Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


dinsdag 11 december 2012

Hoe de verkalkte brug ons tot transsexuele mensen maakte.
 Dit wordt mijn laatste verhaal over ons “unieke mens-zijn”.
Het is zo’n beetje het einde  van mijn levenswerk waarmee ik de vragen in het voorlaatste artikel zal proberen zo simpel mogelijk te beantwoorden.
Het is niet dat ik niet verder wil gaan, maar ik mis de spirit en/of het enthousiasme om door te gaan.
De essenties liggen er en iedereen kan ermee doen wat hij/zij wil for the time being.

Over ons uniek zijn als gevolg van een minuscuul hersendefect en de gevolgen ervan heb ik al zo veel geschreven en een lange video gemaakt  dat ik daarover in grote lijnen weinig meer toe te voegen heb.
Maar zoals ik in een van de laatste artikeltjes al vermeldde waren er voor mij nog een aantal dwingende vragen waaronder o.a. de ziektecycli die zich aeonisch herhalen en het wisselend menselijk zijn in óf introvert óf extrovert zijn .
Maar de tijdgeest van nu liet mij iets zien wat ik nooit had kunnen vermoeden.
Namelijk dat wij niet alleen afwissellend introvert en extrovert zijn vanuit onze stamboom, maar zelfs aeonisch man en dan weer vrouw moeten zijn geweest.
Vandaar de zo vreemde titel “De transsexuele mens”.
Ik weet inmiddels wel dat het voor bijna niemand “toegevoegde waarde” heeft en/of zinvol is, want in onze ogen is iets zinvol als we er iets mee kunnen.
Geldt dit niet voor iedere vorm van wetenschap?
Het is toch louter zoeken naar oplossingen voor problemen die wij zelf creëerden?
Geldt dat niet voor alles wat wij doen?
Dit is ook de reden dat ik zombi werd en ... waardoor ik als vanzelf tot een soort kamergeleerde werd, want ik vond dingen die gewoon “zijn” en nooit manipuleerbaar.
In het vorige artikeltje over de zo grote verschillen tussen man / vrouw beleven vertelde ik al dat iets wat het “vrije wil” heet wel de grootste illusie is die er is, omdat in mijn ogen alles - maar dan ook alles - van A tot Z in onze genen vastligt.
En dat niet alleen!
Behalve dat ons individuele leven van A tot Z vastligt, ligt onze gehele stamboom vanaf het allereerste begin vast.
En het moge duidelijk zijn dat we allemaal een andere weg bewandeld zijn en dus anders geaard zijn.
Als we daarnaast ook nog beseffen wat er in de laatste ademtocht gebeurt en we dan iedereen zijn leven in de spiegel van ons denken terugdraait, moet er toch iets zijn in al die cycli die ook daarin allemaal elkaars gelijke zijn.
Het is toch waarlijk een “sterrenslag”?!
Dat is de strekking van het laatste verhaal en dat geeft misschien antwoord op de vraagtekens waar ik voordien nog mee worstelde.
Overigens vind ik het erg vreemd dat niemand hier met allerhande Bijbelse voorzeggingen komt.
Ook hierin lijkt het óf zwart [een sprookjesboek voor volwassenen] óf wit [ God is liefde]
Ik kwam hierop toen ik in het verhaal over de laatste ademtocht erop typte, want dit staat zo perfect beschreven als dat erflast een erfzonde is, die bij de laatste ademtocht verdwijnt waarna wij in “Het Hemelrijk der Hemelen” worden opgenomen.
Dit geldt voor iedereen, maar niemand schijnt individueel te beseffen dat wij allemaal en niemand uitgezonderd zondig en/of verantwoordelijk zijn voor de situatie waarin wij nu met z’n allen verkeren.

Laat mij beginnen met een kleine opsomming van levensaspecten in het algemeen en die van de angsthaas en/of mongool mens, die met een minuscuul hersendefect geboren werd.

Algemene levensaspecten van yang en yin in het natuurlijk welzijn.[dus vóór de komst van de mens]
- manlijk en vrouwelijk
- dag en nacht bewustzijn
- waak en slaap bewustzijn
- individueel en collectief bewustzijn
- denken en weten
- het zelf en het hogere zelf
- ervaring en instinct
Dit zijn de levensaspecten die de natuur tot aan de komst van mens, waarin de verschillende levensvormen in overvloed werd aangemaakt en ondanks dat de hogere soorten de lagere soorten als voedingbron gebruikten er toch een natuurlijk evenwicht bleef bestaan .
Via natuurlijke weg werden zodoende de zwakkeren geëlimineerd en bleven de sterke levensvormen dus bestaan.

Algemene levensaspecten van de mens geboren met een hersendefect en zijn evolutie en zou dit  willen noemen “Wie niet sterk is moet slim zijn”.
Hij mist alle yinne eigenschappen in dit bovenstaande rijtje en dat maakte dat hij als “door een dief in de nacht” werd overvallen en daardoor aanvankelijk ook bijna uitstierf.
Maar “door schade en schande wijs” creëerde hij een menselijke aanvulling op zijn tekort.
- de yange man beschermde de yinne vrouw en haar kroost in de nacht
- de nacht werd bedwongen en  verdrongen door het vuur en later het licht
- de slaapplek werd een “bunker” van zelfbescherming
- het collectief bewustzijn werd een collectief mens bewustzijn, waarin de sterkste als leider werd uitverkoren om ons te beschermen.
- het weten werd vervangen door ”kennis” [ is kennis niet iets of iemand die men oppervlakkig kent?]
- het instinct werd vervangen door “Erfahrung zeigt sich der Meister”.

En als het gevolg van dit minuscule hersendefect en zijn progressieve overlevingsmogelijkheden groeide hij niet alleen uit tot een “mensenplaag” die zijn territorium leegvrat, maar werd hij zieker en zieker in lichaam en ... in de geest van leven !!!
Die mensenplaag dwong hem om niet alleen te gaan migreren naar o.a. koudere oorden , maar hij vergaarde steeds meer kennis om zelfs daar te kunnen overleven.
En zo veroverde hij met der tijd de hele wereld in een tijdsbestek dat volgens Bijbelse voorzeggingen 144000 jaar is geweest.
Dit is sprekend in vergelijkingen misschien in 3 seconde van dit hele evolutieproces en/of de klok stond toen al op 3 minuten voor 12..
Hij leeft nu dus in de dag , heeft de nacht verdreven en leidt daarmee dus een dubbelleven.
Zijn het al deze factoren bij elkaar waarom men hem voorzegde dat hij zijn natuurlijke levensduur zou verdubbelen?
Persoonlijk denk ik dat men - deze veranderingen ziende - deze voorzegging kon doen.
Is dat niet waarom men kon voorspellen dat wij uiteindelijk de hele wereld zouden gaan bevolken en gelijk een  sprinkhanenplaag al het andere leven zouden vernietigen?
Kijkend naar de geschiedenis waar zeker de laatste culturen een woestijn achterlieten was dit alles niet zo moeilijk te voorspellen in de Chinese Dynastie , waar de doctrine over “Alle cycli , die elkaars gelijke zijn” zijn oorsprong vond.

Dit is in notendop het hele verhaal van de mens-evolutie.
Met andere woorden ....
Des te groter de zelf gecreëerde problemen werden des te meer werd de mens gedwongen om “kennis is macht” te vergaren om met leven door te kunnen gaan.
En ieder aeoon was niet alleen “oorlog klaart de lucht” een noodzaak om die mensenplaag te lijf te gaan, maar werd het hersendefect - als zijnde een natuurlijk evolutiesprong - steeds groter en groter.
Dit  is de aeonische evolutiesorong bij de mens
Hoe dit hersendefect kon ontstaan en ieder aeoon in ernst toenam laat ik graag voor de discussie liggen en kan hier alleen van zeggen dat emotie een spanning is en de spiegel van de spanning ook..
En des te groter die verkalking des te individualistischer werd hij en groeide daarmee ook nog eens het “collectief mensbewustzijn’.
Ja lachen is het wel dat we nu zelfs spreken van “mensenrechten” alsof we alleen op de wereld zijn, maar deze morosofie laat ik hier maar verder rusten.
Het gevolg hiervan was tevens dat iedere volgende cultuur ging heersen over de voorgaande culturen en - zoals wij vandaag de dag  maar al te goed zien - die oude culturen zijn gaan gebruiken als slaven.
En zo vieren we vandaag de dag “Het Amen Rika” van de eindtijd in afwachting van ...”het ontvangen van het hoger bewustzijn”..
En last but not least ...
Misschien en/of waarschijnlijk de grootste “geniale” boosdoener in het spel der vergissingen is hierin wel de zondeval en/of de vrouw die het naliet de placenta of moederkoek voor een optimaal moederschap op te eten.
Met opperste verbazing kijk ik hiernaar.
Wat ik - na mijn medisch onderzoek en therapieën hiermee - ook probeerde, niets en helemaal niets bleek binnen te komen. Zelfs de patiënten die ik ervoor behandelde leken het zo normaal te vinden dat van “hoort zegt ‘t voort” geen sprake was.
En wat ik hierover ook publiceerde - o.a. op dit blogje - het bleef een zover van mijn bed show dat ik er echt niets - helemaal niets - meer van snap.
Ik kan me dit absoluut niet voorstellen en zeker in het weten dat ongeveer 50% van de vrouwen nu postnatale problemen heeft..
En zelfs toen ik - jaren geleden - een lezing in Utrecht hield over “het einde der tijden” en er vanuit het gehoor iemand vertelde dat vrouwen van inlandse stammen in Zuid Amerika de placenta nog wel degelijk opaten, bleef het ijzig stil.
Ik noem het nu “de grootste geniale boosdoener” , omdat dit de verzwakking van ons menszijn en daarmee onze vechtlust enorm heeft doen toenemen.
Het is niet alleen het kind dat de rekening gepresenteerd krijgt, maar ook voor de moeder is dit letterlijk en figuurlijk een groot trauma met een blijvend litteken.
Ook dit onderwerp laat ik graag liggen voor verdere discussie.
Maar dit terzijde.
Het leidde tot een progressieve veryanging van zowel moeder als kind en dit leidt er uiteindelijk toe dat man en vrouw letterlijk te strijde gaan om de vermeende vijand te proberen te elimineren.
[ De “enige gek” die hier daadwerkelijk aandacht aan besteedde was Pascal, die zijn vrouw dwong -tig capsules placenta te slikken na een zeer zware bevalling.]

Dit is onze evolutie in zakformaat en het mag duidelijk zijn dat de vrouw  - zeker nu - “de broek aan heeft” en nu echt met twee benen in de wereld staat.
Maar haar vrouw zijn blijft haar in het bloed zitten en zij blijft werelds dan ook de “motor” van de verzorgende beroepen, alhoewel... zij nu zelfs ook deel uitmaakt van het leger wat ons moet beschermen voor de vermeende vijand.


Nu het introvert en extrovert dat lange tijd wisselde van moeder op dochter en van vader op zoon en de veranderingen, die zich nu voordoen.
Laat mij beginnen met het hersendefect zelf [waar net als het placenta-verhaal publiekelijk NOOIT over gesproken mag worden.]
Het feit alleen al dat wij bestempeld werden als zijnde “uniek” is voor het denken al een goede opsteker en hoe we daarmee omgaan .... kijk naar U zelf en het antwoord is gegeven.
Iedereen voelt zich toch goed zoals hij/zij is?
Ik ben althans nog niemand tegengekomen, die zichzelf schaart achter de “zondebokken” die de wereld moedwillig vernietigt.
Neen ... het lijkt haast wel de spiegel ervan te zijn: zo liefdevol en gepassioneerd wij elkaar lijken te benaderen en elkaar graag welgemeende adviezen geven .Zijn we allemaal “God is liefde” geworden?
Maar oh wee als we die liefde niet goed beantwoorden of weglachen, dan lijkt de “duivel” wel uit zijn schulp te komen en is het acuut oorlog in de hel.
Wat is liefde dan nog meer dan een uiting van “de angsthaas mens” : lief doen om lief gevonden te worden.
In mijn ogen - in het denken van goed en/of kwaad - is liefde te verdelen in liefdevolle castratie en castrerende liefde, want zoals de gezegde luidt is en blijft nederigheid des duivels oorkussen .

Het hersendefect.
Kent u de gezegde “Het zijn de kleine dingen die het hem doen?
Dit hersendefect op zich is al een heel klein defectje in onze hersenen, maar het is tevens ook maar een heel klein deel van onze hersenen, die hiervan de gevolgen ondervindt.
Het ligt net achter de hypophyse achter het voorhoofd en bij mij waren mijn uittredingen te zien als een rode vlek alwaar de Indiase vrouwen die punt op hun voorhoofd tatoueren en wij Westerlingen naar ons voorhoofd wijzen om anderen te vertellen dat zij geschift zijn.
Is dat niet de contradictio interminis ???
Want het gevolg heet “een beschadiging van ons bewust Zijn”.
En dit bewust-zijn is onder te verdelen in het dag- en nacht-bewustzijn.
De missing link  is dus het gemis van nacht-bewustzijn en/of de intuïtie.
In het nacht-bewustzijn en/of het “hogere zelf’ worden bij dieren de spanningen van de dag [het goed/kwaad beleven om te overleven] weggenomen om de volgende dag weer met een schone lei te kunnen beginnen.
En zo blijven de dieren gezond, blijven zichzelf en dragen zij geen “erfzonde” met zich mee.
De gevolgen ervan zijn volkomen vergelijkbaar met de verschillende orgaanfuncties waarvan in de nacht het lichaam gereinigd wordt om in de dag weer uitgeslapen en schoon te beginnen.
Door die verkalkte brug verdwijnt slechts “de gezonde geest van leven” en/of intuitie
Het is als materiële en geestelijke gezondheid, waardoor bij de mens het geestelijk reinigen faalt.
Mijns inziens heet dat wat wij missen niet voor niets het hoger bewustzijn en die spanningen die wij in de dag beleven als goed en kwaad kunnen in de nacht niet meer worden gereinigd.
Daar ligt bij zowel man als vrouw  - van nature respectievelijk de extroverte vechter en de introverte vluchter - het probleem.
Volgens mij ligt daar het sleuteltje van de bij vader op zoon en van moeder op dochter wisselende introvert en extrovert zijn en/of yin en yang .
Is dit niet een uiterste poging om - ondanks dit defect - toch te proberen het evenwicht te herstellen?
Maar ondanks deze veranderingen blijven de belevingswerelden van man en vrouw - en dus ook de erflast - bijzonder groot.[ zie vorig artikel over de verschillen van man en vrouw]
En daarnaast hebben we ook nog eens een partner voor dag en nacht door het hele jaar heen waardoor de invloeden op beide - en met name op kinderen  - ervoor zorgen dat wij zo lang mogelijk als twee-eenheid toch blijven functioneren als ....ware angsthazen of mongolen.
Of simpeler gezegd: In tegenstelling tot de dierenwereld geldt zowel voor man en vrouw dat beide beïnvloed worden door “de hond gaat op zijn baas lijken”.
Beide zijn daardoor aan elkaar veroordeeld!
Maar dit betekent wel dat wij dus feitelijk door die grote veranderingen t.o.v. de dierenwereld en door het nalaten van de vrouw om de placenta op te eten, beide steeds vuriger en dwingender in het leven komen te staan.
En uiteindelijk is de yinne vrouw  met haar grootste veranderingen degene die de grootste veranderingen heeft ondergaan: namelijk een progressieve veryanging en/of eMANcipatie

Tenslotte zijn het m.i. die veranderingen in man en vrouw die de man tot vrouw omtovert en de vrouw tot man.
Wordt daarmee de erflast totaal weggepoetst?
Ik denk dat dit voorheen maar zeer ten dele waar is , maar wel zo veel dat de genetische veranderingen enigszins worden gecorrigeerd.
Als ik kijk naar de man/vrouw relatie door de tijden heen, is de hechte band [ het huwelijk ] een steeds grotere hoeksteen geworden en niet voor niets ingevoerd door de Kerk
Dit was vroeger zeker niet zo.
En als we dan terugkijken naar de dierenwereld waar de jongen volledig door het vrouwtje worden groot gebracht, is het huwelijk ook niet voor niets geïntroduceerd.
Is dit ook geen leuk discussiepunt?
En...
Bijbels werd dit fenomeen van “sterrekinderen” ook beschreven als slechts voorkomend  bij kinderen van de allerarmsten der armen [ zij die slechts door pure nederigheid kunnen blijven leven en/of geen overlevingsdriften kennen zoals wij ].
Deze zgn. pure sterrekinderen werden aeonisch gebruikt  omdat zij als “erflast-vrije” mensen geen oordeel hadden over goed of kwaad en daardoor met een onvoorstelbaar charisma in de wereld stonden.
Hierover ben  ik o.a. op de video-film van Jenze  dieper ingegaan.
Helaas zijn de geocities-websites over dit onderwerp niet meer alwaar ik veel over deze zgn. Krisna-beings geschreven heb.
Maar nu - in deze eindtijd - zijn wij Westerlingen wel “de armsten van geest”  maar daardoor daardoor werelds wel de machtigsten.
En dit tesamen met het bewust ingelaste verbond tussen man en vrouw zal nu aan het eind van de rit voor ons allen de erflast geheel verdwijnen en krijgen we als dank voor ons verpozen in de “Nieuwe tijd”enof De New Age”  “het hoger bewustzijn” terug en zijn we niets meer het stof waar we ooit uit geboren zijn

Sorry ik dwaal weer eens af, maar het hoort er toch wel allemaal bij
Als wij mensen via deze vreemde aeonische gedaantewisseling van man naar vrouw en van vrouw naar man hebben doorgemaakt werd ook deze erflast van beide wel ten dele opgelost en zal de ziekte-cyclus ook  slechts ten dele verdwijnen.
Maar...
Als gevolg van het ingelaste huwelijk zal de erflast of erfzonde nu totaal oplossen en krijgen we nu echt een “hoger bewustzijn”..
En aangezien de verkalkte brug iedere sterretijd groter geworden is , zal de ziekte-incidence aeonisch ook steeds groter geworden.
En dat is o.a. mijn verklaring voor het feit dat de ziektecyclus zich ook aeonische herhaalde.
Naast het introvert >extrovert zijn in de erflast als natuurlijke poging om het leven in takt te houden is het evolutie-proces als transsexuele mens ook aeonisch man of vrouw zijn geweest.
Zijn alle cycli daarin ook voor ons van groot tot klein niet aan elkaar gelijk?
En dan denk ik te mogen zeggen dat die shift van man naar vrouw en van vrouw naar man ook weer de spiegel is van astrologische/ astronomische gegevens van wisselende sterretijden van Yin en Yang aan ons “hemelzwerk”.
Ik laat  ook dit hier liggen voor diepergaande discussie omdat ik een astrologische en astronomische onbenul ben.
Maar het verklaart o.a wel waarom de Koran mensen en zelfs kinderen inzet om te vechten voor Allah en onze Bijbel predikt over “God is Liefde”, maar ook  hoe in India niet alleen de sprookjes-wereld zijn intrede deeden er tevens 1001 therapieën voor zgn. “verlichting” of “verlichting van leed” in de wereld kwamen.

En tenslotte...
Als ik nu naar al mijn uittredingen kijk gedurende mijn hele leven, heb ik India daarin volledig overgeslagen.
Als ik terukijk naar mijn vreemde leven werden de uittredingen altijd getriggerd door “de relationele problemen met partners.
In het vorige leven was ik vrouw en hield me niet met het leven bezig.
Het was - sprekend in vergelijkingen mijn yinne/introverte rustperiode.
Ik weet het niet, maar verbaas me wel dat ik Maria op mijn pad vond die als geen ander alles van de Boeddhistische  nalatenschappen leest.
Toen ik haar ontmoette was ze naar zeggen de weg kwijt geraakt door Reiki-inwijdigen [ook voortkomend uit die oosterse sprookjeswereld] , maar dat zij één ding zeker wist was dat de wereld op instorten stond.
Dat was onze binding.
Maar nu met het hele verhaal staat zij wel spiegelbeeldig ten opzichte van mij in het leven.
En ...
Zo kreeg ik de aanvullingen op mij rust-fase “als zijnde vrouw” dit stukje als op een presenteerblaadje van de toen man - en mogelijk Boeddhistische monnik - toegespeeld.
Toeval?
Ach ... maakt het uit of ik nu zeg dat ieders leven van A tot Z vastligt of dat U eigenwijs bent met het denken dat U een vrije wil hebt?
Ik geloof helaas niet meer in sprookjes en zeker niet in wonderen.

Mag ik het hierbij laten?
Er ligt - dacht ik - nog genoeg om over na te denken en... misschien ook voor “discus werpen”.vrijdag 7 december 2012

Kan de evolutie het ontstaan en de grote verschillen tussen man en vrouw verklaren?
Ik vertelde al eerder dat mijn interesse naar evolutie al vroeg begon om een antwoord te krijgen op mijn vraag waarom bij kanker cellen hun specialisatiegraad verliezen.
En daarom wilde ik o.a. weten hoe die specialisatie van cellen ontstond om daar misschien een antwoord op te vinden.
Daar begon feitelijk mijn lange zoektocht en was toen nog totaal onwetend hoe mijn verdere leven daardoor beïnvloed zou worden.
Achteraf maar goed ook, want ware dit het geval geweest dan was ik er echt nooit aan begonnen. Het was één ware “bezoeking” van vallen en weer -zij het steeds meer gehavend - opkrabbelen.
Ja!!! Een ware bezoeking waar ik bezoek kreeg van mijn stamboom-ouderen uit vervlogen tijden.
Het was - zoals de gezegde luidt - “vallend en weer opkrabbelend door schade en schande iets wijzer”.
Dat was mijn persoonlijke evolutie ... zal ik maar zeggen: een evolutie, die niet alleen voor mij, maar voor iedereen genetisch nadeloos vastligt en waar iets dat heet “vrije wil” wel de grootste illusie is.
Ik sta inmiddels - allereerst door mijn BDE’s en ten tweede door mijn anders gaan kijken - als absolute zombi in het leven en verdoe mijn tijd nog met proberen de “nachtwacht” met die vele kleine ontbrekende puzzelstukjes - feitelijk totaal voor mijzelf - te HERontdekken.
Ja herontdekken, want als ik mijn BDE’s terug zie moet ik toch al eerder die weg gelopen zijn.
Maar als dat voor mij geldt, geldt dit toch feitelijk voor iedereen!
of anders gezegd: Met name de jongere generatie heeft nu eveneens vele uittredingen en/of krijgt een terugblik in zijn/haar vorige levens en dit kenmerkt zich in o.a. schizofrenie en ADHD.
Maar daar ga ik nu niet verder op in.
Het is een tijdgeest-fenomeen en niets meer.

Vooruitlopend op wat nog komen gaat - in o.a. het verhaal over de ziektecycli die zich aeonisch herhalen - was ik levend in het oude China of monnik of leefde erg dichtbij hen.
Dit was toevallig mijn “achterland”.
Zo schreef ik - dacht ik - het verhaal van de perzik als leuke dat later bleek van Shou Lao te zijn.
Zo schreef ik het boekje “De Nada Openbaringen” [ een sprookje voor volwassenen ] als van de schriftgeleerde Jnana , die later bleek te hebben geleefd in het Oude China.
Is dit louter toeval of iets dat mij toevalt door onwetendheid?

Ja ik schrijf dit verhaal feitelijk weer voor mijzelf, want het heeft voor niemand meerwaarde en dan is lezen toch onzin!?!.
Misschien is het ook wel dat het angstbeeld over het naderend einde daar vooral debet aan is, maar dat is aan de reacties bepaald niet te zien.
Natuurlijk vind ik het jammer dat er vanuit de moderne maar met name oude wetenschappen als o.a. astrologie, numerologie en Tarot  totaal geen belangstelling is om één en ander met elkaar te delen. Iedereen lijkt hierin totaal door zijn/haar eigen speeltje in beslag genomen te worden en  velen beleven dit als toegevoegde waarde om een florisanter leven te leven.
Maar voor mij ziet het er uit als vluchten uit de realiteit, waardoor de klap staks harder aankomt.
Ook hier beleef ik alle Boeddhistische nalatenschappen  - hoe raar ook - als zijnde verworden tot een prachtig sprookje waar velen nog heilig in geloven..
En zo ik al contacten had met deze “oudheid-kundigen” , leek het alsof een ieder “nil nisi veritas’ met zijn/haar waarheid om te gaan. M.a.w. ...een dialoog en/of discussie bleek tot op heden daarin uitgesloten.
Zo werd ik eens benaderd door een klassiek astroloog, die mij vertelde dat ik “zelf-gerealiseerd” was en een goede psychehater nodig had om dit in te kunnen zien.
En ... daar komt nog bij dat ik duidelijk zeg  dat ik de grote lijnen  als “door een dief in de nacht” mocht ontvangen en er zelf mee aan de stoei ging.
Vreemd maar waar wordt dit vervolgens velen opgevat als zijnde “valse bescheidenheid”.
Maar goed ... Het is zoals ons werd nagelaten dat aan het einde der dagen “Ieder voor zich en God voor ons allen” zou leven!  
Dus daar moet ik het gewoon mee doen.

Nu verdoe ik dus - wachtend op mijn en de aardse Big Bang - mijn tijd met verder zoeken in de spelonken van ons zijn en publiceer het slechts, omdat ik daarmee .mijzelf dwing om het zo precies en toch simpel mogelijk weer te geven.
Ja ... een aardse Big Bang met de “atoom”bom en de “neutronen”bom,  terwijl electronen -draaiend om het neutron - twee keer per cyclus een mini Big Bang beleeft , terwijl het neutron zichtbaar ongeroerd blijft.
Wat dat betreft verschillen “de allerkleinste eenheid van functie” - het atoom - en “het allergrootste” - het Heelal - wel bijzonder veel van elkaar.
Zij mogen dan wel beide de weg naar onsterfelijkheid gevonden hebben, maar hun wegen zijn wel totaal anders.
In het allergrootste  explodeert het Zwarte Gat en ons uitdijend deel implodeert en nagelaten als de groei naar gelijkheid. van Yin en Yang.
En ... yin en yang van ons mensen ?.
Het is bepaald geen groei naar gelijkheid in ons beleven ervan, maar eerder elkaars spiegel.
Is het niet te bijzonder voor woorden hoe dit alles al 6000 jaar in de Perfectie geweten is en ik nog altijd zoek naar iets wat ik komend uit dat nest ooit geweten moet hebben?
Sorry ... ik dwaal af en zal mij aan mijn hoofdstuk gaan wijden.

Als er dan ook maar één verschil groot is, is het wel het grote verschillende geaardheid  tussen man en vrouw in de mensenwereld, maar ...
Als we goed kijken is dit ook in de dierenwereld het geval al ziet het er daar wel heel anders uit.
In de dierenwereld is het vrouwtje yin en introvert en ... het mannetje yang en extrovert.

Toch  vindt menigeen die vermeende man/vrouw gelijkheid hedentendage doodnormaal, maar het zijn wel zulke grote verschillen dat het “samen leven” onder één dak al problematisch genoeg is.
Mooi woord hé...dood-normaal?
Maar als we weten dat beide zijn ontstaan uit iets wat ooit het begin van leven was “de ééncellige organismen” is dit grote verschil toch wel heel apart.
Je zou toch zeggen dat beide dan min of meer gelijk zouden zijn?
Dit is wat ik ga proberen via mijn vergaarde kennis uit de biologische wetenschappen te herleiden.
Om het evolutie-verhaal niet te lang te maken begin ik maar bij de eerste “levensvorm”: de zgn. omnipotente cel die dus zowel manlijk als vrouwelijk is.
Ik zette levensvorm tussen accolades, omdat wij leven anders zien dan het ooit beschreven werd.
Wij verbinden dit dan wel met “stofwisseling” , maar dit is woordzuiver niets meer dan stof en/of materie die afhankelijk van de temperatuur wisselt in uiterlijke hoedanigheid: vast > vloeibaar > gas of damp. Dit geldt voor alle materie.
Het grootste deel van de evolutie  van de aarde was  een spel van pure “stof-wisseling”, gelijk water kan wisselen in waterdamp, vloeibaar en vaste materie.
En daaruit ontstond in de waterfase van Moeder Aarde ooit het ééncellig leven.
Als we die oude definitie weer zouden invoeren, zouden wij ons ter dege beseffen dat dood gaan net zo’n ‘kleinzielige” gedachte is als geloven in een God en/of het hiernamaals.
De monniken van weleer - ook wel de weetwijzen genoemd - lieten zich niet voor niets “verbranden” om ons “simpele zielen”’ te laten zien dat wij slechts uit stof geboren zijn en weer tot stof zullen terugkeren.
Dat wij ons nu massaal laten cremeren is - gezien de global warming en extreme vervuiling  van de aarde - menselijk gezien op zich te al belachelijk voor woorden, maar ....
Sorry... ik dwaal behoorlijk af om te laten zien hoe wij niets alleen “Het Woord” maar alle woorden zodanig hebben verbastaard, dat het haast ondoenlijk is om te praten of te schrijven.

Laat mij snel terugkeren naar het begin van de evolutie van dat wat wij het eerste leven noemen: de eencellige omnipotente cellen : een cel die manlijk en vrouwelijk tegelijk is.
Het zijn cellen met een eigen celstofwisseling en/of met een verbranding van voedsel.
In mijn biologisch onderzoek naar celspecialisatie viel mij op dat cellen gaan specialiseren in fasen van energie-tekort en/of voedselnood en in fasen van overtollige energie  vindt de celdeling plaats.
Dit betekent voor mij dat in fasen van koude de cel zijn celstofwisseling gebruikt voor eigen overleven en in warmere periodes zijn verbrandingwarmte gebruikt of kwijt te raken via o.a. celdeling en ... door nieuw leven te maken.
Ten overvloede zij vermeldt dat iedere nieuwe celspecialisatie louter en alleen plaatsvindt in de dan meest gespecialiseerde cel van een organisme.
Ik noem dit erbij , omdat dit uiteindelijk heeft geleid tot een verkalking van de hersenbrug bij  enkele apen en dit is ons  “keurmerk van onze uniciteit”.
Vraag mij niet waarom niet bij alle apen, maar mogelijk alleen een groep die de koude fase in de natuur net niet konden overleven.
Dit geldt natuurlijk voor iedere evolutiesprong en zo zijn - of nu moet ik zeggen waren - alle levensvormen vanaf het allereerste begin tot nu nog steeds aanwezig.
Ja!!! Waren, want mede door de mensenplaag is al meer dan 50% van het aardse leven verdwenen. En vreemd genoeg lijkt het niemand te deren.


Dus de eerste celdeling in die omnipotente cellen is de deling in een koude-fase geweest.
Daar lag de bakermat van de scheiding der sexen.
Met andere woorden: de manlijke en de vrouwelijk levensvorm is oeroud.
Kent U de nickname voor de vrouw “de nachtschade”?
Zij werd immers in “de nachtelijke koude “ geboren!
En als ik dan kijk naar de grote verschillen tussen een eicel en een zaadcel  - de één bewegenloos en de ander super actief -  en/of  het bedrijven van de sex waarin de verschillen toch zo groot als de verschillen tussen dag en nacht.?
Ligt daar de bakermat van het introvert en extrovert zijn : een eigenschap die zich kenmerkt  door óf in zichzelf gekeerd zijn óf naar buiten gericht ?
Dit is in de dierenwereld nog evident, maar bij de mens ziet dit er inmiddels wel totaal anders.
In de dierenwereld  is er hooguit een rivaliteit in beide sexen om het sterkste mannetje of vrouwtje.
Maar dáár - in die eerste celspecialisatie  - ligt volgens mij ook het verschil tussen de eicellen, die al bij conceptie worden aangelegd en het sperma dat zich dagelijks ververst.
Is dat ook waarom het mannetje zo energiek en vechtlustig in het leven staat  en het vrouwtje zo behoudend en/of beschermend karakter heeft?
En dan is er het orgasme dat in de dierenwereld heel duidelijk alleen is weggelegd voor het energieke mannetje .
Maar in de mensenwereld is dit - zeker nu - al duidelijk aan het veranderen.
Een ander opmerkelijk verschil is dat in de dierenwereld het mannetje veelal vechtend karakter hebben om te overleven en individualistisch/ alleenstaand de wereld intrekt en de vrouwtjes veelal in groepsverband leven om bescherming te zoeken bij elkaar.
Ook dat is in de mensenwereld al erg veranderd en allemaal het gevolg van ons hersendefect: een defect dat iedere sterretijd ernstiger wordt.
Maar eerst nog even terug naar de dierenwereld.
Daar is het vrouwtje duidelijk yin en introvert en haar partner duidelijk yang en extrovert.
Komt daar onze algemene visie vandaan dat het vrouwelijke yin is en het manlijke  yang,
Hoe dit generatie-verschil introvert>extrovert >introvert is ontstaan laat ik hier nog even liggen, maar hier kom ik later - in het waarschijnlijk laatste artikel over  “de transsexuele mens” nog wel op terug.
Maar dat de verschillen bij ons tussen de sexen - zeker nu - super-groot zijn , is wel een open deur intrappen.
In de man/vrouw relatie lijkt het er nu meer op dat de vrouw “totaal geëMANcipeerd” is en de man de relatie-strijd eigenlijk al heeft opgegeven.
Is dit ook typerend voor een eindtijd-fenomeen dat iedere sterretijd in ernst en grootte toeneemt?
Of zie ik dat verkeerd?
Was dit aan het einde van de Egyptische hoogconjunctuur ook al niet het geval?
Is deze  “sexuele revolutie”- sprekend in vergelijkingen - al een aanwijzing dat het Yinne Zwarte Gat in het HeelAl ook machtiger is geworden dan ons uitdijend deel ervan?

Het is bepaald geen Evolutie, gelijk onze technologie ons REvolutie brengt en kanker in lichaam en geest ook de Omkeringscyclus inluidt.
Is dit alles toeval?
Is het toeval dat de prostaatkanker bij mannen en baarmoeder- en borstkanker bij vrouwen  nu zo veel voorkomt?
Betekent dit niet dat de man zijn manlijkheid verliest en de vrouw haar vrouwelijkheid?
Is dat de ook oorzaak dat AIDS  zijn intrede deed?
In het oude Egypte heette het SIDA en/of de saida hetgeen de uitgang naar de andere wereld betekent.
Is de oorzaak van die grote veranderingen louter door zo’n minuscuul defect of is er iets anders aan de hand?.
Dit denk ik wel , want het is wel wat ons zo uniek maakt.
Maar één ding is zeker.
Het is bepaald geen groei naar gelijkheid tussen man en vrouw.
Dan hebben wij ook dát - zoals alles wat ons werd nagelaten - totaal verkeerd opgevat!!!

Laat mij het hier bij laten en het laatste verhaal hierop laten aansluiten: een verhaal dat ons zal brengen naar de haast onwaarschijnlijk omkeringscyclus van man naar vrouw en de vrouw naar man en wat eveneens een verklaring kan zijn voor de vraag hoe de ziektecyclus zich aeonisch herhaalt en daarnaast ook een verklaring geeft waarom de brug tussen denken en weten verkalkte en aeonisch verergerde..
En dan krijgen we als vanzelf te zien waarom introvert en extrovert zich in de stamboom afwisselen.
Voor mij kunnen de boeken dan wel gesloten worden.