Nawoord

Spreken in vergelijkingen opdat gij het nu wel verstaat.
Wat maakt de Bijbel zo mysterieus?
Het is geschreven in vergelijkingen opdat gij het niet verstaat!
En dat noemen wij het ‘’waarheidsboek’’?
Heeft U zich dat nooit afgevraagd?
Erflastig hebben wij dit vreemde boek zo’n 2000 jaar in onze genen vastgelegd.
Er zijn tientallen oorlogen door ontstaan en uiteindelijk hebben wij het door scheiding van Kerk en Staat maar naast ons neergelegd.
Doen we iets fout?
Na een studie van ongeveer 30 jaar ten aanzien van oude wijsheid over cyclische processen - die allen elkaars gelijke zouden zijn - kreeg ik een beter beeld over de vergelijkingen in dit ‘’Waarheidsboek’’ alsmede de oorsprong en de zin ervan.
Dit is mijn laatste poging om via dialogen de zin van de hedendaagse waanzin met elkaar te bepraten.
Laat mij hier één ding duidelijk zeggen.
Ik doe dit alles, omdat ik zelf erg blij ben met het weten dat het nooit anders had kunnen gaan en/of in de sterren beschreven stond en gun dat iedereen.

Siegfried Bok.


Voetnoot blog beheerder:
Siegfried is 12 november 2014 van ons heen gegaan.
Er zal beperkt gemodereerd worden op dit blog.
Er is een mogelijkheid tot inzending van uw eigen persoonlijke verhaal. Email dan uw stuk naar archiefbok@gmail.com en dan zal het archief team kijken of uw stuk de moeite waard is te plaatsen op dit blog.


Note augustus 2015: De eindtijd site is uit de lucht. Via deze link is de hele site in zip-formaat te downloaden. Uitpakken op de computer en double click op het bestand index.html.
Daarnaast staat op webarchive de eindtijd site gearchiveerd.

De DVD is online beschikbaar op het archief


dinsdag 26 juni 2012

Verzamelde Citaten van Albert Einstein


Beste allemaal,

Mag ik dit blogje afsluiten met iets wat ik vanmorgen van een kennis kreeg toegestuurd.
Het zijn de worstelingen in de zoektocht naar de mensengekte waar Einstein nog steeds niet helemaal uit was en uiteindelijk in diepe eenzaamheid mee stierf.
Ik vrees dat ik kan zeggen dat ik zijn zoektocht naar het “schilderij des levens” heb opgelost met onvoorstelbare hulp van mijn doodgewaande voorouders, die in de spiegel van mijn ziel lagen opgeslagen.
De tijd is nog te kort om met kakelen verder te gaan en kan voor mijzelf zeggen dat het blogje met zijn discussies mij toch iets verder geholpen hebben in het zoeken naar “kleurschakeringen” in dat schilderij.
Dat is mijn dankbaarheid richting allen die durfden te reageren...ook al leek het vaak op een “Babylonische Spraakverwarring”.
Ik ben uitgepraat en na mijn laatste kleine BDE is het zeker niet toevallig dat de Derde Wereldoorlog direct na de Olympische Spelen in Londen begint.
http://xandernieuws.punt.nl/?id=660965&r=1&tbl_archief=&
De hele mythologie uit het Griekenland van weleer zijn niets anders dan de sprookjes uit het Oude India en allemaal gebazeerd op de Oude Wijsheid over de cyclische processen in het “al wat is”.
Misschien is wel het meest frappperend hoe wij de “eeuwig brandende toorts” bij dit soort evenementen de wereld doordragen om ...bij de “Olympus Spelen” hem te ontbranden om uiteindelijk bij het echte spel te beginnen.
Dit is nu niet voor niets in het Engelenland en dan...
Dan zullen wij daarna de Olympus opstijgen om met “discus werpen” te kijken wie de sterkste is allemaal en helaas zullen we allemaal  Zeus  en/of Deus gaan ontmoeten, omdat wij allemaal even mens-dom en geniaal zijn geworden om elkaar de loef af te steken.


Monnik Alfonsus de Verschrikkelijke heeft  monnikenarbeid verricht door een correcte vertaling van Einstein’s overpeinzingen in Nederlands om te zetten.
Thank you Sir.


                                      Collected Quotes from Albert Einstein
·  

         "Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius -- and a lot of courage -- to move in the                   opposite direction."
·        Elke intelligente idioot kan dingen groter,complexer en geweldadiger maken maar het heeft een vleug genialiteit en moed nodig om de tegenovergestelde richting op te gaan.
--------------------------------------------
·        "Imagination is more important than knowledge."
·        Verbeelding is belangrijker dan kennis
--------------------------------------------------------------------
·        "Gravitation is not responsible for people falling in love."
·        De zwaartekracht is niet verantwoordelijk voor verliefd ‘voor iemand vallen’
--------------------------------------------

·        "I want to know God's thoughts; the rest are details."
·        Graag zou ik God’s gedachten kennen de rest zijn details.
--------------------------------------------

·        "The hardest thing in the world to understand is the income tax."
·        Het moeilijkst te begrijpen in deze wereld is de inkomstenbelasting
--------------------------------------------

·        "Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one."
·        De werkelijkheid is slechts een illusie maar wel een heel hardnekkige
--------------------------------------------

·        "The only real valuable thing is intuition."
·        Het enige wat echt waardevol is   intuïtie
--------------------------------------------

·        "A person starts to live when he can live outside himself."
·        Een mens komt pas tot leven als hij dat buiten zichzelf kan

·        "I am convinced that He (God) does not play dice."
·        Ik ben ervan overtuigd dat God nooit dobbelt
--------------------------------------------

·        "God is subtle but he is not malicious."
·        God is subtiel maar nooit met slechte intenties
--------------------------------------------

·        "Weakness of attitude becomes weakness of character."
·        Zwakte in benadering wordt zwakheid van karakter
--------------------------------------------

·        "I never think of the future. It comes soon enough."
·        Nooit denk ik over de toekomst die komt vlug genoeg
--------------------------------------------
·        "The eternal mystery of the world is its comprehensibility."
·        Het enige mysterie van onze wereld is haar begrijpelijkheid.
--------------------------------------------

·        "Sometimes one pays most for the things one gets for nothing."
·        Soms betaalt men het meest voor dingen die men om niets krijgen kan
--------------------------------------------

·        "Science without religion is lame. Religion without science is blind."
·        Wetenschap zonder religie is kreupel religie zonder wetenschap is blind
--------------------------------------------
·        "Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
·        Iemand die nooit fouten maakt heeft nog nooit iets nieuws geprobeerd
--------------------------------------------

·        "Great spirits have often encountered violent opposition from weak minds."
·        Grote denkers hebben vaak enorme weerstand ontmoet van simpele breinen.

· --------------------------------------------
      "Everything should be made as simple as possible, but not simpler."
·        Alles moet zo simpel mogelijk gemaakt worden maar niet simpeler

·  --------------------------------------------
     "Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen."
·        Gezond verstand is de verzameling overtuigingen die men heeft verzameld voor zijn 18 e levensjaar
--------------------------------------------

·        "Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living at it."
·        Wetenschap is een prachtig iets als je er maar niet je boterham mee hoeft te verdienen.
--------------------------------------------

·        "The secret to creativity is knowing how to hide your sources."
·        Het geheim wat leidt tot creativiteit is weten hoe je bronnen geheim te houden.
--------------------------------------------
·        "The only thing that interferes with my learning is my education."
·        Het enige wat mijn leerproces in de weg staat is mijn opleiding
--------------------------------------------

·        "God does not care about our mathematical difficulties. He integrates empirically."
·        God geeft niks met onze wiskundige problemen hij integreerdt proefondervindelijk
--------------------------------------------

·        "The whole of science is nothing more than a refinement of everyday thinking."
·        De hele wetenschap is niets meer dan een aftreksel van ons dagelijks denken
--------------------------------------------

·        "Technological progress is like an axe in the hands of a pathological criminal."
·        Technologische vooruitgang werkt als een bijl in de handen van een notoire misdadiger
--------------------------------------------

·        "Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding."
·        Vrede kan niet in stand worden gehouden door geweld zij kan slechts worden bereikt door begrip
--------------------------------------------

·        "The most incomprehensible thing about the world is that it is comprehensible."
·        Het meest onbegrijpbare in deze wereld is haar begrijpbaarheid
--------------------------------------------

·        "We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them."
·        Wij kunnen geen problemen oplossen door dezelfde manier van denken te gebruiken als waarop wij hen hebben gecreëerd
--------------------------------------------

·        "Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school."
·        Opvoeding is dat stuk wat overblijft als je alles hebt vergeten wat je op school hebt geleerd
--------------------------------------------

·        "The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing."
·        Het is belangrijk nooit te stoppen met het stellen van vragen….nieuwsgierigheid heeft zijn eigen reden van bestaan.
--------------------------------------------

·        "Do not worry about your difficulties in Mathematics. I can assure you mine are still greater."
·        Maak je niet druk om je wiskundige problemen die van mij zijn nog steeds groter
--------------------------------------------

·        "Equations are more important to me, because politics is for the present, but an equation is something for eternity."
·        Vergelijkingen maken zijn belangrijk voor mij want politiek is voor NU maar vergelijkingen maken is voor de eeuwigheid
--------------------------------------------

·        "If A is a success in life, then A equals x plus y plus z. Work is x; y is play; and z is keeping your mouth shut."
·        Als A succes is in het leven is A gelijk aan x+y+z….werk is x,  y is spelen en z is je mond dicht houden
--------------------------------------------

·        "Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the the universe."
·        Twee dingen zijn oneindig, het universum en de menselijke domheid hoewel ik niet helemaal zeker ben over het universum
--------------------------------------------

·        "As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain, as far as they are certain, they do not refer to reality."
·        Voor zover de wiskundige wetten verwijzen naar de realiteit zijn ze niet zeker en voor zover ze zeker zijn verwijzen ze niet naar de realiteit.
--------------------------------------------

·        "Whoever undertakes to set himself up as a judge of Truth and Knowledge is shipwrecked by the laughter of the gods."
·        Wie zichzelf opwerpt als rechter van waarheid en kennis zal schipbreuk lijden onder het gelach van de goden.
--------------------------------------------

·        "I know not with what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stones."
·        Ik weet niet met welke wapens wereldoorlog III wordt uitgevochten maar wereldoorlog IV zal worden uitgevochten met stokken en stenen.
--------------------------------------------

·        "In order to form an immaculate member of a flock of sheep one must, above all, be a sheep."
·        Om een volwaardig  lid te worden van een kudde schapen moet men bovenal een schaap zijn
--------------------------------------------

·        "The fear of death is the most unjustified of all fears, for there's no risk of accident for someone who's dead."
·        De angst voor de dood is de meest ongerechtvaardige van alle angsten want er is absoluut geen gevaar voor een ongeluk na de dood
--------------------------------------------

·        "Too many of us look upon Americans as dollar chasers. This is a cruel libel, even if it is reiterated thoughtlessly by the Americans themselves."
·        Te veel van ons kijken naar Amerikanen als dollarjagers en dat is een botte  laster alhoewel de Amerikanen dit oordeel zelf wel bevestigen
--------------------------------------------

·        "Heroism on command, senseless violence, and all the loathsome nonsense that goes by the name of patriotism -- how passionately I hate them!
·        Heldhaftigheid op commando, zinloos geweld en alle walgelijke onzin die plaatsvindt onder de naam patriottisme, hoe gepassioneerd kan ik ze haten.
--------------------------------------------
·        "No, this trick won't work...How on earth are you ever going to explain in terms of chemistry and physics so important a biological phenomenon as first love?"
·        Nee deze truuk gaat niet werken want hoe kan je in godsnaam in termen van scheikunde en natuurkunde een biologische fenomeen als éerste liefde’verklaren.?
--------------------------------------------

·        "My religion consists of a humble admiration of the illimitable superior spirit who reveals himself in the slight details we are able to perceive with our frail and feeble mind."
·        Mijn religie kan slechts standhouden door een bescheiden bewondering van de onbegrensde superieure kracht en energie die zich manifesteerd in de kleinste details als wij ze waarnemen met ons kwetsbare en middelmatige verstand
--------------------------------------------

·        "Yes, we have to divide up our time like that, between our politics and our equations. But to me our equations are far more important, for politics are only a matter of present concern. A mathematical equation stands forever."
·        Ja, we moeten onze tijdsruimte tussen politiek en vergelijkingen zo verdelen. Maar voor mij zijn vergelijkingen veel belangrijker dan voor politicy voor hen zijn zij slechts een bron voor hun huidige problemen maar een wiskundige vergelijking staat voor altijd
--------------------------------------------

·        "The release of atom power has changed everything except our way of thinking...the solution to this problem lies in the heart of mankind. If only I had known, I should have become a watchmaker."
·        Het ontdekken van atoomenergie heft alles veranderd behalve onze manier van denken.De oplossing hiervan ligt in het hart van de mensen.Als ik dat geweten had dan had ik horlogemaker geworden
--------------------------------------------

·        "Great spirits have always found violent opposition from mediocrities. The latter cannot understand it when a man does not thoughtlessly submit to hereditary prejudices but honestly and courageously uses his intelligence."
·        Grote geesten hebben altijd geweldige tegenwerking gehad van middelmatige.De laatstgenoemde kan niet begrijpen hoe het komt dat de eerstegenoemde gedachteloos niets aanneemt op basis van vooroordelen  maar in plaats daarvan moedig en eerlijk als eerste zijn intelligentie gebruikt
--------------------------------------------
·        "The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and all science. He to whom this emotion is a stranger, who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe, is as good as dead: his eyes are closed."
·        Het mooiste wat wij kunnen ervaren is het mysterieuze.Het is de bron van ware kunst en wetenschap.Voor wie deze emotie vreemd is zal er geen tijd meer zijn voor verbazing en is hij zo goed als dood, zijn ogen zijn al gesloten.
--------------------------------------------

·        "A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious basis is necessary. Man would indeeded be in a poor way if he had to be restrained by fear of punishment and hope of reward after death."
·        ‘Het ethische gedrag van een mens zou praktisch gebaseerd moeten zijn op sympatie,opvoeding en sociale bindingen.Een religieuze basis is niet noodzakelijk.Een mens zou zeker op een armzalig pad zijn als hij zou worden geleidt door angst voor straf of hoop op beloning na de dood.
--------------------------------------------

·        "The further the spiritual evolution of mankind advances, the more certain it seems to me that the path to genuine religiosity does not lie through the fear of life, and the fear of death, and blind faith, but through striving after rational knowledge."
·        Hoe verder de spirituele vooruitgang van de mens gaat des te zekerder lijkt het  mij dat het pad naar echte religiositeit niet ligt in de angst van leven en de angst voor de dood en het hebben van blind vertrouwen maar slechts doormiddel van het streven naar rationale kennis
--------------------------------------------

·        "Now he has departed from this strange world a little ahead of me. That means nothing. People like us, who believe in physics, know that the distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion."
·        Nu hij deze wereld een stukje eerder dan ik heeft verlaten betekend dat niets.Mensen zoals wij, die geloven in natuurkunde weten dat het verschil in verleden heden en toekomst slechts een koppige illusie is
--------------------------------------------

·        "You see, wire telegraph is a kind of a very, very long cat. You pull his tail in New York and his head is meowing in Los Angeles. Do you understand this? And radio operates exactly the same way: you send signals here, they receive them there. The only difference is that there is no cat."
       Zie je wel een telefoon is een soort van hele lange kat.Je trekt aan zijn staart in New York en hij begint te miauwen in Los Angeles.Begrijp je dit.? Een radio werkt precies hetzelfde.Je zend een signaal hier en zij ontvangen het daar ,het enige verschil is dat er geen kat is.
--------------------------------------------

·        "One had to cram all this stuff into one's mind for the examinations, whether one liked it or not. This coercion had such a deterring effect on me that, after I had passed the final examination, I found the consideration of any scientific problems distasteful to me for an entire year."
·        Ik moest al deze stof in het hoofd stampen voor dit examen of ik het leuk vond of niet.Deze conversie had zo een verwoestend effect op mij, dat nadat ik was geslaagd voor mijn laatste examen,ik in het jaar daarop een vieze smaak in mijn mond kreeg bij elk wetenschappelijk vraagstuk wat voorbij kwam.
--------------------------------------------

·        "...one of the strongest motives that lead men to art and science is escape from everyday life with its painful crudity and hopeless dreariness, from the fetters of one's own ever-shifting desires. A finely tempered nature longs to escape from the personal life into the world of objective perception and thought."
·        Een van de sterkste motieven die mensen verdreef van het dagelijks leven met pijnlijke wreedheden en hopeloze somberheid naar kunst en wetenschap was dat een fijnzinnige natuur ernaar verlangt te vluchten vanuit de ketens van wisselende verlangens naar een wereld van objectieve waarnemingen en gedachten.
--------------------------------------------
·        "He who joyfully marches to music rank and file, has already earned my contempt. He has been given a large brain by mistake, since for him the spinal cord would surely suffice. This disgrace to civilization should be done away with at once. Heroism at command, how violently I hate all this, how despicable and ignoble war is; I would rather be torn to shreds than be a part of so base an action. It is my conviction that killing under the cloak of war is nothing but an act of murder."
·        Hij die blijmoedig marcheert in volgorde en kolonne’s verdiend reeds mijn minachting .Hij heeft grote hersenen gekregen terwijl slechts een ruggemerg voldoende was geweest. Deze schande voor de beschaving zou in een keer moeten worden afgeschaft.Heldendom op commando haat ik geweldig het is net zo verachtelijk en onzuiver als een oorlog .Liever nog zou ik in stukken worden gescheurd in plaats van deelgenoot te zijn  in zo’n aktie.Het is mijn overtuiging dat doden onder de vlag van oorlog gelijk staat aan moord.
--------------------------------------------
·        "A human being is a part of a whole, called by us _universe_, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest... a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty."
·        Een mens is onderdeel/stukje van het geheel wat door ons Universum genoemd.wordt Hij ervaart zichzelf door zijn gedachten en gevoelens anders en afgescheiden van de rest wat op zichzelf een optische illusie is van het bewustzijn.Die desillusie is voor ons eigenlijk een afknapper en tevens gevangenis waarin onze persoonlijke verlangens en affectie naar slechts naar een paar mensen vlak in de buurt kunnen gaan en zo onze beperking opleggen.Ons doel is onszelf te bevrijden uit die gevangenis door onze cirkel zo te vergroten opdat wij alle leven dat hierbinnen ligt kunnen omarmen en bewonderen en in harmonie mee samenleven.
--------------------------------------------

·        "Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts." (Sign hanging in Einstein's office at Princeton)
·        Niet alles dat telt kan worden geteld en niet alles dat kan worden geteld telt.

·        (Deze uitspraak hangt op in het kantoor van Einstein in Princeton].

En...zucht ...zucht...
Voetnoot

Niemand snapte en snapt waarschijnlijk nog niet hoe waar deze "overpeinzingen" zijn en hoe zij een onvoostelbare wijsheid bevatten.
Einstein was dus de vriend van mijn grootvader en ik snap nu helemaal niet meer dat hij als groot geleerde het volhield om een functie als "rector magnificus aan de vermaarde Universiteit vol te houden.
Wat ik nu wel begrijp is dat het contact tussen beide geen toeval was.
Want zo U weet is toeval dat ons toevalt door onwetendheid.
Mijn hele leven - mijn stukgelopen relaties met mensen die toevallig op mijn pad kwamen was ook bepaald geen toeval.
Al die “hoge bomen”, die bij toeval op mijn pad kwamen, waren factoren die het lot bepaalde.
In de parapsychologie zou men dit “telepatische berichten” noemen.
Nu na mijn leven zo goed als geleefd te hebben met al mijn “uittredingen” via mijn erflijn rook Einstein als het ware dat mijn grootvader het sleuteltje had op zijn “black box”  en visa versa mijn grootvader. Maar beide konden ze daar niet bij komen.
En zo gingen ze beide op zoek, waarin mijn grootvader als cyberneticus ook opeens boeken over het kosmisch spel ging schrijven en waarin hij zelfs in één van die boeken met eigen handschrift inschreef “Voor mijn kleinzoon Siegfried”.
Het boek heb ik helaas al lang niet meer, maar ook dat was dus geen toeval.
Het was dus gewoon nog te vroeg voor “Openbaringen” .
Beseft U dat dit bij iedereen en niemand uitgezonderd ook zo gaat?
Beseft U dat iedere stap of beslissing of tegenslag al vanaf de conceptie is vastgelegd?
Als U dit echt zou beseffen  kan men toch slechts boos of dankbaar richting U voorouders kunnen zijn?
Als U dit ook nog eens diep van binnen zou voelen en/of echt zou beleven , is boosheid naar wie dan ook een lachwekkendheid?
Misschien is dat wel de reden dat ik deze citaten van Einstein uitzocht  voor het laatste verhaal.

Dat van Einstein bekend is dat hij op grote congressen altijd overal de draak mee steekt, ken ik persoonlijk maar al te goed.
Het is een pure vorm van zelfbescherming in een wereld, die "zere-neus" gek is.
Maar "na die lach van het zien van de pijn" komt een extreme eenzaamheid en zo is Einstein  dan ook gestorven.
In die fase ben ik nu beland - berusting dat het is wat het is - en daarom stop ik dit blogje.
Het spijt me.

Maar ik zal de deur wel op een kiertje open laten staan voor vragen - vragen die U nog beklemmen.
U kunt die vragen via een e-mail [siegfried.bok@gmail.com] naar mij toesturen.
Als ik niet weet zal ik dit persoonlijk laten weten en indien ik daar wel een antwoord op heb, zal ik dit in een verhaaltje - anoniem - op het blog zetten.
Waarom?
Veel - vooral intieme intermenselijke problemen - zijn te taboe om publiekelijk te bespreken, maar gek genoeg wel de meest interessante. Zo werkt het nu eenmaal.
Siegfried

22 opmerkingen:

 1. Zoals jullie zien is het blogje weer open en velen zullen concluderen "Niets is veranderlijker dan de mens".
  Weinigen zullen weten dat ik niet meer verder wilde om meer tijd aan onze moeizame relatie te wijden.
  Maar dit is helaas de wereldse realiteit.
  Dit is nu definitief mislukt en zo zal ik for the time being mijn energie geven om - daar waar mogelijk - nog meer licht in de duisternis te laten zien.
  Hoe mijn terugzetten naar reacties nu tevoorschijn komt als "geen opmerkingen" snap ik niet, maar zo snap ik zo veel niet wat mensen bezielt.
  Siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Kom op mijn eigen vraag terug, want het was slechts een veranderingetje van Google dat net zoals de wereld er iedere dag weer anders uitziet.
   S.

   Verwijderen
 2. Nog even voor de steeds groter wordende duidelijkheid.
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=661485&r=1&tbl_archief=&
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Welkom terug, fijn dat je er weer bent.
  Groetjes lammy

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Sorry Lammy,
  Ik ben helemaal niet zo blij dat ik er nog ben.
  En bovendien is het ook behoorlijk off topic.
  Ik had je reactie eerst weg willen halen, maar dat is een geklungel waar ik te moe voor ben: levensmoe wel te verstaan.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Siegfried
   een jaar of 6/7 geleden las ik iets op jouw site over Ayahuasca.
   Ik vroeg me eigenlijk af of jij dat ook weleens hebt genomen.
   Ikzelf heb vanaf dd nov.2007 een keer of 20 "gereisd",om het zo maar even te noemen.en dat zijn telkens weer hele bijzondere ervaringen.Dit zou misschien wel ieder mens een keer moeten proberen..grt Gijs

   Verwijderen
 5. Beste Gijs,
  Voor mij ben je hier een nieuwkomer hier en zeker in reageren.
  Ik kan je zeggen dat ik nog nooit van Ayahuasca heb gehoord en na een wietpijp-ervaring nooit meer hallucinerende heb genomen.
  Ik raad het mensen dan ook te stelligste af.
  Maar je mag best vertellen wat jij te zien kreeg al is het totaal off topic.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. En onderwijl - terwijl het hier dood stil blijft - gaat " the rumor" over een eventuele start van WO III gewoon door en nu zelfs in de reguliere media.
  http://www.nu.nl/buitenland/2855891/toch-raketten-londense-flats-tijdens-olympische-spelen.html
  Moet ik nu blij zijn dat mijn research naar mijn "onterechte" gek verklaring en mijn verhalen over 'the end of our being' hier bewaarheid wordt?
  Niemand begrijpt of beseft hoe moeilijk het is om een patiënt de waarheid te zeggen over zijn/haar situatie en er tot het allerlaatste omheen draait dat er misschien nog iets is.
  Was ik daarmee een bruut om er niet omheen te draaien?
  Nu ben ik dan wel geen mensendokter meer, maar een levensdokter met mijn verhalen en ik was echt doodsbang of mijn diagnose - die voor mij 100% waterdicht was - toch niet klopte.
  Dat kon alleen de tijd me leren.
  Dat de economie nu een terminale patiënt is , wordt met de dag duidelijker.
  En dat de oorlogsdreiging die ons allen als terminale patient maakt ook.
  Ik snap die ontkenning heel goed, want zelfs familie en vrienden van een terminale patiënt proberen zo iemand moed in te praten van "misschien".
  Dit heb ik te veel meegemaakt.
  En als alle cycli elkaars gelijke zijn ....
  Ach laat maar.
  Ik ben niet blij...ik ben niet triest ...
  Ik ben hooguit dankbaar dat ik eerlijk was naar de patiënt , die mens heet nu de bewijzen zich opstapelen.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Ik was in 2008 bij een lezing van je in Utrecht,mischien dat daar het woord Ayahuasca is gevallen.
  Maar het is wel iets meer dan een hallucinerend middel hoor.wordt ook gebruikt voor geestelijke reiniging en het stoppen van verslavingen.
  Bij mij oa van de harddrug antideprrr.
  Dankzij een ongeval en big farma,vertoont mijn geheugen wat mankementen.
  Ik heb een dvd van je maar welke weet ik zo 123 niet,ik heb ze allemaal gezien.Interresant,maar kan geen details beschrijven..
  Maar ik volg jouw blog nog steeds regelmatig,waarvoor mijn bewondering,
  maar er is tegenwoordig zoveel te vinden,in deze dolgedraaide wereld.
  Nieuwe medianieuws volg ik dagelijks...Niburu,mischien een tip?
  Gijs

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Gijs,
  Laat mij beginnen met "wat versta je onder geestelijke reiniging". Was je niet goed die je was?
  Wat versta je onder geestelijke reiniging.
  Is het het schoonpoetsen van je negatieve gedachtes dat de wereld naar de kloten gaat?
  Was dat de reden dat je aan de drugs geraakte om te proberen dit beeld van je af te schuiven?
  Niburu was voor mij een "alien-springplank" , omdat ik geen andere ingang vond. Niets meer en niets minder.
  Het hele New Age gebeuren is vluchten voor de realiteit.
  En de realistische wereld had mij al in de banvloek gedaan.
  Dit was een noodsprong.
  En na die lezing in Utrecht heb ik ook afstand genomen van die "illusionistische alien-groep".
  Maar ik had er wel met 10-talle artikelen de aandacht mee kunnen trekken.
  Inderdaad kan je op internet alles vinden om je gedachte te kunnen "bevredigen", maar never the reality.
  De waarheid is hard en meedogenloos en en dat wil niemand zien.
  Het spijt me.
  This is your problem and not more.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Voor degenen die het nieuws een beetje volgen wordt het [helaas] steeds duidelijker dat alles uit de hand gaat lopen.
  Misschien dat er velen zijn die uit angst van zien er niets meer van willen horen of zien is zeer begrijpelijk, want dat is erg menselijk.
  Het is erg menselijk, want we kijken immers liever naar het mooie wat er is.
  Wij kijken toch ook nooit naar onszelf als er wat fout gaat in relaties en/of andere wereldse zaken.
  Dit o.a. is ook een reactie op onze nieuwkomer Gijs, maar geldt eigenlijk voor iedereen.

  Maar ik denk dat er maar verdomd weinig mensen zijn die begrijpen waar ik de energie vandaan haal om aldoor maar door te gaan met "hetzelfde" te vertellen en steeds op een ietwat andere manier.
  Zo denk ik ook te weten dat er velen zijn die kotsen van mijn vuile was buiten te hangen: vuile was die mij nu tot kluizenaar maakte tegen wil en dank.
  Soms zelfs hoor ik dat ik mijn gelijk zoek en boos ben dat ik ten onrechte uit mijn doktersjas werd gehaald en Staatsgevaarlijk werd verklaard.
  Ook dáár kan ik niets aan doen, want zo werkt het denken nu eenmaal: óf het is goed óf het is fout.

  Kijk! Als eerste voel ik mij als erflastige dokter verplicht om zonneklaar duidelijk te vertellen wat mijn visie op de levensverwachting van de patiënt te vertellen. En daar is een goed onderzoek voor nodig. Weet ik het niet, dan zeg ik het niet.
  Dit geldt zo klein zo groot.
  Very simpel!!!
  Maar het is nogal wat, wat ik zo'n 6-7 jaar geleden al de wereld ingooide en dat terwijl iedereen nog totaal geen idee had toen ik zei dat de wereld verkankerd was. Alleen voor degenen die in het systeem gefaald hadden kwam het als waar binnen en gebruikten het als zijnde een bewijs dat zij ten onrechte uit het systeem werden geschopt: opluchting dus.
  Onderwijl was het een keiharde diagnose waarvan nog maar moest blijken of de tijd mij leerde of ik gelijk had.
  Dat was duizend maar griezeliger dan zo'n diagnose van een patiënt.

  Maar ten tweede - en dat was misschien wel de hoofdoorzaak om het naar buiten te brengen - was dat ik "de zin van evolutie voor kosmisch welzijn" en/of voor de oneindigheid van het kosmisch spel der elementen daarmee vond.
  Als ik dát er niet had bijgekregen, had ik het waarschijnlijk never nooit niet gepubliceerd.

  Het is dan ook voor mij - hoe somber en triest de toekomst eruit ziet - toch wel een "zucht van verlichting" dat ik ongeveer en/of precies - dat moet ik nog afwachten - nil nisi veritas de waarheid heb verteld.
  Of zo het binnenkomt of wat anderen er mee doen maakt mij niet uit.

  Siegfried,

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Hallo Siegfried
  Ik probeer je nog steeds te volgen, maar het wordt wel moeilijker om je te begrijpen. Ik begrijp dat jij je doktersjas aan de wilgen hebt gehangen omdat de medici alleen uit eigen belang handelt. Ook ik zie dit voor mijn ogen gebeuren. Maar ik lees ook steeds terug dat er iets op het punt van gebeuren staat. En eigenlijk maakt mij dat een beetje bang, de reden van mijn angst is, ik weet niet wat er gaat gebeuren.Omdat ik dit niet echt in concrete woorden van jou terug kan vinden. Wel bespeur ik een hoop boosheid, dat de mensen jou niet willen horen. Ik wil jou heel graag horen. Maar wees dan wat duidelijker, in de dingen die je bedoeld. ZO lees ik iets over raketten die op een dak worden geplaatst ivm de olympische spelen, en dan lees ik weer iets of de kosmos. Ik weet dat je waarschijnlijk denkt, meid wat doe je dan op deze site. Ik ben hier omdat ik dingen die ons allemaal aangaan heel graag wil begrijpen. Alhoewel ik bij iedere reactie die ik hier neerzet, bedenk, strijk ik Siegfried nu tegen de haren in, of begrijpt hij mijn standpunt, en reageert hij gewoon terug.
  Ik wacht je reactie maar weer in angst en beven af ( grapje)
  Lammy

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Lammy,
  Dankjewel voor je vragen, want dat gebeurt niet zo veel.
  Je bent een relatieve nieuwkomer hier en je hebt natuurlijk wel begrepen dat ik het blogje sloot voor discussie vanwege jouw en Maria, want daar klopte geen sodemieter van en zo ik tussendoor reageerde werd het gewoon genicht.
  Natuurlijk is het een ingewikkeld verhaal en je hebt er hooguit 1% van gelezen.
  Laat me eerst zeggen dat dit mede de reden was dat Maria mij verliet.
  Maar goed ... dat is wat het is en haar toekomstplannen ken ik niet.
  Maar nu je vragen
  Wij staan vlak voor de grootste wereldoorlog ooit in de geschiedenis der mensheid: een giga kernoorlog.Dit is al zo'n 6000 jaar geleden voorspeld, maar angstvallig geheim gehouden.
  Natuurlijk is dit ontzettend beangstigend. Niet voor jou , maar voor iedereen. Maar daar kan ik niets aan doen.
  Ten tweede ben ik totaal niet boos op mensen. Ten eerste geloven zij mijn zoektocht niet en/of betitelen dit als doemdenken in een wereld waar wij worden gebrainwashd tot positief denken.
  En dan last, but not least...
  De inwijding die je straks gaat krijgen je emoties in goed en kwaad beleven worden er zo hoog door opgejaagd dat je goed en kwaad als bikkelharde waarheden gaat zien. Maar goed en kwaad zijn beide "onechtheden", die alleen bij de mens voorkomt.[daar komt nog een laatste verhaal over]
  Dit waar je mee bezig bent is levensgevaarlijk voor jezelf en is nooit meer terug te draaien.
  Dit kan je alleen maar van mij aannemen, want het kostte me drie relaties omdatik het op geen enkele manier kan terugdraaien en jij dat keizeker bent van je gelijk.
  Het is veel te moeilijk om dit uit te leggen, maar neem dat maar van me aan.
  Je streek niet tegen mijn haren, maar je was zo stront eigenwijs dat ik niet anders zag dan je de bek te snoeren.
  Toen Maria en jij die discussie aangingen heb ik het laten gaan in de hoop dat ik - via dit blogje haar iets kon laten zien van "in welke val zij gevallen was". Maar zowel jij als zij "negerden" me als een nikker.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Lammy,
  ik kom nog effe terug, omdat ik bang was dat het te lang was. Dan wordt het niet geplaatst.
  Mijn boosheid is mijn spel om keiharde meningen van goed en/of kwaad - ingepeperd door ouders en buitenwereld - te doorbreken met "schrikreactie".
  En hoe vaster die gedachte in je kop zit, hoe harder ik reageer.
  Het lijkt op boosheid, maar is gewoon spel om die extremen te doorbreken.
  S.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Hallo Siegfried

  Ten eerste vind ik het jammer dat het tussen jou en Maria zo is gelopen. Ik voel mij nu wel een beetje schuldig, sorry ! Voor mij was het gewoon een gesprek tussen 2 vrouwen met dezelfde interesse, niet meer en niet minder.

  Dan de gedachten tussen goed en kwaad. Ik doe de heksenopleiding absoluut niet om het goed en kwaad te onderscheiden. Ik ben dan ook niet zo bezig met goden en godinnen. Dit hoort wel bij de opleiding, maar dat neem ik maar voor lief. Dat wil niet zeggen dat ik nergens in geloof, ik denk wel dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar dat is een ander verhaal.
  Het goed en kwaad is ook niet iets wat mij bepaald bezig houd, ik weet dat het er is, en ik ben mij er degelijk van bewust, dat de mensheid dit zelf in werking stelt. In mijn ogen is de mens zelf verantwoordelijk voor het goede en het slechte. Ik blijf relatief nuchter, en sta gewoon met beide benen op de grond. Laat ik het zo zeggen, ik zweef niet.

  Ook wordt er veel gesproken over energieën, en de werking ervan. Of dit zo is ? Ik weet het niet. Ooit zei iemand tegen mij, Lammy of ik nu een edelsteen of een baksteen voor mij neerleg, de werking ervan is hetzelfde. Het gebeurd allemaal in je hoofd. Mensen proberen alleen maar via deze weg aan geld te komen, want dat is nu erg schaars. Deze persoon heeft beide geprobeerd, zowel met een veldkei als met een bergkristal. Het effect was voor hem hetzelfde. Hij kreeg van beiden energie, hij had als verklaring, je moet gewoon je hoofd leeg maken. En dat brengt je tot een rustpunt. Ik ben dat ook gaan proberen, en toen kwam ik erachter dat je eigenlijk niks nodig heb. Je moet het gewoon zelf doen.

  Wat mij dus wel trekt is het werken met kruiden die je gewoon in de natuur kan vinden, en dat je voor ieder kwaaltje geen medicijnen nodig hoeft te hebben. Ik wil eigenlijk gewoon terug naar de basis, en gewoon eerlijkheid.
  Als een kruidendrank mij van een vervelende verkoudheid kan afhelpen, waarom dan naar de dokter toe rennen. Natuurlijk kan ik het ook bij de drogist gaan halen, maar het zelf ermee bezig zijn is gewoon leuk om te doen.

  Dan even terug te komen over de oorlog die moet gaan komen. Ja hier sta ik niet zo van te kijken. Ik volg namelijk wel het nieuws, tenminste als de tijd zich daarvoor toelaat. Maar ik hoor en zie en lees ook wat er aan de hand is, en dat dit gewoon niet goed kan blijven gaan. In mijn ogen, is er genoeg voor iedereen. Maar mensen zijn erg hebberig geworden, en zijn de 2 woordjes "samen delen" vergeten. Dan hebben we natuurlijk nog te maken, met de mensen die de touwtjes in handen hebben, die dit bestieren. Zolang niemand opstaat en dit een halt toeroept, zal er inderdaad een oorlog gaan komen.

  En dan even nog even tot slot, het jou negeren, ik wil even recht zetten dat ik nikkers niet negeer. Voor mij zijn het ook gewoon mensen. Maar dat ik jou negeerde, had gewoon te maken, dat Maria en ik een interesse aan het bepraten waren. Zonder kwalijke bedoelingen. En dan zal ik gewoon eerlijk zijn tegen jou, ik zit dan niet te wachten op een lading kritiek. Ik had allang begrepen, dat jij het er niet bepaald mee eens was, en waarschijnlijk niet eens omdat Maria en ik met elkaar aan het praten waren, maar meer betreft het onderwerp. Dat jij mij wat duidelijk heb proberen willen te maken, heeft niet zijn werking gehad. En waarom niet ? Omdat ik niet altijd even goed begreep waar jij het over had. Ik durfde hier ook niet zo goed naar te vragen, mede omdat er al een vervelende start is geweest hierover. En het laatste waar ik zin in heb is in ruzie, ik ben mij ervan bewust dat het soms nodig is, maar ik maak dan liever ruzie met mensen die ik ook persoonlijk ken. Dus vandaar dat ik mij hierin heb terug getrokken. Maar ik had niet verwacht dat het nog zo erg zou gaan doorwerken bij jou en Maria, dit vind ik echt spijtig.

  Het is een erg lang verhaal geworden, Kijk maar wat je ermee gaat doen, of plaatsen of verwijderen.
  Ik ben gelukkig niet zo vlug boos, en nogal vergevings- gezind.
  En terug komen op je blog doe ik toch wel ;-))
  Lammy

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Lammy,
  Dank voor je lange mail.
  Mag ik proberen de essenties eruit te halen?
  Niemand heeft kwade bedoelingen. Helemaal niemand!Zij vertellen slechts hun mening en als die mening niet klopt met je gesprekspartner ga je vechten om de eer: discussieren!!! En wie de hardste "dwingende emotionele redenen op tafel gooit" heeft gewonnen. Kan je dit rustig op je in laten werken?
  Vanavond kwam hier de buurman van over de 80. Hij had de oorlog meegemaakt en heeft een keihard oordeel over goed en kwaad en...rechtvaardigheid.
  Allereerst zei ik hem dat ik niet wist was rechtvaardigheid was.
  Daar schrok hij zich rot van.
  Vervolgens vroeg ik hem of oorlog slecht of goed was.
  Ik vrees dat je hetzelfde had geantwoord: SLECHT en onmenselijk.
  Ik lachte en zei "Ik weet het niet, want anders had ik het je niet gevraagd".
  Hoezo!!! was zijn venijnige antwoord.
  We leven nu met 6.66 miljard mensen op aarde. We roofden de zeeën leeg en 50% van het landleven is verdwenen.
  Gesteld nu dat er geen oorlogen waren geweest in het verleden: "Hoe zou de wereld er dan voor jou hebben uitgezien?
  Ik lachte en zei "Dan zaten wij hier toch niet"?
  Kan je er wat mee?
  Ik vraag dat, omdat dat voor ieder oordeel gaat.
  Je training is niets meer dan een brainwash om je gedachten van goed en kwaad te versterken en dan voel je je daar erg goed mee.
  Erkenning dus!!!
  Het maakt mij echt niet uit wat je doet.
  De ervaring heeft mij geleerd dat je super-gevaarlijk bezig bent.
  Zal ik je nog iets sterks vertellen?
  Als Maria geen Reiki had gedaan en ik had haar kunnen laten zien dat haar goed beelden fout en haar fout beelden goed waren... dan had ze nooit borstkanker gekregen.
  Natuurlijk geloof je daar geen sikkepit van, maar is dat mijn probleem?
  Waar iedereen in gelooft ... haha... moet hij/zij toch zelf weten?!?!
  Ik heb je nu allen gewaarschuwd voor je "heksen"inauguratie en niet meer.
  En verder niets meer.
  Die zelfvernietigende oorlog komt er toch. of je nu heks wordt of niet.
  Misschien is het voor jou een uitdaging om iets te schrijven over jouw beleven van de man/vrouw relatie.
  Als je het mij toestuurt zet ik het "ongecensureerd" op het blog als een apart artikel.
  Waarom???
  Omdat dat misschien in de discussie licht brengt in zowel mannen- en vrouwen-belevingen.
  Ik moet nu slapen.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Ja geestelijke reiniging is mischien een beetje een vreemd woord.fysieke en mentale zuivering klinkt beter.Maarja ik moet het met 2 vingers en een schrijfdyslexie doen..
  Ik ben al zo'n 8 jaar met 2012 bezig,en zie ook dingen die niet te verklaren zijn.Je kunt dan praten over andere dimensies,maar dat zijn allemaal verschillende illusies..
  En wat betreft die harddrugs,daar bedoelde ik antidepressieva mee,die ze mij maar lieten slikken na een motorongeluk + een hersenkneuzing.
  Toen ik 3 weken later uit coma kwam was ik iemand kwijt,namelijk mezelf.
  Jaren later bleek ik na een oa uitgebreid zelfonderzoek,aan een vorm van epileptie te lijden.en dan is het verhaal iets van foutje bedankt!
  Nu ik van die foute medicijnen af ben ,met behulp van Ayahuasca,en de stof thc uit de geneeskrachtigste plant van moeder aarde. krijg ik ook beelden te zien die ik al zo'n 30 jaar kwijt was.
  Numerologie is ook heel bijzonder,en als we de berekening van Johan Oldenkamp (SOPN) voor waar nemen dan stopt morgen de Mayakalender.
  Dat de boel op springen staat is wel duidelijk.De elitaire machten proberen ons op een zo eerlijk mogelijke manier te beroven,en te ketenen.. Er moeten nog wel wat mensen wakker worden geschudt voor 12 sept.Ja wat moet je anders,vluchten kan niet meer.Maar mischien krijgen we hulp van andere energieen,want ufo's zijn er in ieder geval ook in mijn beleving ..
  Namasté Siegfried
  Gijs

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Gijs,
  Dankjewel voor je openhartige verhaal.
  Ik snap je wereldse noodsprongen en kan daar niets meer van zeggen.
  Het dwingt hooguit respect op.
  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Hallo Siegfried

  Dank je wel voor je antwoord, ik heb het aandachtig gelezen, en heb het even tot mij door laten dringen. Betreft je vraagstelling. Is oorlog goed of fout.

  Ik heb denk ik het geluk dat ik in mijn gezin te maken heb, met een hoogbegaafde man en 2 pientere dochters. De oudste dochter studeert geschiedenis, en de jongste heeft hier ook haar interesse naar, maar is de kant van het dierenrijk opgegaan. Mijn man heeft in het verleden een paar jaar studie erover gevolgd. En ik was altijd een spring in het veld, ik heb huishoudschool een een opleiding tot bejaardenverzorging gedaan, met nog tal van bijscholingen door de jaren heen.

  Door mijn werk en later natuurlijk dat mijn gezin tot stand kwam, kreeg ik te maken met de belevingen wat betreft oorlogen. De bejaarde mensen hadden ieders hun verhaal erover, wat mij toch wel diep trof en tot denken zetten. Het denken was dan gericht op het gedrag van deze mensen, en de emoties die soms zomaar de kop op staken. Op deze momenten dacht ik dan, ja het spotje van de tv heeft toch wel een kern van waarheid, je kan mensen wel uit de oorlog halen, maar om de oorlog uit de mensen te halen, dat is een heel andere tak van sport.

  Natuurlijk was en is soms nog een onderwerp van gesprek in mijn gezin. Ik moet eerlijk bekennen, dat ik door de verhalen van mijn dochters en partner anders naar de oorlog ben gaan kijken.

  Ik heb begrepen dat oorlog soms nodig is voor ontwikkeling, het schijnt dat mensen creatiever erdoor worden. De mensen die de oorlogen voeren en de mensen die aan de zijlijn staan, en het maar te hebben ondergaan.
  Ik denk dan niet in termen van geld, alhoewel ik wel denk dat dit ervoor nodig is. Want er zal toch betaald moeten worden voor de spullen die voor de ontwikkeling nodig zijn. Wat mij wel heel erg steekt in de uitleg van man en kinderen, is dat er ook onschuldige mensen mee gemoeid zijn.
  En dan het antwoord vanuit mezelf, en dan redeneer ik als nuchtere Drenth, ieder nadeel heeft zijn voordeel, en andersom natuurlijk ook. En is het slecht ? Nee, door de jaren en verhalen heen, heb ik begrepen dat mensen in nood, menselijker zijn dan wanneer alles goed gaat. Er zijn mensen die nu zeggen de oorlog heeft een hoop kapot gemaakt, maar bracht ook veel goeds, men had veel meer over voor elkaar. En men was tevredener dan nu het geval is. En als ik dat dan hoor, dan denk ik, okay oorlog is dus toch nog ergens goed voor, geld speelt op dat moment geen rol, mensen zijn iets meer gedwongen om naar zichzelf te kijken. Misschien ben je het niet met mijn antwoord eens. Maar zo heb ik mijn gedachten erover. En misschien is het gemakkelijk praten van mij, maar ik denk dat je er echt over mee kunt praten wanneer je het zelf hebt beleeft. Ik weet wel dat ik heel erg verlang, naar het moment dat mensen weer wat meer over hebben voor elkaar en dat geld altijd geen rol hoeft te spelen. En daar hoef ik geen heksenopleiding voor te volgen, dit is iets wat in mezelf zit, en wat ik laat spreken.

  Dan even terug naar je vraag, of ik het een uitdaging vind om iets te schrijven over mijn beleving tussen de relatie van het man/vrouw.
  Ik vraag mij alleen even af, bedoel je een relatie als een koppel/stel. Of bedoel je een relatie in algemene zin. Dus een relatie met mijn buurman of mijn baas. Als je hier nog even een antwoord op zou willen geven, dan weet ik welke richting ik uit moet denken.
  En wil je dat ik dit op dit blog plaatst of moet ik het jou dan toe mailen ?
  Ik hoor het wel.
  Lammy

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Dankjewel Lammy,
  Je lange verhaal over oorlog kan m.i. in het kort.
  Ten eerste zouden jij en ik er niet zijn als er nooit oorlog zou zijn.
  We hebben net 2 wereldoorlogen achter de rug en nu is er een mensnnplaag die de aarde leegvreet.
  Ten tweede zouden we dat niet zó hoog technologisch ontwikkeld zijn dat de aarde, de zee en de lucht onder onze voeten vergaat van afval. [zucht]

  Neen daar gaat het mij niet om.
  Het gaat er mij meer om "hoe vaak je [wij] liegen per dag".
  Waarom lach je tegen een kassière in een winkel, die je helemaal niet kent?
  Hoe vaak lieg je tegen je man voor zgn. de goede vrede?
  Hoe vaak geef je welgemeende adviezen terwijl je niet weet wat goed voor gevolgen heeft en wat slecht?
  Waarom praat niemand over sexuele problemen of hooguit met vrouwen, omdat die je beter verstaan? Dan hoor je toch de halve waarheid?
  Waarom vragen mensen hier nauwelijks, maar geven hun mening?
  Weet je wat je mening is die altijd gekleurd is in goed of fout.
  Die lijst in kilometers lang te maken.
  Zonder dat je het beseft ben je vriendelijk naar je buren en via versa, want een goede buur is beter dan een verre vriend.
  Ik doe dat ook , maar besef het.
  Zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar.

  Iedereen die denkt iets te kunnen bijdragen kan het hier plaatsen, maar dit gaat {helaas of gelukkig] alleen via een mailtje naar mij.
  Dit is tot op heden nog nooit gebeurd.
  Waarom niet?
  Omdat mensen bang zijn om "en publique" te worden afgemaakt.
  En het ergste is nog dat anderen dan gaan lachten.
  "Shadenfreude ist die beste Freude" zegt men in het Duits.
  Genoeg erover.
  Ik ben met mijn laatste verhaaltje hier bezig, maar het is nog niet helemaal naar mijn zin.
  siegfried

  BeantwoordenVerwijderen
 20. gewoon een misschien onnodige aanvulling.
  Over de Olympische Spelen is al genoeg gezegd.
  Maar over de kindsheidsfase van onze cultuur [goedgelovigheid] kon ik helaas nooit bij U binnenkomen.
  Met dit artikeltje wel????
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=661862&r=1&tbl_archief=&
  S.

  BeantwoordenVerwijderen