders uitgezien en was het - mede door de 10 geboden en het wtboek van strafrecht -  waarschijnlijk nooit tot een “hiernanogmaals” gekomen.
Dan hadden wij elkaar waarschijnlijk al lang dood geslagen.
Dat het woord kanker de nickname “kwaad en aardig” heeft meegekregen - wat niemand zich realiseert -  geldt dan ook voor het klein [ wildgroei van cellen] en voor het groot [ de mensenplaag]
Hoe heet dit in de Bijbel?
Zou het woord niet zuiver blijven tot het einde der dagen?
Maar vreemd genoeg hebben haast alle woorden zijn oorspronkelijke waarde totaal verloren.
En dus is “communiceren” op zich ook haast een onmogelijkheid geworden.

Dat mijn reis naar het verre verleden van mijn zielenlast feitelijk al begon met de hamvraag richting mijn hoogleraar  “hoe kan het dat alle geneesmiddelen identiek zijn aan die van de wapenindustrie? “ had ik toch van zijn levensdagen niet kunnen geloven.

Ach ... gelukkig heeft toch niemand de partituur van het leven? Of toch wel enigszins?
Nu we in “the borders of time” leven gebeurt dit waarschijnlijk bij heel veel mensen op moeilijke momenten in het leven en worden wakker geschud met verhalen van al “dood gewaande  voorouders” .
En dat deed o.a. ook de Griekse filosofie ontstaan dat “tijd niet bestaat”.
Is het niet ongelofelijk hoe wij alles wat sprookjes zijn met graagte lezen en met graagte aannemen?
Maar zo is voor mij wel meer dan duidelijk dat - gelijk de jaarringen van een boom blijven leven door zijn beschermende bast - zo is onze stamboom ook levend tot op het moment dat de Ego-bast van de boom tekenen van verval toont.
Is het nu spreken in vergelijkingen opdat U het nu wel verstaat?
Maar...
Zo hebben we toch met der tijd alles in sprookjes van 1001 nacht veranderd!

Mag ik met name de trouwe clan van dit blogje bedanken voor de soms zeer essentiële bijdrage aan dit bizarre verhaal, die mij meer dan duidelijk maakte dat het “dood gewaande zielen” waren die mij informeerde?
Mag ik een ieder nogmaals - ook hier geldt drie maal is scheepsrecht - sterkte wensen voor dat wat komen gaat....[ WO III ] !?
.
Als ik terugkijk naar mijn leven zou ik hetzelfde leven hiernanogmaals echt niet ambiëren
Maar gelukkig zit daar wel een fase van vele miljarden jaren in ...levend in het “Yinne” Zwarte Gat.
Dat de mens in wat ook nog in wat heet “de Dierenriem” de boogschutter  is en waarvan werd nagelaten dat hij altijd mis schiet - door zijn visies over goed en kwaad - komt ook met zekerheid voort uit de “Geheime Witte Broederschap” die alle cycli als zijnde de raderen van een klok exact op elkaar zijn afgesteld.
Dat alle 12 namen van “de Dierenriem” -die wij  slechts kennen als de 12 maanden van het jaar - is louter het gevolg van onze kortzichtigheid ,
Maar - zo alles zo groot zo klein is - maakt wel dat -ondanks de erflast - het sterrenbeeld waaronder wij geboren worden bepaalt hoe wij met onze erflast omgaan en/of hoe wij dat wat wij lezen verschillend interpreteren.
Is het niet zoveel hoofden zo veel zinnen?
Dat is ook de reden dat er 12 discipelen waren met allemaal een ander sterrenbeeld, zodat  zelfs de vertellingen van Jesus eveneens een Babylonische spraakverwarring werd.
Is dat alleen al niet in één woord geniaal?!

Dat ik die kosmische klok met zijn vele raders nog steeds niet helemaal heb kunnen hervinden met mijn research en mijn droomuitleg is nu helemaal niet meer zo essentieel nu alles wat ik op last van boven heb geopenbaard nadeloos blijkt uit te komen..
Het ging mij immers primair om onze levenscyclus van Moeder Aarde en die van het oneindig bewegen van de kosmos zelf!?
Onze “levensklok” kent  dus 12 cycli en dit zijn er voor het oneindig spel van bewegen 14 waarvan de kosmische nacht [ de ijstijden ] en de daarna de laatste kosmische dag is [ en samen nagelaten als etmaal of  “de rustdag van God ]  om daarna een nieuwe cyclus te maken via de Big Crunch en de Big Bang.... tot in de oneindigheid.

Is U na die honderden verhalen én dit laatste verhaal over hoe wij  niet alleen het sprookjesboek de Bijbel hebben “opgegeten” als zijnde ook onze persoonlijke waarheid ?
Maar doen we niet hetzelfde t.a.v. kennis vergaren?
We leren of studeren en beseffen niet dat die vergaarde kennis als eigen waarheid gaan gebruiken... ook al is “kennis iets of iemand die wij oppervlakkig kennen”.
Dat is wat ons zo “apetrots” doet zijn waaraan niet getornd mag worden!
En zo deden wij dus hetzelfde met de Bijbelse voorzeggingen.
Het zijn heus niet alleen de Pausen die elkaar “zalig “ verklaren , maar  we apen echt alles na - net zoals wij niet onder willen doen richting onze naasten om maar de beste te zijn.
Dat de Oosterse inwijdingen van Avatar, Zen en Reiki ons Ego nog extra versterken erg in trek is heb ik eerder hier ook al uitgebreid verteld.
Ik heb mij al lang geleden - onderzoekt alles en behoudt het goede - zo’n lang weekend gedaan en gek genoeg werkte het bij mij averechts . Of dit komt omdat mijn Egojasje al was gescheurd bij conceptie weet ik niet, maar vermoed van wel.
En vreemd genoeg bleek wel dat zo goed als niemand die verandering zelf zo ervaart..
Dat Maria door deze Reiki -inwijding juist de weg helemaal kwijt raakte  en zelf als jong meisje al een diepe BDE had gehad, was daarin wel heel frappant en dat was mede de reden dat ik haar smeekbede om naar Portugal te komen niet kon weigeren.
Ik schrijf mede , omdat zij mij bij het eerste contact al vertelde dat zij ook het gevoel had dat we aan het einde der tijden waren aangekomen.
Waarom zij uiteindelijk met “de stille trom” vertrok is - terugkijkend naar de “energetica” van ziekte in het algemeen - iets is dat wij allemaal zelf creeëren omdat wij een conflict met onze buitenwereld hebben verloren.
Dat borstkanker ontstaat is slechts als de geeMANcipeerde vrouw haar macht tegenover. de man niet waar kan maken..... Is dit een nadenkertje for you for the  time being?
Maar dit geldt voor mij nu voor alle ziekten als zijnde een verloren geestelijk gevecht met de buitenwereld. Dat dit bij mij leidde tot totale uitmergeling van mijn stamboom was misschien wel mijn geluk. Maar....
Vindt U het - dit wetende - dan nog realistisch dat we ziekte collectief betalen?
Ik kreeg er uittredingen van en werd meer en meer schendbaar en onschendbaar.
Maar daar zat - zoals nu U begrijpt - ook een vervelend prijskaartje aan.
Maar is dat niet hetzelfde als dat wij niet beseffen dat wij steeds rijker en rijker worden, maar als we die rijkdom verliezen moord en brand roepen.of anderen met leugentjes om eigen bestwil te paaien. Dus ook dat is nu niet meer zo verwonderlijk!
Achteraf had ik mijn video-interview van “de mongool mens” beter kunnen noemen “de aasgier mens”, die nooit tevreden is met wat hij heeft [ geestelijk of materieel ] maar altijd meer wil.
Dat ik nu haast in lompen rondloop is bepaald geen afreageren op die gekte, maar ik heb geen binding met rijkdom en luxe. Ik heb het vreemd genoeg ook nooit gehad.
Ach... het woord rijkDOM is daarin toch identiek als mensDOM ?
Kortom ik spoor hier voor geen meter meer en verdwijn liefst met de “stille trom”.
 
Als ik nu terug kijk naar mijn bizarre leven als boogschutter was mijn hoogste wereldse onderscheiding wel mijn “gek-verklaring” , want ...
Is het hele mensen-leven geen “theater van de Gek” [zie video “de mongool mens”]
Laat mij eindigen met  dat de dire wereldoorlogen op rij onze technonologie met sprongen vooruit ging en het meest cynische is wel dat we daar ook ontzettend blij van werden en niet beseften dat dit ons noodlot zou inluiden.
En zo schreven wij totaal onbewust ons eigen testament met deze drie wereldoorlogen op rij.

Siegfried Wllem Bok..

p.s.
Mag ik dan tot slot als rechtgeaarde Jood, die met  het Boeddhisme, het Christendom en de Koran de wereld op een verkeerd been heeft gezet eindigen met de welbekende “Jodenster” die - in mijn ogen - het leven voor kosmisch welzijn in eerste instantie heeft gerekt door ons via harde  intermenselijke leeftregels en fatsoensnormen op te leggen , maar die nu de stekker uit het stopcontact trekt via de Illuminati.
Hoop voor U dat U nog veel vragen hebt, die ik niet meer zal beantwoorden, want Confissius zal het U binnenkort vertellen.
Hoe de inaugurale rede van de antiChrist - die ik woordzuiver de fissie van het leven inhoudt - eruit gaat zien als dankwoord richting de mensheid , is helaas voor mij geen optie om daar nog even op te wachten.
Ik was hem net voor en/of gaf hem de voorzet voor hen die mijn vroege openbaringen nog steeds als waanzienigheid beschouwen.

eind_goed_al_goed.png

I feel so sorry en ben blij dat ik mijn leugentje om bestwil - die ik aanvankelijk onbewust in mijn stamboom met mij meedroeg - toch vervroegd heb geopenbaard.
Ik liet niet voor niets als schriftgeleerde namens mijn confrères van de Geheime Broederschap na “Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt het wel” .


Jnana...Uw schriftgeleerde ...die ooit uit eigen bescherming zij naam veranderde in Bok en/of zoals het in het Grieks bekend staat als “Het Offerlam”.